منابع مقاله درمورد توسعه سازمان و استان لرستان

-دراستان لرستان مناطق مستعد اكوتوريسم وجوددارد
-روش C.V.Mروش مناسبي براي ارزشگداري اقتصادي دراستان لرستان است
.
فصل دوم
کليات
2-1-تاريخچه گردشگري
به دنبال دگرگونيها وتحولاتي كه درساختاراجتماعي واقتصادي اروپا طي قرون 18 و 19 ميلادي برگرفته از دو انقلاب كشاورزي و صنعتي روي داد، به تدريج يك نوع مسافرت تفريحي براي استفاده از سواحل درياها و سرگرمي و استراحت، جاي مسافرتهاي سنتي- آموزشي اشراف را گرفت و افرادي كه به اين منظور به فرانسه مسافرت ميكردند، توريست ناميده شدند. اصطلاح توريست از قرن نوزده ميلادي معمول شد. در آن زمان اشراف زادهگان فرانسوي را كه براي تكميل تحصيلات وكسب تجربههاي لازم اقدام به مسافرت ميكردند،توريست ميناميدند. وسپس باگستره معناي بيشتردرمورد كساني به كاربرده شدكه صرفاجهت سرگرمي،وقت گذراني وگردش به سفرميرفتند. به تدريج اين واژه به زبانهاي ديگرراه پيدا كرد وواژه توريسم درهمه جارواج يافت وتوريسم وتوريست به”مسافرت ها ومسافريني گفته شدكه هدف آنها استراحت، گردش، سرگرمي و آشنايي بامردم بودنه كسب درآمدواشتغال به كار. (رضواني،1374)
2-2-تعاريف گردشگري
گردشگري مفهومي فراگير و گسترده داردكه تاريخچه آن به سال 1811 يا پيش ازآن باز ميگرددوتعريف آن همچنان دستخوش تغييرو دگرگوني است. اصطلاح گردشگري شامل مسافرت هاي افراددرخارج ازخانه و تجارتها وافرادي ميشود كه درخدمت اين بنگاهها هستند كه براي آنها انجام مسافرتهاراآسانترولذت بخشترساخته وانجام آنهاراتسريع ميكنند.دراينجا مسافرت به اشكل مختلف به صورت فردي تعريف ميشود كه درفاصله معيني (فاصله مورد نظر متغير خواهد بود)از خانه خود قرار دارد.
مفهوم گردشگري را مي توان از زوايا و چشم اندازهاي مختلف مورد بررسي قرار داد.گردشگري فعاليتي است كه درآن افراد براي مقاصد تفريحي يا اقتصادي، به خارج از مكان زندگي خود مسافرت ميكنند و خدمات و كالايي را براي مسافرين فراهم ميآورند و شامل مخارجي است كه بازديدكنندگان متقبل پرداخت آنها شده ويا آنكه حضور آنها موجب پيدايش چنين هزينههايي ميشود.
فرهنگهايي كه امروزه مفهوم گردشگري را تعريف ميكنند به همان اندازه مفيد واقع ميشوند كه يك فرهنگ لغت قرن نوزدهمي از آن تعريفي راارئه كرده بود. گردشگران افرادي هستند كه مسافرت آنها بدليل كسب لذت يا رفع كنجكاوي صورت ميگيردوياآنكه اين افراد هيچ كاربهترديگري سراغ ندارندكه به جاي آن مسافرتهاانجام دهند.فرهنگ وبستر نيزهمچنان حوزه گردشگري رابه انجام مسافرتهايي براي مقاصد تفريحي محدود ميكند:. مفهوم گردشگر ومسا فر عملا در واژگان آمريكايي يكسان ومشابه تعريف شده است؛ يعني هر كسي كه بيش از 24 ساعت يا يك شبانه روز را دور ازمحل اقامت خودبه سركنداستثنائاتي دراين خصوص وجود دارد:مسافرتهاي نظامي ،دانشجويان مقيم ،دانشجويان مهاجر و ديپلماتهاو افرادي كه كارشان خارج ازمحل اقامتشان است ،جزو گردشگران محسوب نميشوند.برخي از محققين وسازمانهاي دولتي ممكن است گردشگري رابه شكل نسبتاًمتفاوتي تعريف كنند.
