منابع مقاله با موضوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری مستقیم

پذیرش کلیه قوانین بین المللی در زمینه سرمایه گذاران خارجی :
ترکیه کلیه قوانین خود را با قوانین بین المللی سرمایه گذاران خارجی منطبق نمود و تلاش خود را به کار گرفت تا موقعیت رقابتی خود را در سطح بین المللی ارتقا دهد.
علاوه بر سه اصل مذکور این قانون شامل تبصره هایی بود که هر یک به تنهایی کمک موثری را در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در پی داشت از جمله قانون قبلی در زمینه حداقل سرمایه گذاری (50000 دلار) لغو گردید که این امر جذب سرمایه های اندک را برای این کشور به ارمغان آورد ویا قانون قبلی سرمایه گذاری خارجی ترکیه که تنها افراد حقیقی وحقوقی ترکیه که دارای تابعیت غیر ترکی بودند را شامل میشد ، لغو گردید وبر طبق قانون جدید گستره شمول افزایش یافته وافراد با ملیت ترکی که در خارج از کشور اسکان داشتند و نیز شرکتهای چنذ ملیتی زیر چتر حمایتی دولت آمده واز تسهیلات این قانون بهره مند می شدند.
در سال 2001 موسسه ای بین المللی(ECONOMIC POLICY RESEARCH INSTITUTES) مامور به تدوین یک نقشه راه در جهت افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه گردید.این موسسه ابتدا به وضعیت رقابتی ترکیه در سطح بین المللی ومنطقه ای پرداخته ورقبای این کشور را در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شناسایی نمود.
بر طبق تحقیقات صورت گرفته این رقبا عبارت بودند از:
اروپای شرقی شامل کشورهای لهستان-رمانی-بلغارستان واسلونی
آفریقای شمالی شامل کشورهای تونس ومصر
روسیه
یونان
رژیم صهیونیستی
بر طبق تحقیقات این موسسه ،ترکیه سرمایه گذاران خارجی را می بایست به سه حوزه هدایت میکرد: توریسم-کشاورزی وصنایع سبک(شامل ماشین آلات وتجهیزات وقطعات)
این موسسه سپس به مزیتهای بالقوه وبالفعل کشور ترکیه که بر تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی تاثیر گذار است پرداخته وفهرستی از این مزیتها را به شرح زیر تهیه نمود.
الف: مزیتهای کلان اقتصادی: شامل مالیات وعوارض-نرخ ارز-تراز تجاری-ثبات اقتصادی-وضعیت عرضه وتقاضا-صادرات و واردات
ب: مزیتهای طبیعی: شامل موقعیت ژئو استراتژیک-مواد اولیه-نیروی کار
ج: مزیتهای سیاسی: شامل ثبات سیاسی کشور ومنطقه- نگرش دولت به سرمایه گذاری خارجی-عضویت در اتحادیه های بین المللی
د: مزیتهای بازاریابی:شامل اندازه بازار – نرخ رشد بازار – دسترسی به بازارهای جهانی – ساختار بازار
ه: مزیتهای کارایی: شامل هزینه دسترسی به منابع – هرینه های انتقال کالا – هرینه عضویت در اتحادیه ها– میزان صرفه به مقیاس- میزان مهارت نیروی کار ودسترسی به آنها – کمیت وکیفیت موسسات تحقیقاتی.
اقدام بعدی این موسسه بررسی هر یک از این مزیتها بود و نتیجه این بررسی نمره ای بود که به هر یک از این مزیتها داده شد که بیانگر سطح دسترسی ترکیه به این مزیتها بود شامل قوی- متوسط-ضعیف
در انتها این موسسه به وضع راهبردهای کوتاه مدت- میان مدت- وبلند مدت جهت رفع نقاط ضعف واستفاده از نقاط قوت پرداخت که خلاصه ای از این برنامه ها را در ادامه مشاهده مینماییم:
راهبردهای کوتاه مدت:
کاهش نرخ تورم به تک رقمی
توسعه IT
انطباق با استانداردهای اتحادیه اروپا
بازنگری در فعالیتهای انجام شده در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی
بازنگری در قوانین
راهبردهای میان مدت:
انطباق زیرساختها با استانداردهای بین المللی