دانلود پایان نامه
مأخذ: نگارنده
3-15- خصوصیات اقتصادی
تبدیل منطقه آزاد تجاری ارس به منطقه ویژه اقتصادی و در این راستا موقعیت اقتصادی و پیشینه تاریخی منطقه آزاد ارس در زمینه تجارت و بازرگانی با کشورهای همجوار و همچنین نقش آفرینیهای ماکرو اکونومیک و پتانسیلهای ژئو پلیتیکی نیروزای منطقه آزاد، به عنوان عاملی برونزا توسعه اقتصادی شهر هادیشهر را به نوبه خود تحث تأثیر قرار داده است . شهرهادیشهر به جهت موقعیت جغرافیایی ویژه و قرار گرفتن در مسیر راه ترانزیتی تبریز به جلفا، به دلیل مبادلات گمرکی و امور مربوط به بازارچه مرزی و خدمات وابسته به آن، شهری است که اکثریت عمدهای از شاغلان آن در امور خدمات و بازرگانی اشتغال دارند و نقش اقتصاد غالب در شهر، بخش خدمات است. گزارش سرشماریهای عمومی سالهای 1365 و 1375 نیز نشان میدهد که سهم بخش خدمات- که در سال 1365 معادل 6/77 درصد از کل شاغلان شهر بوده تا سال 1375 به 2/72 درصد رسیده است. سهم شاغلان در امور کشاورزی و دامپروری بسیار اندک و در سال 1375 معادل 6/6 درصد بوده است. شاغلان در امور صنعتی، 3/28 درصد از این شاغلان این شهر را در سال 1375 تشکیل می‌دهند که بیش از نیمی از آنان را شاغلان در امور ساختمان‌سازی تشکیل دادند در حقیقت باید گفت که کارهای تولیدی و امور صنعتی در این شهر شکل بسیار کم‌رنگ و ضعیف دارد و اشتغال در امور صنعتی منحصر به کارگاه‌های کوچک نجاری، آهنگری، جوشکاری و مشاغل صنعتی مشابه آن است. رشد و توسعه اقتصادی هادیشهر در آینده منوط به سرمایه‌گذاری و احداث مراکز عمده اقتصادی در این شهر و مراکز و مناطق اطراف آن است «سالنامه آماری آذربایجان شرقی، 1375». بطوریکه در فاصله سالهای 1365- 1375، میانگین رشد سالانه جمعیت معادل72/0 درصد بوده است. این در حالی است که طی همین دوره رشد اشتغال بیشتر بوده و سالیانه 2/2 درصد بر حجم شاغلان در این شهر افزوده است. این پدیده بهبود نسبی در وضع اقتصادی خانوارهای شهر را نوید میدهد. زیرا رشد اشتغال از رشد جمعیت بیشتر بوده است. به رغم روندهای اشتغال زایی، هنوز هم میزان بیکاری در هادیشهر ارقام بالایی را نشان میدهد که نمایانگر فراوانی حجم بیکاران جویای در این شهر، به عنوان بزرگترین مرکز جمعیتی و اقتصادی پهنه شهرستان جلفاست.( مهندسان مشاور نقش محیط، 1379، 18).
منطقه آزاد ارس که به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات در اواخر شهریورماه ۱۳۸۳ آغاز به کار نمود به عنوان بخش تأثیرگذار از کشور توانسته درسالیان اخیر با پیشرفت در زمینههای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، معدنی، تجارت، بازرگانی و … نقش مثبت و تاثیر گذار در اشتغال وکاهش نرخ بیکاری کل پهنه شهرستان و شهر هادیشهر داشته باشد.
3-16- بررسي كاربري اراضی شهر هادیشهر
در این قسمت با توجه به موجود بودن دادههای طرح جامع جدید(1378) و طرح تفصیلی سال 1383 شهر هادیشهر و همچنین به سبب فقدان و کمبود دادههای طرح جامع و تفصیلی به روز از شهر هادیشهر، کاربری اراضی شهر هادیشهر در دو دوره 1378 و 1383 به همراه سرانهها و سهم نسبی هریک از کاربریها نسبت به مساحت کل شهر مقایسه و بیان گردیده است. از آنجایی که این دادهها نسبت به تغییرات اخیر صورت گرفته نسبتا قدیمی بوده لذا با توجه به دادهایی که از پردازش تصاویر ماهواره ای لندست سال 1392از شهر هادیشهر بدست آمده اشارهای مختصر به مساحت کاربری اراضی شهر هادیشهر در سال 1392 شده است.
3-16-1- بررسی کاربری اراضی شهر هادیشهر در دو دوره 1378و 1383
3-16-1- 1-کاربری مسکونی:
مجموع مساحت اراضي مسكوني در سال 1378، 1885516 متر مربع بود كه در سال 1383 به 1931663مترمربع رسیده است. همچنین متوسط سرانه این کاربری در سال 1378 برابر 71.44 مترمربع و سهم این کاربری نسبت به سطوح مفید شهری برابر 50.31 در صد میباشد. در حالی این کاربری در سال 1383 از لحاظ سرانه 64.33 مترمربع و نسبت به سطح مفید شهری 38.21 در صد را به خود اختصاص داده است.
3-16-1-2- کاربری معابر:
مجموع مساحت اراضي معابر در سال 1378، 1159455 متر مربع بود كه در سال 1383 به 2460182مترمربع رسیده است. همچنین متوسط سرانه این کاربری در سال 1378 برابر 43.93 مترمربع و سهم این کاربری نسبت به سطوح مفید شهری برابر 30.94 در صد میباشد. در حالی این سرانه این کاربری در سال1383، 81.94 مترمربع و 48.66 درصد از سطح شهر را به خود اختصاص داده است
3-16-1-3- کاربری تجاری:
مجموع مساحت اراضي تجاری در سال 1378،31059 متر مربع بود كه در سال 1383 به 77585 مترمربع رسیده است. همچنین متوسط سرانه این کاربری در سال 1378 برابر 1.18 مترمربع و سهم این کاربری نسبت به سطوح مفید شهری برابر 0.83 در صد میباشد در حالی سرانه این کاربری در سال 1383، 2.58 مترمربع و 1.53 درصد از سطح مفید شهری را به خود اختصاص داده است.
3-16-1-4-بایر و مخروبه
سطح این کاربری در سال 1378 معادل 4002664 مترمربع میباشد. درحالیکه سطح موجود این کاربری در سال 1383 معادل 1753852 مترمربع میباشد.
3-16-1-5-کاربری بهداشتی
مجموع مساحت اراضي بهداشتی در سال 1378،1881 متر مربع بود كه در سال 1383 به 1029 مترمربع رسیده است. همچنین متوسط سرانه این کاربری در سال 1378 برابر 0.07 مترمربع و سهم این کاربری نسبت به سطوح مفید شهری برابر 0.05 درصد میباشد، در حالی سرانه این کاربری در سال 1383 به 0.03 مترمربع و نسبت به سطح مفید شهری به 0.02 در صد رسیده است.
3-16-1-6- کاربری درمانی
مجموع مساحت اراضي کاربری درمانی در سال 1378،11260 متر مربع بود كه در سال 1383 به 83587 مترمربع رسیده است. همچنین متوسط سرانه این کاربری در سال 1378 برابر 0.43 مترمربع و سهم این کاربری نسبت به سطوح مفید شهری برابر 0.30 در صد میباشد. در حالی سرانه این کاربری در سال 1383 به 2.78 مترمربع و 1.65 درصد از سطح شهر را به خود اختصاص میدهد.