دانلود پایان نامه
با توجه به خوشه بندی Hot – spot در سال 1377، شهر هادیشهر دارای دو خوشه تراکمی در سه محله است که شامل محله (4،7،8) میشود امّا در سال 1392خوشههای تراکمی شهر از نظر تراکم فضایی کاربری فضای سبز و باغات کاهش مییابد و به یک خوشه در یک محله (محله 7 ) کاهش مییابد. به طوری که میتوان گفت مساحت کاربری فضای سبز و باغات که لکه داغ برای آن شکل گرفته در سال 1377، معادل122017 متر بوده که در سال 1392 به 2074 متر کاهش یافته است. این نشان از کاهش لکه داغ یا همان کاهش تراکم فضایی کاربری فضای سبز به نفع سایر کاربریهای شهری بوده است و در مرحله بعدی جهت آگاهی از وجود خود همبستگی فضایی و نوع الگوی توسعه فیزیکی شهر هادیشهر براساس شاخص کاربری فضای سبز و باغات از آماره موران استفاده میشود. این ابزار دو نوع خروجی به صورت عددی و گرافیکی نشان میدهد که الگوی پراکنش این عوارض با در نظر گرفتن مقادیر خصیصه مورد مطالعه از الگوی خوشهای یا پراکنده برخوردار است.
جدول شماره 4-2- خروجی عددی تحلیل خود همبستگی فضایی با توجه به کاربری فضای سبز و باغات در سال 1377 شهرهادیشهر
جدول شماره 4-2- خروجی عددی تحلیل خود همبستگی فضایی با توجه به کاربری فضای سبز و باغات در سال 1377 شهرهادیشهر
منبع: یافتههای تحقیق
منبع: یافتههای تحقیق
جدول شماره 4-3- خروجی عددی تحلیل خود همبستگی فضایی با توجه به کاربری فضای سبز و باغات در سال 1392 شهرهادیشهر
جدول شماره 4-3- خروجی عددی تحلیل خود همبستگی فضایی با توجه به کاربری فضای سبز و باغات در سال 1392 شهرهادیشهر
منبع: یافتههای تحقیق
منبع: یافتههای تحقیق
به طور کلی اگر مقدار شاخص موران نزدیک به عدد مثبت یک (1+) باشد دادهها دارای خود همبستگی فضایی و دارای الگوی خوشهای بوده و اگر مقدار شاخص موران نزدیک به عدد منفی یک (1- ) باشد، آنگاه دادهها از هم گسسته و پراکنده میباشند و اگر به صفر نزدیکتر باشد بیانگر الگوی تصادفی میباشند. به عبارتی دیگر اگر مقدار شاخص موران از صفر بزرگتر باشد، دادهها نوعی خوشه بندی فضایی را نشان میدهند و اگر مقدار شاخص کمتر از صفر باشد عوارض مورد مطالعه ما دارای الگوی پراکنده میباشند. با توجه به خروجی عددی، مقدار شاخص موران در سال 1377 برابر 0.015639 میباشد که الگوی تصادفی محسوب میشود و در سال 1392 مقدار شاخص موران به – 0.028322 میرسد و همچنین با استناد به پایین بودن امتیاز استاندارد Z و بالا بودن مقدار valuel P- میتوان به این مسئله پی برد که خود همبستگی فضایی بین دادهها وجود ندارد و الگوی توزیع آنها تصادفی است.
شکل شماره 4-1- نمایش گرافیکی نتایج تحلیل خود همبستگی فضایی کاربری فضای سبز و باغات در سال 1377 شهر هادیشهر
شکل شماره 4-1- نمایش گرافیکی نتایج تحلیل خود همبستگی فضایی کاربری فضای سبز و باغات در سال 1377 شهر هادیشهر
منبع: یافتههای تحقیق
منبع: یافتههای تحقیق
شکل شماره 4-2- نمایش گرافیکی نتایج تحلیل خود همبستگی فضایی کاربری فضای سبز و باغات در سال 1392 شهر هادیشهر
شکل شماره 4-2- نمایش گرافیکی نتایج تحلیل خود همبستگی فضایی کاربری فضای سبز و باغات در سال 1392 شهر هادیشهر
منبع: یافتههای تحقیق
منبع: یافتههای تحقیق
4-2-1-2- نتایج بررسی الگوی توسعه فیزیکی شهر هادیشهر در سال 1377-1392 با توجه به کاربری شهری