دانلود پایان نامه
5- گرگر در زبان ترکی به دو معنا است:
5-1 کارگاه کشبافی
5-2 وسیله سفت کردن دستگاه تار و پود و بافت
6- در ترکی به غار ( مغاره ) gar گفته می شود.
7- جر = jar / گر gar / gari به معنی کوه است.
8- جرجر / گرگر به نوعی از باقلا گفته می شود.
در هر صورت این نام ترکی است و دارای ریشهای آریایی، که قطعا با قبرستان زردشتیان یا معابد آریایی و خدایان ایرانی و اساطیر باستانی ارتباط نزدیکی دارد. گرگر یک واژه ترکیبی نیست و احتمالا روی هم به یک معنا است. به هر حال گرگر از قدمت و تاریخچه هفت هزار ساله برخوردار است که تپه باستانی کول تپه گواه این مدعا است (جلالی عزیزیان،1378، 77-78).
3-13 – جغرافيايي طبيعي منطقه مورد مطالعه
3-13-1- موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه
هادیشهر (گرگر- علمدار) شهر کوچک و زیبایی از شهرستان جلفا است که در 15 کیلومتری جنوب ساحل رود ارس قرار گرفته است. مشخصات جغرافیایی شهر نزدیک به مشخصات جلفا است و دقیقاً عبارت است از 45 درجه و 40 دقیقه طول شرقی و 38 درجه و 52 دقیقه عرض شمالی. ارتفاع آن از سطح دریا در حدود 1000 متر و فاصله‌اش تا شهر مرند 70 کیلومتر و تا جاده اصلی جلفا مرند در حدود 5 کیلومتر می‌باشد.
نقشه 3-1- موقعیت شهر هادیشهر در کشور ، استان و شهرستان
نقشه 3-1- موقعیت شهر هادیشهر در کشور ، استان و شهرستان
3-13-2- وضعیت زمین شناسی منطقه مورد مطالعه
خصوصیات زمین‌شناسی هر ناحیه به عنوان یکی از عوامل اصلی سازنده بستر استقرار فعالیت‌های انسان‌ها نقش بسزایی در طرح‌های توسعه و عمران نواحی، برنامه‌ریزی منطقهای و مطالعات جغرافیایی دارد در واقع با توجه به ویژگی‌های سازنده‌های زمین‌شناسی نواحی برخی ممکن است به عنوان پتانسیل و توان نواحی قلمداد شود. بهره‌برداری از این توان‌ها نقش مؤثر و مثبتی در توسعه نواحی دارند به عنوان مثال می‌توان به ترکیب کانی‌شناسی اشاره کرد که گاه به عنوان منابع معدنی قلمداد می‌شوند و بهره برداری از آن‌ها در ایجاد اشتغال و توانمندسازی بنیان‌های اقتصادی ناحیه مؤثر است. از طرف دیگر ویژگی‌های زمین ساختی زمین نیز ممکن است به عنوان عامل تهدیدکننده نواحی و در نتیجه محدودکننده توسعه محسوب شوند. گسل‌های موجود قدیمی و تقریباً غیرفعال هستند با این حال با توجه به اینکه فلات آذربایجان در امتداد کمربند فعال و تکتونیکی آلپ و هیمالیا قرار دارد و جابه‌جایی و فعالیت تکتونیکی و لرزه خیزی از ویژگی‌های آن است می‌توان احتمال فعالیت و جابجایی گسل‌های موجود در جنوب محدوده مورد مطالعه و رخداد زمین‌لرزه را دور از انتظار ندانست.
3-13-2-1- خصوصیات چینه شناسی منطقه مورد مطالعه
از نظر خصوصیات چینه شناسی محدوده مورد مطالعه سازندهای گوناگونی را از دوران اول زمین شناسی (پائوزوئیک) تا عهد حاضر شامل میشود. سازندهای زمین شناسی دوران اول در محدوده مورد مطالعه همه متعلق به دورههای دونین و پرسین است و مشتمل بر سنگهای ولکانیکی، ماسه سنگهای کوارتزیتی، دولومیت و میان لایههای آهکی، سنگهای آتشفشانی ریوداسیتی (دوره دونین) و ماسه سنگ قرمز، کنگلومرا، سنگ آهک سیلتستون و فورشسنگ و سیلت مارنی همراه با میان لایههای شیلی و آهکی( دوره پرمین) است.
واحدهای سنگ شناسی دوره دوم زمین شناسی ( مزوزوئیک) بخش وسیعی از محدوده را در بر میگیرند و بیشتر شامل سنگ آهک های دولومیتی تریاس و نهشتههای متعلق به ژوراسیک( احتمالاً سازند شمشک) و فلیش و آهک مارنی کرتاسه است و واحدهای سنگ شناسی دوره سوم بیشتر شامل سنگهای آتشفشانی و سنگهای رسوبی شامل کنگلومرا، سنگ آهک، فلیش و سنگهای پیرو کلاستیک ائوسن، تودههای داسیتی الیگوسن و مارن، ماسه سنگ و کنگلومرای میوسن و کنگلومرای پلیوسن است.
نهشتههای کواترنری بیشتر شامل پاگهنههای آبرفتی قدیمی، تراورتنهای چشمههای آهک ساز، آبرفتها و مخروط افکنه و رسوبات آبرفتی و پادگانههای جدید است و سطح وسیعی از محدوده را در بر میگیرد. از نظر ساختمان زمین شناسی محدوده مورد مطالعه به دو بخش پوشش پلاتفرمی پالئوزوئیک و بخش فلیشی کرتاسه پایینی – ائوسن تقسیم میشود. در ارتباط با وضعیت زمین شناسی بستر هادیشهر نکته حائز اهمیت، نشست بخش میانی شهر به صورت نعلی شکل است. این نشست ممکن است در نتیجه برداشت بیش از حد آبهای زیر زمینی و یا پیدایش سطح انفصال بین لایههای مختلف زمین در زیر شهر باشد. این نشست در صورت وقوع زمین لرزه و یا برخی پدیدههای زمین شناسی دیگر ممکن است تهدیدی جدی برای شهر باشد. از این رو توجه به این امر و بررسی دقیق علل شکل گیری آن و مکانیسم حاکم بر آن ضروری است ( مهندسین مشاور نقش محیط، 1378، 5).
3-13-2-2-وضعیت تکتونیکی و زلزله خیزی شهر مورد مطالعه