دانلود پایان نامه
تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1- مقدمه
در این فصل سعی شده است دادههای جمع آوری شده بصورت اطلاعات منسجم و نظام مند در راستای اهداف و فرضیات مطروحه ارائه گردد. لذا در ابتدا با توجه به هدف تحقیق یعنی تعیین الگوی توسعه فیزیکی شهر هادیشهر از تحلیل آمار فضایی و نوار از ابزارهای تهیه نقشه خوشهها (Mapping Clusters)، تحلیل لکههای داغ (Hot spot Analysis) در نرم افزار Arc/Gis برای نشان دادن میزان تراکم فضایی شاخصهای کالبدی (کاربری فضای سبز؛ اراضی کشاورزی و باغات، کاربری شهری، کاربری بایر) در سطح شهر استفاده شده است و سپس در ادامه از ابزار تحلیل الگوها (Analyzing Pattern)، خود همبستگی فضایی(آماره موران ) برای تعیین الگوی توسعه فیزیکی شهر هادیشهر از نظر توزیع و تراکم شاخصهای کالبدی در نرم افزار Arc/Gis استفاده شده است و سپس پیامدهای زیست محیطی توسعه فیزیکی شهر هادیشهر و در این راستا تغییر کاربری اراضی و از بین رفتن زمینهای مرغوب کشاورزی در طی سالهای 1377 تا 1392 با استفاده از روش Cross –Tabulationاز نرم افزار Envi مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است.
4-2- نتایج بررسی الگوی توسعه فیزیکی شهر هادیشهر در سال 1377-1392
4-2-1- نتایج بررسی الگوی توسعه فیزیکی شهر هادیشهر در سال 1377-1392 با توجه شاخصهای کالبدی
در این پژوهش شاخصهای کالبدی با استفاده از اطلاعات آماری سال 1377-1392 در نرم افزارArc/Gis محاسبه گردید و با استفاده از قابلیتهای این نرم افزار تحلیل لکههای داغ را برای تک تک شاخصهای کالبدی به طور جداگانه انجام دادیم. این تحلیل آماره گتیس ارد – جی را برای کلیه عوارض موجود در دادهها محاسبه میکند. همچنین با توجه به امتیازZ محاسبه شده میتوان نشان داد که در کدام نواحی دادهها با مقادیر زیاد یا کم خوشه بندی شدهاند. همان طور که در روش تحقیق نیز توضیح داده شد هرچه امتیاز Z بزرگتر باشد مقادیر بالا به میزان زیادی خوشه بندی و لکههای داغ راتشکیل میدهد. در مورد Z منفی و معنادار از نظر آماری نیز باید گفت هرچه امتیازZ کوچکتر باشد به معنی خوشه بندی شدیدتر مقادیر پایین بوده و نشانگر لکههای سرد هستند و در ادامه جهت آگاهی از وجود خود همبستگی فضایی و نوع الگوی توسعه فیزیکی شهر هادیشهر براساس شاخصهای کالبدی مورد نظر از آماره موران استفاده میشود. این ابزار دو نوع خروجی به صورت عددی و گرافیکی نشان میدهد. نتایج حاصل از این تحلیل نشان میدهد که آیا عوارض به صورت تصادفی، پراکنده، و یا خوشهای در فضا توزیع شدهاند. این ابزار در حقیقت آماره و یا شاخص موران (Moran) را محاسبه میکند و با استفاه از امتیاز استاندارد Z و P- Value به ارزیابی و معنادار بودن شاخص محاسبه شده میپردازد.
شاخصهای کالبدی مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از: کاربری فضای سبز؛ کشاورزی و باغات، اراضی ساخته شده( شهری)، کاربری بایر
4-2-1-1- نتایج بررسی الگوی توسعه فیزیکی شهر هادیشهر در سال 1377-1392 با توجه به کاربری فضای سبز و باغات
شکل شماره (4-1)،(4-2)،(4-3) تحلیل لکههای داغ را بر روی کاربری فضای سبز و اراضی سبز و باغات در سال 1377،1388، 1392 نشان میدهد.
جدول شماره 4-1- مساحت کاربری ها در شهر هادیشهر بر اساس تحلیل لکههای داغ در سال 1377و1388و1392
جدول شماره 4-1- مساحت کاربری ها در شهر هادیشهر بر اساس تحلیل لکههای داغ در سال 1377و1388و1392
ردیف
نوع کاربری
مساحت کاربریها
1377
1388
1392
1
فضای سبز و باغات