منابع مقاله درمورد اهداف سازمان و مقررات

رفتار شهروند سازماني ، شكلي از رفتار اجتماعي است و اصطلاحي است كه به عملكردهايي اشاره دارد كه مردم براي توسعه و حفظ روابط مناسب با ديگران انجام مي دهند (Motowidlo,Brief، 1986). تحقيقات اوليه در مورد كنش هاي اجتماعي بر كمك هاي فوري و اضطراري متمركز بوده است (Darley,Latane ، 1970).اخيرا دانشمندان علوم رفتاري، توجه خود را به درك برآيندهاي خدمات پيشرفته و غير تعهدي معطوف داشته اند. دو شكل از فعاليت پايدار بيشترين توجه را داشته اند: رفتار داوطلبانه و رفتار شهروندي سازماني (penner، 2002).
مدل هاي مفهومي كه براي توضيح رفتار داوطبانه بلندمدت ارائه شده اند، براي رفتارهاي شهروندي سازماني نيز اختصاص يافته اند (penner، 2002؛ penner,Finkelstein، 2004).رفتار شهروندي سازماني (ارگان، 1988)، به فعاليت هاي كاربردي اشاره دارد كه متجاوز از نيازهاي شغلي رسمي شكل مي گيرد و در عمليات موثر سازمان نقش دارد. مطالعه رفتار شهروندي سازماني به چندين دهه پيش بر مي گردد.كاتز (1964) تاكيد كرد كه رفتارهاي كمك كننده و همكاري كننده وراي نقش تعيين شده كاركنان براي عملكرد سازماني بسيار حائز اهميت مي باشد. از دهه 1980، با ارائه اصطلاح رفتار شهروندي سازماني (organ,Batman، 1983؛ Near,Organ,Smith، 1983)، توجه به اين نوع فعاليت افزايش يافته است.
Motowidlo,Allen,Penner,Borman (2001) عنوان كردند كه آنچه را كه عملكرد شهروندي مي نامند در اثربخشي سازماني نقش دارد زيرا به ايجاد زمينه سازماني، اجتماعي و رواني براي انجام مسئوليت هاي رسمي شغل كمك مي كند. رفتار شهروندي دستگاه هاي اجتماعي سازمان را روغن كاري مي كند، كارايي ها را افزايش و اصطكاك بين كاركنان را كاهش مي دهد (penner,schroedor,piliauin، 2006).رجوع به عملكرد زمينه اي يا رفتار سازماني اجتماعي (Motowidlo,Borman ، 1993، 1997؛ Motowidlo، Brief، 1986). برماهيت داوطلبانه اين فعاليت ها تاكيد داشته اند و آنها را از عملكرد كاري وظايف تعيين شده ي كاركنان متمايز مي نمايند (Finkelstein، 2006؛ penner، 2004). تغيير در تعاريف شهروندي منجر به روش هرمي اندازه گيري رفتار شهروندي سازماني شد (Lepine,Erez,Jahnson، 2004).
ماركوزي، رفتار شهروندي سازماني را به دو نوع تقسيم مي كند:
ياري و كمك مثبت و فعال
اجتناب از رفتارهايي كه به همكاران و سازمان فرد لطمه وارد مي كند.
عملكرد شهروندي شامل فعاليت هايي است كه كمك به ديگران در انجام كارشان، حمايت از سازمان و داوطلب شدن درانجام كارهاي جانبي يا مسئوليت پذيري را شامل مي شود.بورنن و متوويدلو، بطور خاص براي تبيين عملكرد شهروندي سازماني مدلي پنج بعدي ارائه مي نمايد كه اين ابعاد عبارتند از:
پشتكار توام با شور و شوق و تلاش فوق العاده كه براي تكميل فعاليت هاي كاري به طور موفقيت آميز ضروري است.
داوطلب شدن براي انجام فعاليت هاي كاري كه به صورت رسمي بخشي از وظيفه كاري افراد نيست.
مساعدت و همكاري با ديگران
پيروي از مقررات و رويه هاي سازماني
پشتيباني، حمايت و دفاع از اهداف سازماني (Borman و همكاران، 2001، ص 52).
2-4)ابعاد جهاني رفتار شهروندي سازماني
هفت بعد رفتار شهروندي سازماني كه بودساكوف و همكاران (2000) ارائه كردند عبارتند از:
كمك به ديگران
جوانمردي
وفاداري سازماني
اطاعت سازماني
ابتكار فردي