دانلود پایان نامه

آیا احساس معنادار بودن شغل در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی رابطه معنی داری دارد؟
1-8 فرضیات تحقیق
در این تحقیق یک فرض اصلی خواهیم داشت که در قالب فرضیات فرعی مطرح می شود.
فرضیه اصلی : توانمند سازی سازمانی در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب ارتباط معنی داری دارد.
فرضیه های فرعی:
احساس موثر بودن کارکنان بیمه ایران رابطه معنی داری با حکمرانی خوب سازمانی دارد.
احساس شایستگی کارکنان بیمه ایران رابطه معنی داری با حکمرانی خوب سازمانی دارد.
احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان بیمه ایران رابطه معنی داری با حکمرانی خوب سازمانی دارد.
احساس معنادار بودن شغل در کارکنان بیمه ایران رابطه معنی داری با حکمرانی خوب سازمانی دارد.
1-9 قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی سازمانی و حکمرانی خوب می باشد. که شامل عناوین توانمندسازی، سطوح آن، فرایند و استراتژی ها و عوامل موثر بر توانمند سازی، مزایا و دام های توانمندسازی، حکمرانی، شاخص ها و ویژگی های حکمرانی خوب، معماری حکمرانی خوب و… است.
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق سال 93- 92 می باشد.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق بیمه ایران استان تهران می باشد.
1-10- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی
توانمند سازی : توانمندسازي نيروي انساني مفهومي روان شناختي است كه به حالات، احساسات و باور افراد به شغل و سازمان مربوط مي شود و به عنوان فرايند افزايش انگيزش دروني تعريف شده است كه داراي پنج بعد احساس شايستگي(خودكارآمدي)، احساس خودمختاري(داشتن حق انتخاب)، احساس موثر بودن (اثرگذاري)، احساس معني داربودن(ارزشمندي) و احساس اعتماد (امنيت) ميباشد. پرورش پنج بعد ذكر شده، نتايج و منافع بسيار زيادي دارد. (عبدالهی و نوه ابراهیم ،1385،34).
حکمرانی خوب : حکمرانی خوب عبارت است از؛ فرایند تدوین و اجرای خطمشیهای عمومی در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با مشارکت سازمانهای جامعه مدنی و با رعایت اصول شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی به گونهای که ضمن برآوردن نیازهای اساسی جامعه، به تحقق عدالت، امنیت و توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست منجر شود(لاک وود ، 2010، 759).
بیمه ایران : شرکت سهامی بیمه ایران رسماً‌ در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۱۴ش گشایش یافت و پس از نطق داور (وزیر مالیه)، اولین بیمه‌نامه آتش‌سوزی به‌نام مشارالیه و برای ساختمان مسکونی‌اش صادر شد. پس از افتتاح رسمی، فعالیت‌های کاری و عمومی شرکت از تاریخ پانزدهم آبان‌ماه سال ۱۳۱۴ هجری شمسی آغاز شد. رشته دیگری که در‌‌ همان سال ۱۳۱۴ش فعالیت بیمه‌ای آن آغاز شد، بیمه باربری بود و اولین بیمه‌نامه در این رشته در ۴ آذر ۱۳۱۴ش صادر شد.
1-11- تعاريف عملياتي متغیرها
حکمرانی خوب: در اين پژوهش منظور هر نوع شرايط، موقعيت و يا حالتي ميباشد که ميتواند از طریق گویه- های 35-1 بخش سوالات مربوط به حکمرانی خوب در پرسشنامه پژوهش حاضر که به پیوست پایان نامه است بدست میآید.
توانمندسازی: در اين پژوهش منظور هر نوع شرايط، موقعيت ويا حالتي ميباشد که ميتواند از طریق گویه های 16-1بخش سوالات مربوط به توانمندسازی در پرسشنامه پژوهش حاضر که به پیوست پایان نامه است بدست میآید.
موثر بودن کارکنان: در اين پژوهش منظور هر نوع شرايط، موقعيت و يا حالتي ميباشد که ميتواند از طریق تاثیر، کنترل، نظر و توانایی همسوسازی توسط کارکنان بیمه بر آنچه در واحدهای کاری انجام میگیرد موثر واقع شود و موجب افزايش کمي و کيفي تواناييهاي آنان در حيطه بیمه شود. موثر بودن کارکنان از راه گويههاي (4-1) بخش سوالات توانمندسازی پرسشنامه پژوهش بررسي ميشود.
شایستگی کارکنان: در اين پژوهش منظور هر نوع شرايط، موقعيت و يا حالتي ميباشد که ميتواند از طریق اطمینان کارکنان در توانایی انجام کار، تبحر و قابلیت های کارکنان، اعتقاد به عدم وجود مانع خارجی در انجام کار، تسلط بر مهارتهای انجام کار توسط کارکنان بیمه بر آنچه در واحدهای کاری انجام میگیرد موثر واقع شود و موجب افزايش کمي و کيفي تواناييهاي آنان در حيطه بیمه شود. شایستگی کارکنان از راه گويههاي (8-5) بخش سوالات توانمندسازی پرسشنامه پژوهش بررسي ميشود.