دانلود پایان نامه

روش تحقیق
3-1- مقدمه
يك محقق پس از انتخاب و مشخص نمودن موضوع تحقيق بايد به دنبال تعيين روش تحقيق باشد. متأسفانه آنچه در يك تحقيق علمی بيشتر مد نظر قرار مي گيرد، موضوع تحقيق است و اغلب روش تحقيق كه اصلي ترين نقش در يك تحقيق علمي را دارا مي باشد، ناديده گرفته مي شود. انتخاب روش تحقيق بستگي به اهداف، ماهيت موضوع تحقيق و امكانات اجرايي آن دارد. بنابراين هنگامي مي توان در مورد روش بررسي و انجام يك تحقيق تصميم گرفت كه اهداف و ماهيت موضوع تحقيق و ميزان امكانات اجرايي آن مشخص باشد. به عبارت ديگر هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد كه از چه شيوه و روشي استفاده نمايد تا او را هر چه دقيق تر،آسان تر و سريع تر در دسترسي به پاسخ يا پاسخ هايي كه براي پرسش يا پرسش هاي تحقيق در نظر گرفته شده است، ياري نمايد (نادري و ديگران،1376،64).
با توجه به تعاريف گوناگوني كه براي تحقيق وجود دارد مي توان يك تعريف ساده را به شرح زير عرضه نمود،لذا تحقيق را مي توان تلاشي منظم و سازمان يافته براي بررسي مسأله اي خاص كه يك راه حل نياز دارد توصيف كرد و شامل گام هايي است که طراحي و پيگيري مي شوند تا پاسخ هايي براي مسأله مورد علاقه ما درمحيط كاري به دست آيد (سكاران،1382،6).
روششناسي پژوهش يکي از مهمترين مراحل هر پژوهشي به شمار ميرود، چرا که در اين مرحله، ماهيت پژوهش، چگونگي مراحل انجام کار، نوع ابزارهاي مورد استفاده، همچنين چگونگي جمعآوري و تجزيه و تحليل دادهها مورد بررسي قرار ميگيرد. به عبارت ديگر، اين بخش از پژوهش به عنوان سندي درجه اعتبار آن را به نمايش ميگذارد. در اين راستا، درتحقيق حاضر نيز تلاش گرديد تا با استفاده از اصول تحقيق علمي، روش و ابزار اندازهگيري مناسب مطالعه انتخاب شود.
در اين فصل ابتدا روش پژوهش، جامعه آماري، روش نمونهگيري، و حجم نمونه توضيح داده ميشود. معرفي ابزار اندازهگيري و تعيين روايي و پايايي آنها، بخش بعدي اين فصل را تشکيل ميدهد. در پايان، روشهاي جمعآوري اطلاعات، و شيوههاي تجزيه و تحليل دادهها معرفي خواهد شد.
3-2- روش تحقيق
منظور از روش تحقيق، روش انجام(اجراي) تحقيق است كه مشخص مي كند ما براي بررسي موضوع از چه روشي استفاده مي كنيم. انتخاب روش تحقيق به هدف هاي تحقيق،ماهيت موضوع پژوهش و امكانات اجراي آن بستگي دارد. به طور كلي روش هاي تحقيق مختلفي نظير روش تحقيق علمي، همبستگي،پس رويدادي، توصيفي، تاريخي و موردي وجود دارد. موارد استفاده هر كدام ازاين روش ها متفاوت مي باشد(بست،1377،12).
با توجه به مطلب فوق مي توان گفت كه پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهيت آن، يك تحقيق توصيفي و از نوع همبستگی مي باشد كه به شيوۀ ميداني انجام مي شود.
3-3- متغيرهاي تحقيق
متغير يك مفهوم است كه بيش از دو يا چند ارزش يا عدد به آن اختصاص داده مي شود. ويژگيهايي را كه محقق مشاهده يا اندازه گيري مي كند متغير ناميده مي شود كه مي توان عدد يا ارزشي را جايگزين آن كرد( كرلينجر،1372،93). متغيرها بر اساس نقشي كه در تحقيق به عهده دارند به دو دسته متغیرمستقل و متغیروابسته تقسيم مي شوند.
در پژوهش حاضر متغير مستقل توانمندسازی و متغير وابسته حکمرانی مي باشد.
3-4- جامعه آماري
جامعه آماري اين تحقيق كاركنان بیمه ایران استان تهران مي باشد که تعداد آن برابر 518 نفر است.
جدول شماره 3-4-1 جامعه آماری پژوهش
جنس تعداد
مرد 346
زن 172
3-5- نمونه آماری و روش نمونه گیری
گروه نمونه، مجموعه كوچكي از جامعه آماري است مشتمل بر برخي اعضاء كه از جامعه آماري انتخاب شدهاند. در واقع گروه نمونه، يك مجموعه فرعي از جامعه آماري است كه با مطالعه آن محقق قادر است نتيجه را به كل جامعه آماري تعميم دهد. نمونه گيري ، فرايند انتخاب كردن تعداد كافي از ميان اعضاي جامعه آماري است، به طوري كه با مطالعه گروه نمونه و فهميدن خصوصيات يا ويژگي هاي آزمودنيهاي گروه نمونه قادر خواهيم بود اين خصوصيات يا ويژگيها را به اعضاء جامعه آماري تعميم دهيم (سكاران،1381، 296).
نمونه عبارت است از تعداد محدودي از اعضاي جامعه آماري كه بيانگر ويژگيهاي اصلي جامعه باشد (آذر و مؤمني،1377،6). مزيت انتخاب نمونه ازيك جامعه، جلوگيري از اتلاف وقت يك محقق و صرفه جويي در منابع مالي است. زيرا ازطريق مطالعه يك نمونه به نسبت كوچك و با اجراي نمونه گيري صحيح، پژوهشگر به نتايج تقريبا درستي خواهد رسيد(دلاور،1383،120 ).
در اين تحقيق جهت نمونه گيري، از روش نمونه گيري تصادفي استفاده شده است. از آنجا كه درتحقيق حاضر جامعه آماري مشخص و مقياس دادهها از نوع كيفي هستند،از فرمول ذیل براي تعيين حجم نمونه استفاده گرديده است ( دلاور،1383،71).