ژانویه 21, 2021

منابع تحقیق درمورد اداره کل ورزش و جوانان

ه کل ورزش و جوانان از کيفيت خدمات ورزشي معني دار است. لازم به ذکر است که اين شکاف منفي است يعني انتظارات افراد فراتر از ادراکات آنان بوده است. همانطور که در جدول نشان داده شده است ميانگين رتبه انتظارات برابر 04/199 بيشتر از ميانگين ادراکات مراجعه کنندگان 08/20 بوده است.
فرضيه ي دوم: بين خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر قابل اعتماد بودن در اداره کل ورزش و جوانان کهگيلويه و بويراحمد تفاوت معني داري وجود دارد.
فرضيه صفر: بين خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر قابل اعتماد بودن در اداره کل ورزش و جوانان کهگيلويه و بويراحمد تفاوت معني داري وجود دارد.
فرضيه پژوهش: بين خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر قابل اعتماد بودن در اداره کل ورزش و جوانان کهگيلويه و بويراحمد تفاوت معني داري وجود دارد.

جدول 4-14. نتايج خلاصه آزمون ويلکاکسون جهت مقايسه ادراکات و انتظارات (385=n)
قابليت اعتماد
تعداد
ميانگين رتبه
آماره آزمون
سطح
معني داري
رتبه منفي
رتبه مثبت
20
343
35/57
27/189
96/15-
000/0

نتايج جدول 4-14 نشان مي دهد که قدر مطلق آماره آزمون محاسبه شده (96/15) بزرگتر از z جدول (33/2) مي باشد، بنابراين مي توان فرضيه صفر، مبني بر يکسان بودن ميانگين ها را در سطح 01/0 رد کرده و با 99 درصد اطمينان نتيجه گرفت که شکاف بين انتطارات و ادراکات مراجعه کنندگان اداره کل ورزش و وجوانان از قابليت اعتماد معني دار است. لازم به ذکر است که اين شکاف منفي است يعني انتظارات افراد از قابليت اعتماد فراتر از ادراکات آنان بوده است. همانطور که در جدول نشان داده شده است ميانگين رتبه انتظارات برابر 27/189 بيشتر از ميانگين ادراکات مراجعه کنندگان 35/57 بوده است.
فرضيه ي سوم: بين خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر قابليت پاسخگويي در اداره کل ورزش و جوانان کهگيلويه و بويراحمد تفاوت معني داري وجود دارد.
فرضيه صفر: بين خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر قابليت پاسخگويي در اداره کل ورزش و جوانان کهگيلويه و بويراحمد تفاوت معني داري وجود ندارد.
فرضيه پژوهش: بين خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر قابليت پاسخگويي در اداره کل ورزش و جوانان کهگيلويه و بويراحمد تفاوت معني داري وجود دارد.

جدول 4-15. نتايج خلاصه آزمون ويلکاکسون جهت مقايسه ادراکات و انتظارات (385=n)
پاسخگويي
تعداد
ميانگين رتبه
آماره آزمون
سطح
معني داري
رتبه منفي
رتبه مثبت
9
372
33/10
37/195
88/16-
000/0

نتايج جدول 4-15 نشان مي دهد که قدر مطلق آماره آزمون محاسبه شده(88/16) بزرگتر از z جدول(33/2) مي باشد، بنابراين مي توان فرضيه صفر، مبني بر يکسان بودن ميانگين ها را در سطح 01/0 رد کرده و با 99 درصد اطمينان نتيجه گرفت که شکاف بين انتطارات و ادراکات مراجعه کنندگان اداره کل ورزش و وجوانان از قابليت پاسخگويي معني دار است. لازم به ذکر است که اين شکاف منفي است يعني انتظارات افراد از پاسخگويي بسيار فراتر از ادراکات آنان بوده است. همانطور که در جدول نشان داده شده است ميانگين رتبه انتظارات برابر 37/195 بسيار بالاتر از ميانگين ادراکات مراجعه کنندگان 33/10 بوده است.
فرضيه ي چهارم: بين خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر قابليت اطمينان دهي در اداره کل ورزش و جوانان کهگيلويه و بويراحمد تفاوت معني داري وجود دارد.
فرضيه صفر: بين خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر قابليت اطمينان دهي در اداره کل ورزش و جوانان کهگيلويه و بويراحمد تفاوت معني داري وجود ندارد.
فرضيه پژوهش: بين خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر قابليت اطمينان دهي در اداره کل ورزش و جوانان کهگيلويه و بويراحمد تفاوت معني داري وجود دارد.

