منابع مقاله درمورد شرایط آب و هوایی و تحصیلات و سلامت

نکته لازم به ذکر اینکه یکی از بیماریهای شایع که مردان با آن مواجه اند،فشار خون،و در زنان بیماریهای شایع آرتروزمیباشد. َََََََََََََََََََََ شایع ترین بیماریها ی مردان به ترتیب عبارتند از : 1- فشار خون 2- آرتروز3- بیماری های قلبی
شایعترین بیماریهای زنان به ترتیب عبارتند از : 1- آرتروز 2- فشار خون 3- بیماری های قلبی بسیاری از بیماری ها ی دوره انتقال اپیدمیولوژیک با بیماری های سالمندی انطباق دارند و بیماری های مزمنی هستند که پیشگیری و درمان نهایی آنها به متغیرهای متعدد رفتاری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وابسته است که از آن به عنوان سبک زندگی هم یاد میشود.به دلیل تفاوت فیزیولوژیکی و اجتماعی زن و مرد، نوع، شدت و فراوانی در دو جنس متفاوت است. و بیماری در زنان بیشتر از مردان می باشد.
توانایی انجام کار های شخصی(مراقبت ازخود)سلامت جسمانی افرادسالمند درتوانایی انجام کارهای شخصی آنها تأثیرخواهد داشت.با توجه به اینکه52/76درصد سالمندان مورد بررسی مبتلا به بیماری هستند، لذا این مسئله می تواند مراقبت از خود را تحت تأثیر قرار دهد.اکثریت سالمندان مورد بررسی ( بیشتر از 4/85. درصد ) در انجام کار های شخصی نظیر لباس پوشیدن رفتن به دستشویی ، غذا خوردن، نیاز به کمک نداشته و به تنهایی قادر به انجام کارهای شخصی ذکر شده می باشند.در برخی از فعالیتها نظیر حمام کردن بویژه در زنان سالمند، تهیه غذا، نحوه استفاده از دارو و نحوه استفاده از تلفن تقریباً 35/5 درصد افراد نمونه قادر به انجام نبوده و به کمک فرد دیگر نیاز دارند.4/12 درصد قادر به انجام کارهای اداری و بانکی و نیز خرید به ویژه زنان قادر نبوده و کاملاً به کمک فرد دیگر وابسته هستند.با توجه به نظریه فعالیت ،افراد مسن موقعی سالمندانی موفق خواهند بود که در تمام فعالیتهای روزانه مشارکت فعال داشته و سرگرم باشند.
ب )نتایج استنباطی:
بعد از ارائه یافته های توصیفی،دربخش دوم فرضیات تحقیق، به بررسی رابطه تک تک متغیرهای جمعیتی،احتماعی و اقتصادی تأثیرگذاراحتمالی بر سلامت جسمی و روانی سالمندان نمونه تحقیق پرداخته شده است.بر این اساس،مقایسه میانگین عوامل جمعیتی،اجتماعی واقتصادی موثردر دو حیطه مهم سلامت جسمی و روانی سالمندان در شهر ستان خرم آباد و تحلیل اطلاعات و روابط بین متغیر ها، به تبیین متغیر وابسته از طریق متغیر های مستقل می پردازد براساس نظریه عوامل تاثیر گذار بر کیفیت زندگی وسلامت سالمندان وایت هد و دالگرن، ‬1991 ، لایه های مؤثربر سلامت را اینگونه بیان میکنند :
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ – ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ارﺛﻲ(ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
– ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎيﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲﻓﺮدي‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
– ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ و تأثیراتﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺪاوم ﺑﺨﺶ ﻳﺎ ﻣﺨﺮب ﺳلاﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
– وﺿﻊ زﻧﺪﮔﻲ و ﻛﺎر و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﻴلات
نتایج بدست آمده ازتحلیل رابطه بین سلامت روانی با متغیرهای تحصیلات و سلامت جسمی( پیش بین) نشان میدهد که متغیرهای فوق با سلامت روانی رابطه مثبت دارند.یعنی با افزایش میزان تحصیلات وسلامت جسمی ،سلامت روانی افزایش می یابد و سلامت جسمی،سن ،تعداد فرزندان بدنیا آمده و تعداد فرزندان زنده با سلامت روانی نیز رابطه منفی دارد. یعنی افزایش سن و تعداد فرزندان باعث کاهش سلامت روانی میشود.
