دانلود پایان نامه
تصویر 3 – 33 : از مُهر استوانه ای، سده ی ششم پ م، موزه ی برتانیایی. (مأخذ: پوپ، 1386 :ج 6: 3052 )
3 – 2- 1 – 2 . دوره ی هخامنشی
صندلی معمولی دوره ی هخامنشی، فقط با اندکی ریزه کاری های بیشتر، همان صندلی مورد استفاده در عیلام در بیش از 2000 سال پیش از میلاد است. میله های پشتی نرده ای صندلی به جای این که مانند نمونه ی ابتدایی آن فواصل مساوی داشته باشند، در این زمان در دو جفت دسته بندی می شوند و به نظر می رسد که در دو سر پایه، دو گوی، یکی در نقطه ی اتصال به نشیمن گاه و یکی در انتهای پایه، وجود داشته باشد. (پوپ،3054:1386).

تصویر 3 – 34 : از مهر استوانه ای عهد هخامنشی. (مأخذ: پوپ، 1386 :ج 6: 3052 )
تخت شاهی که در دوران هخامنشی در تخت جمشید تداوم همان سنتی را که پیشتر در لرستان ظاهر شده بود نشان می دهد. پایه های بسیار بلند در گل نیلوفر زیبایی را دارند که نشیمنگاه روی آن است، و در زیر آن مجموعه ای متشکل از پنج حلقه ی قطور گرفته است. انتهای پایه به شکل پنجه ی شیر است، امّا این نیز روی قاعده ای به شکل گل نیلوفر وارونه قرار دارد که زیر آن چند حلقه ی دیگر است. بدین ترتیب به نظر می آید که این طرح ترکیبی از ستون مصری و پایه ی اثاث آشوری-لرستانی است. (پوپ،3054.3055:1386). این تخت چنان بلند است که به زیر پایی نیاز دارد؛ و آن کرسی چهار گوش ساده ای به پاهای گاو و میله ای با ابزارکاری گویی شکل است. بدین ترتیب ویژگی های دو جانور، یعنی شیر و گاو، که از دیر باز در شرق تداعی گر مقام شاهی بودند، در این جا کنار هم قرار گرفته است. (پوپ،3055:1386).

تصویر3 – 35 : تخت شاهی. (مأخذ: پوپ، 1386 :ج 6: 3055 )
3 – 2 – 1 – 3 . دوران سلوکی و اشکانی
هنر سلوکی هنر کمتر شناخته شده است. در نواحی تحت سلطه ی فاتحان یونانی بی تردید، سبک های یونانی دست کم میان طبقات حاکم، رواج یافته بود، امّا سکه ای از فارس متعلق به سده ی سوم پ م، حامی را تاج بر سر، روی یک صندلی با پشتی بلند نشان می دهد که تداوم مستقیم تخت شاهی است. همه جزئیات به جز این که پنجه های شیر از پایه ها حذف شده است و بدین ترتیب نشیمنگاه ارتفاع طبیعی دارد. شیر مختص پادشاه بود و از این رو امیران منطقه ای از آن استفاده نمی کردند. (پوپ،3056:1386).

تصویر 3 – 36 . از سکه ی یافت شده در جنوب ایران، سده ی اول پ.م. (مأخذ: پوپ، 1386 :ج 6: 3052 )
بر اساس نقوش روی سکه ها در دوره ی اشکانی کاربرد صندلی با پشتی راست و چهارپایه ادامه می یابد پایه ها با ابزار کاری های حلقه ای یا گوی مانند سنگینی در اقسام متفاوت زینت یافته اند، و در بهترین نمونه ها دور لبه ی نشیمن گاه صندلی با ابزار کاری مهره ای محکمی مزیّن است.

38 37
تصویر 3 – 37 . سکه ی اشکانی. سده ی اول پ م. (مأخذ: پوپ، 1386 :ج 6: 3052 )
تصویر 3 – 38 . انتهای نیمکت،از روی سکه ی عهد اشکانی،سده ی دوم پیش از میلاد. (مأخذ: پوپ، 1386 :ج 6: 3052 )
3 – 2 – 1 -4 . دوره ساسانی