دانلود پایان نامه

جدول شماره 4-2-6 – آماره هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي تحقيق 99
جدول4-5-1- نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف برای برازندگی توزیع نرمال 100
جدول شماره 4-5-2 – آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی احساس موثر بودن و حکمرانی خوب 101
جدول شماره 4-5-3 -آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی احساس شایستگی با حکمرانی خوب 102
جدول شماره 4-5-4 – آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی داشتن حق انتخاب و حکمرانی خوب 103
جدول شماره 4-5-5 – آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی معنادار بودن شغل و حکمرانی خوب 104
جدول شماره 4-5-6 – آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب 105

فهرست اشکال
عنوان شماره صفحه
شکل شماره 1-1 مدل تحلیلی تحقیق 8
شکل شماره2-2- ارتباط ابعاد توانمندسازی 42
شکل شماره 2-2- 1ویژگیها و شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه سازمان ملل متحد 56
شکل شماره 2-2-2- شاخص‌ها و استاندارد های حکمرانی خوب در سازمان‌های دولتی و خدماتی 58
شکل شماره2-2-3- بازیگران عرصه حکمرانی 66
شکل شماره4-2-1 : درصد پاسخ های نمونه آماری به سوال جنسيت 89
شکل شماره4-2-2- درصد پاسخ های نمونه آماری به سوال سن 90
شکل شماره4-2-3 درصد پاسخ های نمونه آماری به سوال تحصیلات 91
شکل شماره 4-2-4 – درصد پاسخ های نمونه آماری به سوال سنوات خدمت 92
چکیده :
توانمندسازی منابع انسانی به عنوان یک رویکرد نوین، در صددفراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصتهایی برای شکوفایی استعدادها، تواناییها و شایستگیهای افراد است. توانمندسازی با تغییر در باورها، افکار و طرز تلقی های کارکنان شروع میشود. بدین معنی که آنان باید به این باور برسند که توانایی و شایستگی لازم برای انجام وظایف را به طور موفقیت آمیز داشته و احساس کنند که توانایی تأثیرگذاری و کنترل بر نتایج شغلی را دارند، احساس کنند که اهداف شغلی معنادار و ارزشمندی را دنبال میکنند و باور داشته باشند که با آنان صادقانه و منصفانه رفتار میشود.
الگوی حکمرانی خوب و بررسی نقش توانمندسازی نیروی انسانی در استقرار حکمرانی خوب سازمانی میتواند نظریهای نوین در پاسخگویی به انتظارات و مسئولیتهای جدید باشد. الگویی که میتواند راه برون رفت از وضعیت فعلی و روشی برای ارائه خدمات عمومی بهتر باشد. از این رو توجه و تعمق در الگوی یاد شده در بیمه کمک زیادی به یافتن ترکیب جدیدی از همکاری سه بخش دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی بهتر خواهد نمود. با توجه به این توضیحات واینکه بیمه ایران از اعتبار وگستردگی بیشتر نسبت به سایر بیمهها برخوردار است و مشتریان بیشتری دارد، لذا توانمند سازی کارکنان این بیمه در جهت ارائه خدمات بهتر و مناسبتر، با استفاده از اصول حکمرانی خوب سازمانی ضروری به نظر میرسد.