دانلود پایان نامه

در صنعت پر شتاب و سرشار از رقابت دنیای امروز، آنچه که برتری شرکت‌ها بر یکدیگر را تضمین مي‌‌نماید، برخورداری از منابع انسانی با استعداد است. استراتژی مدیریت استعداد فرایندی است که بر جذب، پرورش و نگهداری استعداد‌ها تمرکز داشته و از این رو در ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان، نقش بسزایی دارد.این پژوهش در پی آن است که با بررسی تاثیر استراتژی مدیریت استعداد بر تعلق خاطر کارکنان، مدیران سازمان را در اداره‌ی بهتر کارکنان یاری نماید. قسمت اول این فصل در بر گیرنده ادبیات استراتژی مدیریت استعداد و فرایندها و ابعاد تشکیل دهنده‌ي آن بوده و در قسمت دوم به تعریف تعلق خاطر کارکنان و ابعاد تشکیل دهنده‌ي آن پرداخته شده است و در نهایت در قسمت سوم استدلال‌هايي در مورد روابط موجود میان متغیرهای پژوهش ارائه گردیده است.
فصل سوم:
روش شناسی پژوهش
فصل سوم:
روش شناسی پژوهش
3-1-مقدمه
به طور کلی هر پژوهشی در ابتدا در پی طرح مشکل یا مسئله‌اي مطرح مي‌‌شود. مشکل و مسئله‌اي که سوالات زیادی را در ذهن ایجاد مي‌‌کند و موجب پیدایش فرضیه‌هايي مي‌‌شود. پژوهشگر با جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها به پاسخ به سوالات پژوهشی، تایید و یا رد فرضیه‌هاي مطرح شده مي‌‌پردازد. لذا جمع آوری اطلاعات و چگونگی تجزیه و تحلیل آنها از اهمیت فوق العاده‌اي برخوردار است و به عنوان یک مقوله از فرایند علمی است که نظریه‌هايي را در قالب آمار و ارقام علمی تجلی مي‌‌یابد، ثمره آن به صورت کمی جلوه گر شده و مدل نظری پژوهش قابل سنجش و محاسبه مي‌‌شود.
به طور کلی پژوهش را مي‌‌توان به تجزیه و تحلیل، ثبت عینی و سیستماتیک مشاهدات کنترل شده که به پروراندن قوانین کلی، اصول، نظریه‌ها و همچنین به پیش بینی و یا احتمالا به کنترل نهایی رویدادها منتج مي‌‌شود، تعریف کرد (خاکی، 1387). همچنین پژوهش به فرآیندی اشاره دارد که برای گردآوری و تحلیل داده‌ها استفاده مي‌‌شود، تا فهم ما نسبت به موضوع مورد مطالعه افزایش یابد (دانایی فرد، الوانی و آذر، 1388).
3-2-روش پژوهش
محقق پس از تهیه و تنظیم موضوع پژوهش باید در فکر انتخاب روش پژوهش باشد. هدف از انتخاب روش پژوهش، این است که مشخص گردد برای بررسی موضوعی خاص چه روش پژوهشی لازم است و محقق چه روش یا شیوه‌اي اتخاذ کند تا او هرچه دقیق تر و سریع تر به پاسخ پرسش یا پرسش‌هاي مورد نظر دست یابد.
بدیهی است که برای موضوع خاص، تنها یک روش تحقیق خاص وجود ندارد. با توجه به موضوع مورد مطالعه روش یا روش‌هاي تحقیق متناسب با آن را محقق باید بکار گیرد. و چه بسا در بسیاری از مطالعات، استفاده از چندین روش تحقیق مختلف مناسب باشد. با توجه به مطالب گفته شده، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی مي‌‌باشد چرا که از نتایج آن مي‌‌توان به طور علمی استفاده نمود. همچنین از نظر روش گردآوری ادبیات و پیشینه پژوهش، توصیفی مي‌‌باشد. در این پژوهش به منظور جمع آوری اطلاعات، روش پیمایشی به کار گرفته شده است.
برای گردآوری داده‌هاي مورد نیاز پژوهش هم از روش گردآوری داده‌هاي اولیه و هم از روش گردآوری داده‌هاي ثانویه استفاده شده است. در این پژوهش داده‌هاي اولیه با استفاده از توزیع پرسشنامه میان کارکنان شهرداری گردآوری شده است. داده‌هاي ثانویه نیز، از داده‌ها و اطلاعات موجود در اینترنت، کتب، مجلات، سمینارها و سایر مراجع مرتبط با موضوع پژوهش، جمع آوری شده است.
3-3-مراحل انجام پژوهش
در پژوهش حاضر،محقق ابتدا با تهیه طرح پژوهش اقدام به مطالعه و جمع آوری ادبیات موضوع مدیریت استعدادها و تعلق خاطر کارکنان نمود، سپس پرسشنامه‌اي برای جامعه آماری پژوهش تهیه شد و مورد تایید خبرگان قرار گرفت. در ادامه پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه‌ها و بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردید. در نمودار زیر این مراحل به صورت خلاصه ارائه شده اند.
نمودار 3-1:مراحل انجام پژوهش
3-4-جامعه آماری
یک تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در جامعه آماری انجام مي‌‌شود. به این دلیل، موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات، ویژگی ها، کارکردها و متغیرهای آن یا این که متوجه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تاثیرگذار در جامعه باشد.جامعه آماری عبارت است از گروهی از افراد یا اشیاء که در خاصیت یا خاصیت‌هاي مورد پژوهش مشترک باشند و با هدف و موضوع ارتباط داشته باشند (خلیلی و دانشوری، 1378). به عبارت دیگر مي‌‌توان گفت که جامعه آماری به کل افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که پژوهشگر قصد دارد به پژوهش درباره آنها بپردازد (سکاران، 1382).
جامعه آماری از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند، تشکیل شده است. صفت مشخصه عبارت است از: «صفتی که بین همه عناصر جامعه آماری، مشترک و متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد» (حافظ نیا، 1377).
جامعه آماری این پژوهش، کارکنان شهرداری کرج مي‌‌باشد. به بیان دیگر واحد تحلیل در این پژوهش، افراد هستند.
3-5-حجم نمونه
نمونه پژوهش، گروهی فرعی یا زیر مجموعه‌اي از جامعه است که پژوهشگر با بررسی آن مي‌‌تواند قادر به استخراج نتایجی گردد که قابل تعمیم به جامعه است. روش‌هاي نمونه گیری در دو دسته اصلی احتمالی و غیر احتمالی قرار دارند. از جمله روش‌هاي نمونه گیری غیر احتمالی عبارتند از: نمونه گیری در دسترس،نمونه گیری قضاوتی و نمونه گیری سهمیه‌اي (دانایی فرد و همکاران، 1388). در این پژوهش از نمونه گیری تصادفي ساده استفاده شده است. به همین منظور 250 عدد پرسشنامه بین کارکنان ساختمان مرکزی شهرداری کرج توزیع شد که از آن میان به 168 پرسشنامه پاسخ داده شد.
3-6-ابزار سنجش (گردآوری داده ها)