جدول 4-16. نتايج خلاصه آزمون ويلکاکسون جهت مقايسه ادراکات و انتظارات (385=n)
اطمينان دهي
تعداد
ميانگين رتبه
آماره آزمون
سطح
معني داري
رتبه منفي
رتبه مثبت
16
352
44/59
18/190
19/16-
000/0
نتايج جدول 4-16 نشان مي دهد که قدر مطلق آماره آزمون محاسبه شده(19/16) بزرگتر از z جدول(33/2) مي باشد، بنابراين مي توان فرضيه صفر، مبني بر يکسان بودن ميانگين ها را در سطح 01/0 رد کرده و با 99 درصد اطمينان نتيجه گرفت که شکاف بين انتطارات و ادراکات مراجعه کنندگان اداره کل ورزش و وجوانان از قابليت اطمينان دهي معني دار است. لازم به ذکر است که اين شکاف منفي است يعني انتظارات افراد از اطمينان دهي بسيار فراتر از ادراکات آنان بوده است. همانطور که در جدول نشان داده شده است ميانگين رتبه انتظارات برابر 18/190 بسيار بالاتر از ميانگين ادراکات مراجعه کنندگان 44/59 بوده است.
فرضيه ي پنجم: بين خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر قابليت همدلي در اداره کل ورزش و جوانان کهگيلويه و بويراحمد تفاوت معني داري وجود دارد.
فرضيه صفر: بين خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر قابليت همدلي در اداره کل ورزش و جوانان کهگيلويه و بويراحمد تفاوت معني داري وجود ندارد.
فرضيه پژوهش: بين خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر قابليت همدلي در اداره کل ورزش و جوانان کهگيلويه و بويراحمد تفاوت معني داري وجود دارد.

جدول 4-17. نتايج خلاصه آزمون ويلکاکسون جهت مقايسه ادراکات و انتظارات (385=n)
همدلي
تعداد
ميانگين رتبه
آماره آزمون
سط
ح

معني داري
رتبه منفي
رتبه مثبت
18
353
78/31
86/193
44/16-
000/0

نتايج جدول 4-17 نشان مي دهد که قدر مطلق آماره آزمون محاسبه شده(44/16) بزرگتر از z جدول(33/2) مي باشد، بنابراين مي توان فرضيه صفر، مبني بر يکسان بودن ميانگين ها را در سطح 01/0 رد کرده و با 99 درصد اطمينان نتيجه گرفت که شکاف بين انتطارات و ادراکات مراجعه کنندگان اداره کل ورزش و وجوانان از قابليت همدلي معني دار است. لازم به ذکر است که اين شکاف منفي است يعني انتظارات افراد از همدلي بسيار فراتر از ادراکات آنان بوده است. همانطور که در جدول نشان داده شده است ميانگين رتبه انتظارات برابر 86/193 بسيار بالاتر از ميانگين ادراکات مراجعه کنندگان 78/31 بوده است.
فرضيه ي ششم: بين خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر عوامل فيزيکي در اداره کل ورزش و جوانان کهگيلويه و بويراحمد تفاوت معني داري وجود دارد.
فرضيه صفر: بين خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر عوامل فيزيکي در اداره کل ورزش و جوانان کهگيلويه و بويراحمد تفاوت معني داري وجود دارد.
فرضيه پژوهش: بين خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر عوامل فيزيکي در اداره کل ورزش و جوانان کهگيلويه و بويراحمد تفاوت معني داري وجود دارد.

جدول 4-18. نتايج خلاصه آزمون ويلکاکسون جهت مقايسه ادراکات و انتظارات (385=n)
عوامل فيزيکي
تعداد
ميانگين رتبه
آماره آزمون
سطح
معني داري
رتبه منفي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *