منابع مقاله با موضوع توسط نرم افزار و مربوط بودن

محدوده مكاني اين تحقيق در شهرستان كرمانشاه مي‌باشد.
3-7- ابزار جمع‌آوري اطلاعات
با توجه به ماهيت و روش تحقيق در پژوهش حاضر جهت گردآوري داده‌ها از ابزار «پرسشنامه» استفاده گرديده است. پرسشنامه به عنوان يكي از متداول‌ترين ابزار جمع‌آوري اطلاعات در تحقيقات پيمايشي مجموعه‌اي از پرسش‌ هدف مدار است كه با بهره‌گيري از مقياس‌هاي گوناگون، نظر، ديدگاه و بينش يك فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار مي‌دهد.
پرسشنامه اين تحقيق به دو صورت تهيه گرديده است كه شامل موارد ذيل مي‌شود:
1. مقدمه: (شامل معرفي موضوع تحقيق و درخواست همكاري از پاسخگويي)
2.سوالات عمومي: (شامل: سمت يا رتبه، سن، جنس، شغل، سابقه خدمت، ميزان تحصيلات)
3. سوالات اختصاصي كه شامل گويه‌هاي تأثيرگذار در كاهش منافع قابل پيش‌بيني اعمال خشونت‌آميز، كاهش تحريك مجرمان، افزايش تلاش و زحمت ارتكاب جرم، افزايش خطرهاي پيش‌بيني جرم و حذف بهانه‌هاي موجود در ارتكاب قتل مي‌باشند.
براي پاسخ به سوالات نيز با استفاده از طيف ليكرت گزينه،‌ خيلي زياد، زياد، متوسط، كم و خيلي كم در نظر گرفته شده است.
همچنين براي تهيه و تدوين فصل ادبيات و مباحث نظري تحقيق از روش كتابخانه‌اي بهره گرفته شد كه در اين زمينه از منابع فارسي، كتب ترجمه شده و متون، مجلات، مقالات، روزنامه‌ها و ساير تحقيقات و پايان‌نامه‌هاي مختلف و فضاي مجازي استفاده شد.
3-8- روايي ابزار اندازه‌گيري:
مقصود از روايي آن است كه وسيله‌ي اندازه‌گيري به واقع بتواند خصيصه مورد نظر را اندازه بگيرد نه خصيه‌اي ديگر را. (هومن 1380)
براي به دست آوردن روايي پرسشنامه از نظرات استاد راهنما،‌ استاد مشاور و چندين تن از ديگر اساتيد و متخصصين و كارشناسان استفاده شده است. و از آنها در مورد مربوط بودن سوالات، واضح بودن و قابل فهم بودن سوالات و اينكه آيا اين سوالات براي پرسشهاي تحقيقاتي مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار مي‌دهد، نظرخواهي شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گرديد. علت استفاده از قضاوت متخصصان اين است كه (هيچ روش آماري براي تعيين ضريب روايي محتوايي وجود ندارد. در عوض براي تعيين روايي محتواي يك آزمون از قضاوت متخصصان در اين باره كه سوال‌هاي آزمون تا چه ميزان معرف برنامه يا حوزه محتوايي هستند استفاده مي‌شود، با اين حال قضاوت‌هاي مربوط به روايي محتوانه قطعي هستند نه نهايي، آزمون‌ها از سطوح مختلف روايي برخوردار هستند و متخصصان در قضاوت‌هاي خود هميشه با هم توافق نظر ندارند.(سيف، 1380، ص: 1381-380).
3-9- اعتبار پرسشنامه (پايايي):
اعتبار آزمون به دقت اندازه‌گيري و ثبات و پايايي آن مربوط است. به طور كلي آزمون در صورتي داراي اعتبار است كه عاري از خطاي اندازه‌گيري غيرنظام دار مي‌باشد. خطاي اندازه‌گيري غيرنظام‌دار كه بر نمره‌هاي آزمون تأثير مي‌گذارند غيرقابل پيش‌بيني بوده و اعتبار تست را كاهش مي‌دهد. مقصود از اعتبار يك وسيله اندازه‌گيري آن است كه اگر خصيصه مورد سنجش را با همان وسيله (يا وسايل مشابه) تحت شرايط مشابه دوبار اندازه‌گيري كنيم، نتايج حاصله تا چه حد مشابه، دقيق و قابل اعتماد است.
در اين تحقيق براي سنجش اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ اعتبار پرسشنامه برآورد گرديد كه اين ضريب برابر با 877/0 مي‌باشد بنابراين مي‌توان گفت كه پرسشنامه از ضريب بالايي برخوردار مي‌باشد.

كه در اين فرمول داريم:
واريانس هر يك از سوالات =
واريانس كل پرسشنامه=
3-10- روش آماري تجزيه و تحليل اطلاعات
روش تجزيه و تحليل داده‌هاي اين پژوهش در دو سطح توصيفي و استنباطي صورت گرفته است در سطح توصيفي از فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار و ساير آماره‌ها استفاده شده است و در بخش‌ استنباطي از آزمون‌هاي آماري مناسب استفاده شده است.
با توجه به نحوه ي سنجش سوالات و نيز حجم نمونه بكار گرفته شده در اين تحقيق به منظور بررسي فرضيات پژوهش از آزمون t تك نمونه‌اي استفاده خواهد شد. در اين آزمون كه براي بررسي برابري ميانگين يك جامعه با يك عدد يعني آزمون مورد استفاده قرار مي‌گيرد از آماره استفاده مي‌شود، اگر مقدار قدرمطلق اين آماره از داده شده در جدول آزمون t بزرگتر بود فرض را رد مي‌كنيم و در غير اينصورت فرض آماري پذيرفته مي‌گردد. در اين پژوهش به جاي مقايسه آماره آزمون t با مقدار داده شده در جدول t از متغيري به نام سطح معني‌داري استفاده مي‌شود، در صورتي كه سطح معني‌داري به دست آمده از تحليل داده‌ها از ميزان خطاي مجاز 05/0 كوچكتر باشد فرض صفر آماري را رد مي‌نمائيم و در غير اين صورت فرض صفر آماري پذيرفته مي‌گردد آزمون فريدمن آزمون ديگري است كه براي بررسي يافته‌هاي فرعي پژوهش از آن استفاده مي‌گردد. لازم به ذكر است كليه مراحل تجزيه و تحليل داده‌ها توسط نرم افزار spss ورژن 21 انجام شده است.