اداره سرشماري ايلات متحده، مسافرت راچنين تعريف ميكند:زماني كه رفت وبرگشت به مكان معيني،مجموع كمتراز100مايل نباشد؛اقامت شبانه خارج ازمحل اقامت الزامابخشي ازمسافرت نخواهدبود.اداره آماركاناداگردشگررابه صورت كسي تعريف ميكند كه ازمحل اقامت خودبه فاصلهاي برابرحداقل 50 مايل دورميشود(فرزين، 1383)
2-3-توريسم
مطابق معاني عام،توريسم به فعاليتهايي اطلاق ميشودكه گردشگران وآنهايي كه برايشان تسهيلاتي رافراهم ميكنند،انجام ميدهند.حال آنكه يك توريست شخصي است كه به گردش و گشت و گذار ميرود(ويور،2008). كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD: United Nation Conference on Trade and Development)(1998) بر اساس تعريف اخيرسازمان جهاني گردشگري(WTO:World Tourism Organization)وسازمان ملل،تعريف زيررابراي توريست بين المللي ارائه داده است: فردي كه بين دوياچندكشور به سفربپردازد،بهطوريكه از سكونتگاه دائم خودبيش ازيك روز وكمترازيك سال بمنظور فراغت، كسب وكارو يا ديگر اهداف دورباشد.توريسم ياگردشگري به يك سيستم داراي ارتباطات دروني گفته ميشود كه شامل گردشگران و خدمات فراهم آمده(تسهيلات،جاذبهها،حمل ونقل وتاسيسات رفاهي)جهت كمك به جابجايي آنهااست(فنل،1999)درحاليكه گردشگربنابه تعريف سازمان جهاني گردشگري به كسي گفته ميشودحداقل يك شب دريك اقامتگاه درمحل مسافرت خود سپري كند نه بيشتر از يك سال براي گردشگران بين المللي و شش ماه براي افرادي كه دركشورخودمسافرت ميكنند،باهدف اصلي بازديدنه جهت دريافت دستمزدياپاداش درمحل مورد بازديد (سازمان جهاني گردشگري،2007).
2-3-1-انواع توريسم
توريسم براساس نيازمنديها،شيوه سفر،نوع فعاليت،زمان ومحدوده سفربه چندين گروه تقسيم شده که عبارتنداز
متراكم وگسترده- توريسم متراكم معمولا نيازمندتاسيسات خاصي است ماننداستخر شناوپيست اسكي.اماتوريسم نوع گسترده نيازچنداني به تاسيسات و تجهيزات نداردمانندكوه پيمايي.
توريسم براساس هدف مسافرت: گردشگر قومي،تاريخي،تفريحي،هنري،‌ طبيعت گراوشغلي.البته اين طبقهبندي غيرقابل تغييرنيست زيرادر اغلب موارد توريستها تركيبي ازاهداف رادر ذهن داشته و با اين اهداف چندگانه مسافرت ميكنند.فرضاًاگربازرگاني اهداف شغلي رامدنظرداشته باشددرعين حال ميتوانددرمحيطي آرام وجذاب به استراحت يافعاليتهاي ورزشي بپردازدويابه ديدن آثارتاريخي و ميراث هنري برود.
توريسم براساس تعدادگردشگر:شامل توريسم انفرادي وگروهي.
توريسم خاص وعام:توريسم خاص به مواردخاصي ازفعاليتهامانند كوه پيمايي،بازديدازميراث فرهنگي،ماهيگيري و…نظرداردوعمدتاً داراي ديدعلميترنسبت به محيط ميباشدوتوريسم باكمترين امكانات و تجهيزات درپي علايق خوداست.اكوتوريسم ازنوع توريسم خاص است. درتوريسم عام،گردشگربه قصدگذران اوقات فراغت ازخانه خارج ميشودوهدف اصلي اوگردشگري وتفريح است.توريسم عام بدليل اينكه تمام امكانات رابراي راحتي خودبه خدمت ميگيردوعموماًنسبت به هشدارهاي زيست محيطي به عنوان يك مانع مينگردوازدرجه تخريب بالاتري برخورداراست.ازعمدهترين تخريبهاي ايجادشده توسط توريسم عام ميتوان به از بين رفتن پوشش گياهي،ايجادزباله فراوان ،‌آتش سوزي و… اشاره كرد.
توريسم تابستاني وزمستاني:شرايط مناسب ومساعدطبيعي دركنار ديگر جاذبههاي توريستي باعث رونق توريسم تابستانه ميگردندكه شامل:مدت زمان آفتابي بودن روزها،دوره درجه حرارت مناسب، درجه حرارت آب دريا،‌ناهمواريها وذخيره آب،رطوبت نسبي وپوشش گياهي است.دراينجامدت زمان آفتاب درخشان دردورهاي تعيين ميگرددكه حدمتوسط درجه حرارت روزانه15تا20درجه سانتيگراددرفصل تابستان باشد.درزمينه ناهمواريها،مناطق كوهستاني ازمرتفعات تا پاي تپههاموردتوجه است.قلههاي زيباي كوهستان،درههاي جالب و تماشايي باشيب ملايم،براي انواع تفريحات واستفادهازساعات اوقات فراغت تابستاني موردبهرهبرداري قرارميگيرد.نواحي جنگلي نيز شرايط مساعدي رابراي توريسم تابستاني فراهم ميآورند.اما عواملي كه باعث رونق توريسم زمستاني ميشوندعبارتنداز:درجه حرارت مناسب درفصل زمستان،ميزان ساعات آفتابي،سرعت باد،پوشش برف،ناهمواريها،پوشش گياهي،ارتفاع برف ومدت زماني كه برف روي زمين ازنظر پوشش گياهي،جنگلهاي كاج وسروبهترين شرايط رادر تفريحات زمستاني فراهم مينمايند.
توريسم درون مرزي وبرون مرزي:توريسم درون مرزي،‌سفرتفريحي در داخل مرزهاي يك كشوراست وتوريسم درسايركشورها،توريسم برون مرزي ناميده ميشود.لازم به ذكراست كه دردنياي امروز،صنعت توريسم برون مرزي دومين صنعت درآمدزاي جهان است(باتلر1999؛ ويور،2008).
2-4- طبيعت گردي (اکوتوريسم)