منابع مقاله درمورد دیدگاه جامعه شناسی و سازمان ملل متحد

جرالدسی، دیوید سون و همکاران،(1381 )،رفتار درمانی بالینی، ترجمه احمد احمدی علوی آبادی، تهران مرکز نشر دانشگاهی، ص47.
خوشبین،سهیلاوهمکاران،( 1385 )، راهنمای آموزشی مراقبت ادغام یافته سالمندان،وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، ص 5.
رضایی، سعید و مهشید منوچهری، (1387)،بررسی و مقایسه اختلالات روانی سالمندان ساکن در سرای سالمندان در شهر تهران، صص15، 16.
ریاحی، اسماعیل، ( 1387)، مطالعه تطبیقی موقیت و جایگاه سالمندان در جوامع گذشته و حاضر، مجله سالمندی ایران، سال سوم شماره 9و10. صص7، 18.
زنجانی و دیگران ،( 1378)، جمعت وتوسعه وبهداشت باروری، تهران، انتشارات بشری. صص76،73.
سازمان ملل متحد ،(2007).
ﺳﺎم آرام، ﻋﺰت ا…،(1372). از ﻏﺮب ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺸﺎﻳﺮي ﺗﺎ ﺳﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺧﺼﻮﺻﻲ. ﺗﻬﺮان : ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دوره اول ﺷﻤﺎره 3 و 4. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ﺳﺎم آرام، عزت اله،(1379)، موقعیت سالمندان در خانواده. مجموعه مقالات سالمندی:انتشارات بانوان نیکوکار.جلد دوم.
ﺳﺠﺎدي، ﺣﻤﻴﺮا و ﺻﺪراﻟﺴﺎدات، ﺳﻴﺪ ﺟلال ،(1383)، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺳلاﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. اﻃلاﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ـ اﻗﺘﺼـﺎدي. ﺳﺎل ﻧﻮزدﻫﻢ ﺷﻤﺎره ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم. ‬‬ص244.
سندملی برنامه راهبردی سالمندان کشور.
سید میرزایی، سید محمد،( 1386 )، ملاحظاتی پیرامون ابعاد سالمندی با نگاهی به تجربه ژاپن، تهران، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره.53.
ﺳﻴﺪ ﻧﻮزادي، ﻣﺤﺴﻦ ، (1384)، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ. اﻧﺘﺸﺎرات ﻛﺘﺎب ﺳلاﻣﺖ، ص42.
شیخی، محمد تقی، ( 1386)، امنیت اجتماعی و آسیب شناسی سالمندان در شهر تهران پژو هشی از دیدگاه جامعه شناسی مجله سالمندی ایران، سال دوم، شماره 6، سال سوم، شماره 7. صص75، 66.
ضیایی ، منوچهری ، ( 1384 )، همایش کشوری سلامت زنان از جنین تا سالمندی ( 1385 )ص22
عباسی شوازی و دیگران ،( 2009 )، مرکز آمار ایران (1385 ).
کاوه فیروز، زینب ودیگران،( 1390 )، پایان نامه برای درجه دکترا در رشته جمعیت شناسی دانشگاه تهران ،صص 138،139.
کیانپورقهفرخی، فاطمه و حقیقی، جمال، (1378)، سازگاری با مسائل سالخوردگی، مجموعه مقالات سالمندی انتشارات گروه بانوان نیکوکار جلد سوم، ص 72.
گزارش بین المللی جمعیت ،( 2001)،ص42.
لوکاس دﻳﻮﻳﺪ و ﻣﻴﺮ، ﭘﺎول، (1381)، درآﻣﺪي ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮدﻳـﺎن. ﺗﻬـﺮان : اﻧﺘﺸـﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬صص75، 78.
میرزایی ، محمد ، (1385)، مجله سالمندی ایران، سال سوم، شمار7 .
ﻣﺤﺴﻨﻲ، ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ،(1382)، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ. ﺗﻬﺮان : اﻧﺘﺸﺎرات ﻃﻬﻮري. ‬وآگاه ص187، 146، 194.