رابطه بین سلامت جسمی با متغیرهای پیش بین نشان میدهد که متغیرهای تحصیلات و سلامت روانی رابطه مثبت با سلامت جسمی دارند ومتغیرهای سلامت روانی ، سن، تعداد فرزندان بدنیا آمده و تعداد فرزندان زنده رابطه منفی با سلامت جسمی دارند.
بعد خانوار سالمند یک متغیر جمعیتی تأثیر گذار بر کیفیت زندگی سالمندان در نظرگرفته شد.در تحقیق حاضر بعد خانوار با سلامت جسمی و سلامت روانی رابطه ای ندارد ،نتایج بدست آمده نشان داد که چهار متغیر سلامت روانی،سن ،تحصیلات ،تعداد فرزندان حدود 3/27 درصد از تغییرات مربوط به متغیر سلامت جسمی را تبیین می نماید به عنوان متغیرهای تاثیرگذار برسلامت جسمی پاسخگویان بوده است.
در گام نخست متغیر سلامت روانی وارد تحلیل شده است که حدود 1/15 درصد از تغییرات مربوط به سلامت جسمی را تبیین میکند و با توجه به مقدار ضریب بتای آن به عنوان تأثیرگذارترین متغیر بر سلامت جسمی مطرح است.
در گام دوم متغیر سطح تحصیلات وارد تحلیل شد که حدود 1/7 درصد از تغییرات مربوط به متغیر وابسته سلامت جسمی را تبیین می نماید و با توجه به ضریب بتا دومین متغیر تاثیرگذار است. با توجه به اینکه سواد یکی از مؤلفه های پایگاه اقتصادی ،اجتماعی و از متغیرهای مفروض مداخله گر در سلامت جسمی و سلامت روانی بوده و متغیرهای اصلی تعیین کننده یک فرد در جامعه درآمد، شغل وتحصیلات می باشند. اینها به طور عمده به مفهوم وبر از منزلت اجتماعی مرتبطند و سه فاکتور تعیین کننده طبقه اقتصادی،اجتماعی هستند.لیبرانوس و دیگران یک بحث مفیدی در مورد اینکه چگونه از این سه شاخص در مطالعات اپیدمیولوژیست ها، تحصیلات را بیشتر از شغل و درآمد مورد اهمیت قرار می دهند.بطور متوسط با افزایش سطح تحصیلات در آمد نیز افزایش میابد و از طریق تحصیلات فرهنگ بهداشتی ارتقاء پیدا می کند .
در گام سوم متغیرسن وارد شده که حدود 4 درصد از تغییرات مربوطه را تبیین میکنداین متغیر تاثیر منفی بر سلامت جسمی افراد دارد باتوجه به اینکه سن نیز بعنوان یک متغیرجمعیتی تأثیر گذار بر سلامت جسمی و روانی سالمندان می باشد. در نهایت متغیر تعداد فرزندان وارد تحلیل شد که حدود 1/1 درصد تغییرات متغیر سلامت جسمی را تبیین می نماید و مانند سن تأثیر منفی برسلامت جسمی افراد دارد. بیشتر حالات مربوط به سلامت وبیماری به نحوی با سن مرتبط است. نوع بیماری ها و مرگ و میر ناشی از آن درسنین مختلف متفاوت است. میان کهنسالی و برخی از بیماری ها رابطه ای متقابل وجود دارد. بیماری به کهنسالی شتاب می بخشد و کهنسالی انسان را برای قبول بعضی از ناراحتی ها و بیماری ها، مخصوصاً آن نوع که با سیر قهقرایی در ارتباط است مستعد می سازد. در این پژوهش هرچه به سمت گروهای سنی بالاتر میرویم از تعداد سالمندان در این سنین کاسته می شود.لازم به ذکر است که رابطه بین سن و سلامت بیشتر جنبه بیولوژیک دارد .بخصوص درسنین سالمندی که مرگ و میر بالا است .
