منابع مقاله با موضوع وقوع قتل عمد و سنوات خدمت

جدول (4-1-5) توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب سنوات خدمتي آنها
سنوات خدمتی ( سال ) فراوانی درصد درصد تجمعی
کمتراز 5 12 20 20
10 – 5 21 35 55
15 – 10 14 3/23 3/78
20 – 15 5 3/8 7/86
بیشتر از 20 8 3/13 100
کل 60 100

نتايج حاصل از تحليل داده‌ها حاكي از آن است كه از 60 نفر كارشناسي كه در اين پژوهش شركت كرده‌اند 12 نفر معادل 20 درصد داراي سابقه كمتر از 5 سال، 21 نفر معادل 35 درصد بين 5 تا 10 سال، 14 نفر معادل 3/23 درصد بين 10 تا 15 سال، 5 نفر معادل 3/8 درصد بين 15 تا 20 سال و 8 نفر معادل 3/13 درصد از كل نمونه بيشتر از 20 سال سنوات خدمت دارند.
4-2- توصيف پاسخ‌هاي داده شده به سوالات پرسشنامه. (پرسشنامه شماره1):
اولين پرسشنامه‌اي كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي‌گيرد پرسشنامه شماره (1) مي‌باشد كه به تأثير پيشگيري وضعي بر وقوع قتل عمد در شهر كرمانشاه كه در قالب تكنيك‌هاي پنجگانه كلارك تهيه و تنظيم شده پرداخته است. مقياس سنجش اين پرسشنامه، طيف ليكرت از 1 (خيلي كم) تا 5 (خيلي زياد) مي‌باشد. كه نتايج حاصل از تحليل داده‌ها حاكي از آن است كه ترتيب و درصد پاسخ به سوالات هر يك از اين مؤلفه‌ها به شرح ذيل مي‌باشد:
4-2-1- توصيف پاسخ جامعه نمونه به سوال اول پرسشنامه (1):
پاسخگويان به گويه‌هاي سوال اول كه در قالب تكنيك اول كلارك؛ يعني افزايش تلاش و زحمت ارتكاب جرم تهيه شده است به شرح جدول (4-2-1) پاسخ داده‌اند:
جدول (4-2-1) درصد فراواني گزينه‌هاي انتخابي سوالات مربوط به مؤلفه افزايش تلاش و زحمت ارتكاب جرم قتل
سؤالات درصد گزینه انتخابی میانگین
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
كنترل محل‌هاي جرم‌خيز تا چه ميزان در كاهش اعمال خشونت‌آميز موثر است؟ 0 0 3/3 40 7/56 53/4
اجرايي نمودن مجازاتهاي تعيين شده براي مرتكبين قتل عمد در كاهش اين جرم در سطح شهر كرمانشاه موثر مي‌باشد؟ 0 3/3 3/18 3/53 25 4
اجراي احكام افراد شرور قاتل در ملاء عام تا چه اندازه باز دارنده و موجب كاهش اين جرم مي‌باشد؟ 0 10 3/18 3/28 3/43 05/4
آموزش مناسب و تخصصي پليس جنايي و ضابطين قضايي تا چه اندازه در كاهش قتل عمد موثر مي‌باشد؟ 0 3/3 7/31 30 35 97/3
وجود ايستگاه‌هاي پليس در مناطق جرم خيز تا چه اندازه در كاهش قتل عمد موثر مي‌باشد. 0 0 10 3/58 7/31 22/4