دانلود پایان نامه

اصفهان طی قرن 10 هجری تا اواسط آن تحت حکومت شاه عباس کبیر اداره می شد که در این پژوهش نقوش بنای مسجد جامع عباسی که در این دوره ساخته شده مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.
1 – 5 . قلمرو زمانی پژوهش
موضوع اصلی پژوهش که بررسی نقوش مسجد جامع عباسی می باشد مربوط به 1020 هجری قمری می باشد. این دوره مقارن با دوره ی حکومت شاه عباس اول می باشد.
1 – 6 . روش نمونه گیری و تعیین حجم ها
با جستجو در کتاب ها ی مربوط به معماری اسلامی و نیز کتب منتشر شده در زمینه ی هنرهای اسلامی مطالب و تصاویری از سوژه مورد نظر جمع آوری شد علاوه بر این از طریق مصاحبه با اساتید اهل فن و مراجعه به سایت هایی در این زمینه اطلاعاتی گرد آوری شد.
1 – 7 . ابزارهای گرد آوری
تمامی مطالب از طریق کتابخانه ای و به وسیله ی شبکه ی اینترنت همچنین مصاحبه و مشاهده جمع آوری شده است.
1 – 8 . روش تجزیه و تحلیل داده ها
نقوش تزئینی منبع مهمی در زیباشناسی به شمار می آیند که به روش کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. همچنین تکنیک های به کار رفته در آثار جدید به روش کارگاهی و تجربی به کار گرفته شد.
1 – 9 . محدودیت های پژوهش
در بررسی منابع از جمله کتاب ها و سایت های اینترنتی دسترسی به منابعی از جمله پیشینه ی اسباب و اثاثیه ی ( مبلمان ) مورد استفاده در منازل بسیار محدود بود و همچنین دست یابی به منابعی در باب اصول، ساخت صندلی و بستن کلاف بسیار نایاب بود.
1 – 10 . پیشینه ی پژوهش
1 – 10 – 1 . دسته ای که موضوع آن ها در باب دوره تاریخی است.
محمد پناه ( 1391 ) در کتابی تحت عنوان ” کهن دیار ” جلد دوم، به بررسی مجموعه آثار ایران پس از اسلام در موزه های بزرگ جهان پرداخته است. همچنین در این کتاب به اختصار، به توصیف سلسله ها و حکومت هایی که در ایران حکمرانی کرده اند توجه شده است و تصاویر رنگی از آثار هنری هر دوره مانند ؛ معماری، صنایع دستی و نقاشی در طول هر فصل آورده شده است. فصل سوم این کتاب اختصاص به دوره ی صقویه دارد و به بیان چگونگی بنیان گذاری و شکل گیری حکومت صفوی پرداخته است. همچنین به ترتیب افرادی که در این دوره حکومت کرده اند را ذکر کرده، که البته در این میان به اتفاقات و جنگ هایی که بین ایران و کشورهای اطراف اتفاق افتاده هم توجه شده است. در این بین به شرح و توصیف افراد سر شناسی چون رضا عباسی، علی رضا عباسی، میرعماد، محتشم کاشانی و … پرداخته شده است و به عنوان معرفی هنر دوره صفوی، چند مورد از آثار شاخص آن دوره رابیان کرده است. به طور کلی در این کتاب به طور مختصر به بیان اهمیت هنر در ادوار مختلف سلطنتی در دوره صفویه پرداخته شده است.
رهنورد ( 1386 ) در کتابی تحت عنوان ” تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی نگارگری ” هنر نگارگری ایران را در یک روند تاریخی از دوره سلجوقی تا پایان دوره قاجار بررسی کرده است. معمولاً طبقه بندی مکاتب نگارگری ایران بر اساس شهرها، نگارگران یا دوره پادشاهی صورت می گیرد، که در این کتاب طبقه بندی بر اساس دوره شاهی صورت گرفته است. از همین رو، همین نکته منجر به توصیف ویژگی های پادشاهی هر دوره در عصر خود می گردد و اطلاعاتی تاریخی در زمینه ی حکومت ها به ما ارائه می دهد. در فصل نهم این کتاب که به نگارگری دوره صفوی اختصاص یافته است ویژگی کلی دوره صفوی بیان می شود و تا حدودی به توصیف ویژگی های سلطنت هر کدام از پادشاهان صفوی پرداخته است، امّا به علت مجال کم، در این کتاب به طور کامل به تمامی شاهان سلسله ی صفوی پرداخته نشده است و فقط به چند مورد از آن ها پرداخته شده است.
