منابع مقاله درمورد سازمان بهداشت جهانی و دانشگاه علوم پزشکی

* بعد خانوار 10
10-12-16-19
براساسscore گرفته از پرسشنامه
*
* حمایت اجتماعی 11
فصل سوم
روش پژوهش
مقدمه
دراین فصل به مباحث روش شناختی پرداخته می شود. براین اساس، روش گرد آوری داده ها، جامعه آماری،حجم نمونه مهمترین موضوع مورد بحث در این قسمت خواهد بود مطالعه از نوع کمی و توصیفی پیمایشی میباشد .
3-1- روش گرد آوری داده ها
بر اساس مصاحبه حضوري و چهره به چهره بوده ولي بر حسب ضرورت انجام مصاحبه به شکل ترکيبي از مصاحبه حضوري و تلفني صورت مي گرفت، بدين صورت که اگر فرد در منزل حضور نداشت و يا وقت مصاحبه نداشت، قسمتي از مصاحبه (مشخصات دموگرافي) در درب منزل از خود ايشان يا ساير افراد خانواده پرسيده مي شد و با اخذ شماره تلفن فرد، مابقي پرسشنامه بطور تلفني از خود فرد پرسيده و تکميل مي شد. مدت زمان پر کردن پرسشنامه ها برا ی هر سالمند به طور متوسط 30 الی 45 دقیقه و کل پرسشگری 2 ماه طول کشید.
وضعيت سلامت جسمانی به تفكيك گروههاي سني درسالمندان 60 سال وبالاتر به وسيله پرسشنامه هاي تست SF-36 وضعيت سلامت روانی به وسیله پرسشنامه های تست 26 سوالی کیفیت زندگی سنجيده شدند. پرسشنامه هاي اين بررسي ازپرسشنامه استاندارد سازمان بهداشت جهانی قبل از استفاده اندکي تغييرات در آن صورت گرفت و پس از انجام مطابقت های لازم پرسشگری آغاز شد.
3-1-1- روش اجرا
مطالعه توصیفی،پیمایشی وضعیت سلامت این تعداد نمونه، افراد سالمند مورد بررسی قرار گرفت نمونه ها در این پژوهش به شکل کاملاً تصادفي انتخاب شدند به این صورت که برای جمع آوری داده ها ابتدا از تعداد 25 مرکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی لرستان (بدلیل موجود بودن لیست اسامی و آدرس سالمندان تحت پوشش) 15 مرکز بطور تصادفی انتخاب شد. برای هر مرکز بهداشتی درمانی، تعداد افراد برای مطالعه با توجه به تعداد جمعیت هر مرکزبهداشتی درمانی ، 11مرکز 25نفر و 4 مرکز 26 نفرمحاسبه شدند.برای یافتن خانوارها وتکمیل پرسشنامه از سمت راست این مراکز به ترتیب به درب منازل این خانوارها مراجعه شد و درصورت وجود فرد بالای 60 سال، و توان پاسخگويي (داشتن قدرت تكلم)با شخص سالمند مصاحبه انجام و پرسشنامه تکمیل می شد و اگر سالمنداني توانايي پاسخگویی را نداشتند، از نزديكترين فرد مراقب آنان پرسش مي شد. در این بررسی با توجه به موضوع تحقیق از ابزار پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان شهرستان خرم آباد و متغیر های جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی تأثیر گذار برآن مورد بررسی قرار گرفت.
3-2- جامعه آماری
جامعه آماری بررسی حاضر،ازکلیه سالمندان بالای 60 سال ساکن شهرستان خرم آباد که بصورت خانوار زندگی می کنند تشکیل شده است. در انتخاب شهر بعنوان جامعه آماری تحقیق می توان گفت شهر خرم آباد مرکز استان لرستان میباشد.درمعرض برخی عوامل جمعیتی،اجتماعی واقتصادی قرار دارد. اولاً مهاجر پذیری و در نتیجه تراکم جمعیتی بالای شهر باعث تنوع واختلاف چشمگیر سطوح طبقاتی جمعیت به لحاظ وضعیت اجتماعی و اقتصادی شده است ومشکلات بهداشتی میتواند امنیت فضای شهر خرم آباد و در نتیجه ابعاد کیفیت زندگی سالمندان را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اینکه از اهداف تحقیق سنجش سلامت جسمی و سلامت روانی دو بعد مهم کیفیت زندگی سالمندان میباشد به نظر میرسد شهرستان خرم آباد جامعه آماری مناسبی در استان لرستان برای بررسی این موضوع است.
3-2-1- تعیین حجم نمونه
جهت انتخاب نمونه تحقیق سالمندان ساکن شهرستان خرم آباد براساس سرشمار ی مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1391به عنوان مبنا قرار گرفت و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است.
حجم. فرمول اصلي محاسبه حجم نمونه کوکران نيز به صورت زير است:
برای تعیین حجم نمونه ساده ترين روش استفاده از فرمول كوكران مي باشد.
n=