دانلود پایان نامه
در ارتباط با آسیب پذیری شهر در برابر زمین لرزه گفتنی است که بطور کلی کشور ایران و نیز منطقه آذربایجان در کمربند زلزله دنیا قرار دارد و رویداد زلزله دنیا قرار دارد و رویداد زمین لرزه در آن دور از انتظار نیست. ولی با توجه به اینکه شهر هادیشهر در فاصله نسبتاً دوری از گسلهای لرزه زا قرار دارد، از این نظر این شهر در پهنه خطر متوسط تا نسبتاً پایین قرار دارد. با این حال با توجه به نشست بخشهای میانی شهر، وقوع زمین لرزههای ضعیف نیز میتواند تهدیدی برای این شهر محسوب شود. ( همان، 6).
3-13-3- وضعیت توپوگرافی منطقه مورد مطالعه:
محدوده مورد مطالعه بخشی از حوزه آبریز رودخانه است وکلاً حوزه آبگیر دشت جلفا – هادیشهر را شامل میشود. این حوزه توسط ارتفاعاتی از حوزههای مجاور جدا میشود و واحد فیزیوگرافیک مشخصی را تشکیل میدهد. حد شرقی- جنوبی و غربی محدوده را ارتفاعاتی در بر میگیرند بدین ترتیب از جنوب به سمت شمال از ارتفاع حوزه کاسته میشود و پست ترین نقطه آن در حواشی رودخانه ارس در شمال است و بلندترین قلل آن در جنوب شرق و جنوب حوزه عبارتند از: کوه کیامکی با ارتفاع 3414 متر، کوه قلینج با ارتفاع 3202 متر، کوه قره گوز با 2440 مترو کوه دون داغ با 2249 متر ارتفاع، کوه علی باشی با 1872 متر(همان، 5). نقشه شماره (3-2) وضعیت سطوح ارتفاعی حوزه و موقعیت استقرار سکونتگاههای موجود در آن را نشان میدهد و این نقشه عیناً از طرح جامع شهرهادیشهر در سال1378 اکتساب شده است.
نقشه 3-2- وضعیت سطوح ارتفاعی شهر هادیشهر
نقشه 3-2- وضعیت سطوح ارتفاعی شهر هادیشهر
مأخذ: مهندسین مشاور نقش محیط، 1378، 6
مأخذ: مهندسین مشاور نقش محیط، 1378، 6
3-13-4- شرایط آب و هوایی و ویژگیهای اقلیمی
شناخت اقلیم در اغلب فعالیت‌های انسان به منظور آمایش سرزمین، نخستین گام و ضروری‌ترین اقدام مطالعات تلقی می‌گردد با توجه به اینکه شرایط آب ‌و هوایی تمامی زوایای انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد اولین بار در شناخت محیط مسکونی از لحاظ اقلیمی، شناخت پارامترهای اقلیمی است.
با تجزیه و تحلیل که بر روی پارامترهای اقلیمی صورت گرفت مشخص می‌شود که شهر هادیشهر از نظر شرایط آب ‌و هوایی جز اقلیم سرد و خشک تا سرد و نیمه خشک است. تیپ اقلیمی‌هادیشهر بر اساس روش دومارتن جز آب ‌و هوای خشک تا نیمه خشک است. مجموعه دلایل تشکیل دهنده آب‌وهوا منطقه مورد مطالعه شامل وضعیت توپوگرافی، عرض جغرافیایی و جریان‌های هوایی است که مجموعاً منطقه هادیشهر را تحت تأثیر قرار میدهد. در مجموع آب ‌و هوای آن در تابستان گرم و خشک و در زمستان سرد است (اقلیم بری ) دوره یخ‌بندان از اول آذر ماه شروع و در اواخر اسفند ماه پایان مییابد. میزان بارش سالانه آن در حدود 250 میلی متر است. مسئله کم آبی از مهمترین مسائل موجود در این منطقه است.(همان، 7).
3-13-4-1- بارندگی
عمده بارش‌های جوی ناشی از ورود توده هوای مدیترانه است که از سوریه، لبنان، ترکیه عبور کرده و سپس آذربایجان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث بارندگی در مواردی کاهش شدید دما میگردد ورود جریان‌های اطلس شمالی نیز با سرمای شدید و بارش برف همراه است. از نظر توزیع بارندگی در طول 20 سال ( 88-1369) حداکثر بارندگی طی ماه‌های فروردین و اردیبهشت ماه و حداقل بارندگی طی ماه‌های تیر و مرداد مشاهده می‌شود پرباران ترین فصل، فصل بهار و کم باران فصل، فصل تابستان است(همان، 8).
3-13-4-2- درجه حرارت
با بررسی داده‌های آماری ایستگاه کلیماتولوژی جلفا در عرض 20 سال گذشته به این نتیجه می‌رسیم که میانگین متوسط درجه حرارت سالیانه هادی شهر در عرض 20 سال برابر 835/14 سانتی‌گراد می‌باشد که بالاترین دمای متوسط سالیانه مربوط به سال 1377 برابر با 1/17 درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای متوسط سالیانه مربوط به سال 1371 برابر ماه 6/12 درجه سانتی‌گراد می‌باشد.
3-13-4-3- باد
درهادی شهر سه نوع باد می وزد:
1-باد مه که از جهت شمال شرقی می‌وزد بادی است با هوای سرد و از سیبری می‌آید.
2- بادی که از جهت شمال غربی میوزد و با هوای خنک و از جهت اسکاندیناوی می‌آید.
4-باد سپید که از طرف غرب (اقیانوس اطلس) می‌وزد و هوای آن گرم است بادهای غالب شهر بادهایی در جهت شمال شرقی و غربی می‌باشد( مهندسین مشاور نقش محیط، 1379، 1- 8 ).