منابع مقاله درباره آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری و رگرسیون چندگانه

9 خويشتن‌داري/خودانضباطي ناكافي 93/10 79/3 5 24
10 بازداري هيجاني 90/9 82/3 5 24
11 انزواي اجتماعي/بيگانگي 62/9 56/3 5 24
12 خويشتن تحول نايافته/گرفتار 80/8 88/3 5 24
13 اطاعت 95/7 93/2 5 25
14 محروميت هيجاني 52/7 60/3 5 25
15 آسيب‌پذيري نسبت به بيماري/ضرر 43/7 03/3 5 22
16 شكست 36/7 72/2 5 21
17 وابستگي/بي‌كفايتي 08/7 64/2 5 22
18 شرم/نقص 03/7 68/2 5 25
چنانكه از جدول 4-14 برمي‌آيد، هيچ يك از طرحواره‌هاي موجود در گروه بهنجار از نقطه برش (17) عبور نكرده‌اند؛ طرحواره معيارهاي سخت‌گيرانه كه بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده است (ميانگين=72/14 و انحراف معيار 53/5) با نقطه برش، بيش از 2 نمره اختلاف دارد. به اين ترتيب فرضيه سوم پژوهش، آزمودني‌هاي بهنجار فاقد طرحواره فعال هستند، تأييد مي‌شود.
4-3- تحلیل رگرسیون خطی گام به گام
4-3-1- پیشبینی طرحوارههای اثرگذار بر افسردگی
هدف رگرسیون اندازهگیری واقعی تاثیر هر کدام از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته و پیش بینی تغییرات متغیر وابسته و تعیین سهم هر کدام از متغیرهای مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته میباشد. جهت بررسی عوامل موثر بر متغیر وابسته یک سری از عوامل را در مدل رگرسیونی گام به گام قرار داده و مرحله به مرحله مراحل آن توضیح داده میشود. در واقع رگرسیون چندگانه، روشی برای مطالعه تاثیر چند متغیر مستقل در پیش بینی متغیر وابسته است. لازم به ذکر است که متغیرهای مستقلی وارد رگرسیون شدند که در بخش آنالیز همبستگی با متغیر وابسته رابطه معنیداری داشته و همچنین مقدار همبستگی بین متغیرهای مستقلی که کمتر از 8/0 بوده وارد معادله رگرسیون شد تا اثر همخطی بین متغیرهای مستقل جلوگیری شود.
روش گام به گام روشی است که در آن قویترین متغیرها یک به یک وارد معادله میشوند و این کار تا زمانی ادامه مییابد که خطای آزمون معنیداری به پنج درصد برسد. براي تعيين تاثير هر يك از متغيرهاي مستقل در واريانس میزان افسردگی دانشجویان از تحليل رگرسيون چند گانه با روش گام به گام استفاده شد. نتایج رگرسیون طي هفت گام نشان داد که هفت طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری (VU)، شکست (FA)، محرومیت هیجانی (ED)، خویشتن داری/خود انضباطی ناکافی (IS)، اطاعت (SB)، ایثارگری (SS) و انزوای اجتماعی/بیگانگی (SI) با افسردگی، داراي همبستگي چند گانه بودند. در گام پایانی میزان ضریب همبستگی چندگانه (R) به 746/0، ضریب تعیین (R2) به 556/0 و ضریب تعیین تعدیل شده (Adjusted R2) به 550/0 بود (جدول 4-15).
مقدار دوربین واتسون (Durbin-Watson) استقلال بین خطاها را نشان میدهد. منظور از خطا، تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینی شده توسط معادله رگرسیون میباشد و در صورتی که خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند استفاده از رگرسیون امکان پذیر نیست. مقدار دوربین واتسون بین صفر تا چهار متغیر میباشد و دوربین واتسون بین 5/1 تا 5/2 نشان دهنده عدم همبستگی بین خطاها میباشد. مقدار دوربین واتسون در این تحقیق برابر 685/1 بود که نشان دهنده عدم همبستگی بین خطاها بوده و استفاده از رگرسیون امکان پذیر میباشد (جدول 4-15).
جدول 4-15- خلاصه تحليل رگرسيون چند گانه گامبهگام براي تبيين افسردگی دانشجویان براساس طرحوارهها
گام ضریب همبستگی چند گانه R ضریب تبیین R2 ضریب همبستگی تعدیل شده خطای استاندارد برآورد دوربینواتسون
1 641/0 411/0 410/0 282/6
2 698/0 488/0 486/0 862/5
3 720/0 518/0 516/0 689/5
4 743/0 539/0 536/0 569/5