نتایج بدست آمده نشان داد که سه متغیر(سلامت جسمی،تعداد فرزندان،تحصیلات)درمجموع1/18 درصد از عوامل مربوط به سلامت روانی را تبیین می نمایند.
متغیر سلامت جسمی حدود 1/15 درصد از تغییرات مربوط به سلامت روانی افراد را تبیین می نماید. این متغیر با مقدار ضریب استاندار شده 346/0 تاثیرگذارترین متغیر برسلامت روانی است.
گام دوم متغیر تحصیلات وارد تحلیل شد که حدود 2/1 درصداز تغییرات مربوط به سلامت روانی را تبیین می نماید و به عنوان دومین متغیرتاثیرگذارمی باشد و درنهایت متغیرتعداد فرزندان وارد تحلیل شد که حدود یک درصدازتغییرات مربوط به سلامت روانی راتبیین می نماید اما برخلاف سلامت جسمانی تعداد فرزندان برسلامت روانی تاثیرگذاری مثبتی دارند.
سلامت جسمی زنان ومردان با همدیگر تفاوت دارد که با توجه به میانگین محاسبه شده میتوان گفت که سلامت جسمی مردان بهتر از زنان است، اما در مقایسه با سلامت روانی نتایج نشان می دهد که تفاوت بین دو گروه وجود ندارد. زنان بر اساس آمارهای بهداشتی درمقایسه با مردان آسیب پذیری بیشتری در مقابل بیماری دارند، شیوع بیماری ها در میان آنها بیشتر است و از نظر کاربرد خدمات بهداشتی و درمانی شرایط نامساعدتری دارند.سازمان جهانی بهداشت بر این عقیده است که این نوع تفاوت ها در رابطه با جنسیت از بدو تولد و در سراسر جهان مطرح است. محدود بودن فعالیتهای فیزیکی زنان در بیرون از خانه و باروریهای سنتی که زنان را به عنوان مراقبین بچه ها و همسر می شناسد ،می تواند تفاوت درسلامت زنان ومردان را درپی داشته باشد .همچنین حساسیت بیشتر زنان در رویارویی با رویدادهای ناگوار و فرارسیدن دوران یائسگی در زنان در این زمینه موثر دانسته وسلامتی با افزایش سن کاهش می یابد .
محل سکونت یکی از معیارهای انتخاب نمونه تحقیق بوده،و به عنوان یک متغیر جمعیتی تأثیرگذار بر سلامت جسمی و روانی سالمندان در نظرگرفته شد و یکی از مهمترین این زیرگروهها در مباحث سالخوردگی جمعیت،تفاوتهای شهری و روستایی است.غالباً مناطق روستایی به خاطر مهاجرفرستی، ساخت سنی سالخورده‌تری نسبت به مناطق شهری دارند.ناگفته پیداست که خود این بستگی به عوامل زیادی همچون سطح‌ توسعه ‌یافتگی و شرایط آب و هوایی دارد.
مقایسه سلامت جسمی و روانی درتحقیق حاضر براساس محل سکونت نشان می دهد که تفاوت بین دوگروه براساس سلامت روانی وجسمی ساکن درشهر و روستا مشاهده میشود. براساس میانگین بدست آمده از دو گروه می توان گفت که سلامت جسمی و سلامت روانی افراد روستا نسبت به شهر بالاتر است .بطوریکه درشهرستان خرم آباد مشاهده شد،گسترش شهرنشيني در اثر مهاجرت و زندگي مکانيزه که لازمه آن قبول شيوه هاي نوين براي زندگي است،اثر معکوسی برسلامت بخصوص سلامت سالمندان در شهر گذاشته و در ارتباط با مقوله سلامت ابعاد ديگري را مشخص نموده است. دو بعد اين ابعاد سلامت روان و جسم افراد جامعه است. مقوله اي که اگرچه تازگي ندارد ليکن از نظر تخصصي دير زماني نيست که به آن توجه گرديده است.افراد سالمندی که به شهرها مهاجرت می کنند و در حاشیه شهر و مناطق فقیر نشین زندگی میکنند رو به افزایش است،سالمندانی که دراین مکانها سکنی می گزینند به طورجدی در معرض خطر انزوای اجتماعی و فقر بهداشتی قرار دارند .