میر معظمی ( 1379 ) در کتابی تحت عنوان ” اصفهان زادگاه جمال و کمال ” موقعیت جغرافیایی شهر اصفهان را بررسی می کند و نگاهی به چشمه ها، کوه ها، بناهای تاریخی اصفهان می اندازد. همچنین به معرفی هنرهایی همچون خوشنویسی ، قالی بافی، نقاشی و تئاتر در اصفهان می پردازد. در بخش دیگر این کتاب شعرا، طنز پردازان و سبک اصفهانی را مورد بررسی قرار می دهد و در آخر اشاره ای به سلاطین دوره صفوی و مدت حکومت سلطنت آن ها دارد. در فصل معرفی بناهای تاریخی اصفهان، سعی به توصیف ویژگی های بنا از جمله : ساخت، سازنده بنا، ابعاد، تزئینات به کار رفته و شاخصه های مهم بنا می پردازد و فصل آخر که اوضاع اجتماعی ایران و اصفهان در عهد صفوی مورد بررسی قرار می گیرد نویسنده اشاره ی مختصری به سلاطین دوره ی صفوی و سال های حکومت هر یک دارد، که البته به طور کامل به بیان این موضوع نپرداخته و تنها چند تن از سلاطین مهّم این دوره را ذکر و شرحی برای آن ها داده است.
1 – 10 – 2 . گروهی که آثار معماری، تزئینات معماری دوره ی صفوی و به معرفی نقوش اسلیمی و ختایی پرداخته اند.
حاتم ( 1386 ) در کتابی تحت عنوان ” هنر وتمدن اسلامی 1 ” به چگونگی شکل گیری اسلام و پیدایش هنر و تمدن آن پرداخته است. که در این بررسی سیر تحول و تکامل هنر اسلامی و دیدگاه اسلام نسبت به هنرها مطرح می شود. همچنین هنر معماری به ویژه مسجد سازی را به دلیل ویژگی خاص خود در اسلام و دیدگاه اسلام و عناصر تشکیل دهنده ی بنا را مورد بررسی قرار داده است. در سه بخش آخر، ابتدا به تاریخچه ی هنر اسلامی در ایران و معماری ایرانیان در اوایل اسلام پرداخته و سپس تحول سبک معماری ایران توصیف شده و به بیان بناهای مطرح در دوره ی سلجوقی، ایلخانی، تیموری، صفوی و قاجار پرداخته است. بخش آخر را نیز اختصاص به تزئینات معماری هم چون گچ بُری، کتیبه نگاری، کاشی کاری و…داده است. در این بخش تلاشی بر توصیف تاریخ چه و ویژگی های هر یک از تکنیک های تزئینی بنا شده است و سعی بر توضیح چگونگی کاربرد آن در بنا و بیان نمونه های شاخصی که به این شیوه تزئین یافته شده است.
مکی نژاد ( 1387 ) در کتابی تحت عنوان ” تاریخ هنر ایران در دوره ی اسلامی تزئینات معماری ” به بررسی تزئینات معماری ایران همت گماشته است. به این صورت که در این کتاب با تکیه بر کاشی کاری و گچ بُری در دو بخش تحولات تاریخی، تصویری و محتوای نقوش تزئینی و بخش دیگر انواع تزئینات در معماری اسلامی ایران در هفت فصل تنظیم کرده است. در این فصول سعی بر آن بوده است تا به تحولات تاریخی، عملکردی و تا حدودی جنبه های زیبا شناسانه آن نیز پرداخته شود. در بخش اول، فصل دوم به تقسیم بندی نقوش تزئینی پرداخته و آن را به پنج دسته به این شرح تقسیم بندی کرده است: نقوش انسانی، نقوش حیوانی، نقوش گیاهی، نقوش هندسی و نقوش خطی. به طور کلی مطالب کتاب مذکور به خصوص بخش اول، فصل دوم آن کمک شایانی در این تحقیق کرد. علی رغم توجهی که در این فصل به نقوش تزئینی شده است، امّا به کاربرد و استفاده ی این نقوش در تزئینات صندلی به خصوص در دوره ی معاصر اشاره ای نشده است.