دانلود پایان نامه
3-16-1-7- کاربری اداری- انتظامی
مجموع مساحت اراضي کاربری اداری – انتظامی در سال 1378،15526 متر مربع بود كه در سال 1383 به 36694 مترمربع رسیده است. همچنین متوسط سرانه این کاربری در سال 1378 برابر 0.59 مترمربع و سهم این کاربری نسبت به سطوح مفید شهری برابر 0.42 درصد میباشد. در حالی این نسبت در سال 1383 از لحاظ سرانه به 1.22 مترمربع و نسبت به سطح مفید شهری به 0.72 درصد رسیده است.
3-16-1-8- کاربری آموزشی
مجموع مساحت اراضي کاربری آموزشی در سال 1378،101566متر مربع بود كه در سال 1383 به 95987 مترمربع رسیده است. همچنین متوسط سرانه این کاربری در سال 1378 برابر 2.83مترمربع و سهم این کاربری نسبت به سطوح مفید شهری برابر 2.71 در صد میباشد در حالی این نسبت در سال 1383 از لحاظ سرانه به 3.18 مترمربع و نسبت به سطح مفید شهری به 0.72 درصد رسیده است.
3-16-1-9- کاربری ورزشی
این کاربری در سال 1378 سطحی معادل با 68572 مترمربع را دارا بوده و دارای سرانه 2.60 مترمربع و 1.83 درصد از سطح مفید شهری را شامل میگردد. در حالی که سطح این کاربری در وضع موجود 1383 سحطی معادل 55422 مترمربع را با سرانه 1.85 مترمربع را شامل میگردد و 1.09 درصد از سطح مفید شهر را به خود اختصاص داده است.
3-16-1-10- کاربری فرهنگی
سطح کاربری فرهنگی در سال 1378 معادل 16439 مترمربع و سرانه آن 0.62 مترمربع و 0.44 درصد از سطح مفید را به خود اختصاص داده است در حالی که سطح موجود این کاربری 15416 مترمربع و سرانه آن 0.51 مترمربع و0.30 درصد از سطح مفید شهری را به خود اختصاص داده است.
3-16-1-11- کاربری مذهبی
سطح کاربری مذهبی در سال 1378 در شهر معادل 5781 مترمربع و سرانه 0.22 مترمربع و 0.15 درصد از سطح مفید را دارا میباشد. در حالی که سطح موجود این کاربری در سال 1383 معادل 10130 مترمربع و سرانه آن 0.34 مترمربع و0.20 درصد از سطح مفید شهری را به خود اختصاص داده است.
3-16-1-12-کاربری پارکها و فضای سبز
سطح این کاربری در سال 1378 معادل 26151 مترمربع و سرانه آن 0.99 مترمربع و 0.70 درصد از سطح مفید شهری را به خود اختصاص داده است. درحالیکه سطح موجود این کاربری در سال 1383 برابر28420 مترمربع و سرانه آن 0.94 مترمربع . 0.56 درصد از سطح مفید شهری را به خود اختصاص داده است.
3-16-1-13-کاربری پذیرایی- جهانگردی
سطح این کاربری در سال 1378، 762 مترمربع و سرانه آن 0.03 مترمربع و 0.02 درصد از سطح مفید شهری را دارا میباشد. درحالیکه سطح موجود این کاربری در سال 1383 برابر 419.6 مترمربع میباشد و سرانه آن 0.01 مترمربع است و 0.008 درصد از سطح مفید شهری را به خود اختصاص داده است.
3-16-1-14-کاربری زراعی و باغات
اراضی زراعی با مساحت بیش از 1056261 مترمربع و سرانه 40.02 مترمربع حدود 10.69 درصد از سطح شهر و باغات با مساحت بیش از 1074609 مترمربع و سرانه 40.71 مترمربع، حدود 10.88درصد از سطح شهر را به خود اختصاص داده است. در حالیکه سطح موجود کاربری زراعی در سال 1383 بیش از 310157 مترمربع حدود 3.5 درصد از سطح شهر و باغات با مساحت بیش از 1756468 مترمربع حدود 20 درصد از سطح شهر را به خود اختصاص داده است.
3-16-1-15-کاربری صنعتی ، مرغداری و دامداری
سطح کاربری صنعتی در سال 1378 معادل 53178 مترمربع و سرانه آن 2.01 مترمربع و 45.28 درصد از سطح مفید شهری را به خود اختصاص داده است. و دامداریها و مرغداریها با سطحی برابر 17894 مترمربع دارای سرانهای معادل 0.68 مترمربع هستند و 0.48 درصد از سطح شهر را به خود اختصاص داده است. در حالیکه سطح موجود کاربری صنعتی در سال 1383 معادل 52687.54 مترمربع و سرانه آن 1.75 مترمربع و 1.04 درصد از سطح شهر را تشکیل میدهند. دامداریها و مرغداریها با سطحی برابر 12961.92 مترمربع دارای سرانهای معادل 0.43 مترمربع هستند و 0.26 درصد از سطح شهر را به خود اختصاص دادهاند.
3-16-1-16-کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری