منابع مقاله درمورد پاسخ به پرسش و استان لرستان

5-3-بررسي مناطق نمونه گردشگري ……. …………………………………………………………………………………………………………………………93
5-4-پاسخ به پرسشهاي پژوهش و بررسي فرضيههاي تحقيق …………………………………………………………………………………….. 95
5-5-نقاط قوت وضعف توسعه اکوتوريسم در استان لرستان ……………………………………………………………………………………………..97
5-5-1- نقاط قوت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
5-5-2-نقاط ضعف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..98
5-6-نتيجهگيري کلي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100
5-7-پيشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102
پيوستها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….109
فصل اول
مقدمه
بيشتر كشور هاي در حال توسعه با مشكلات زيادي از جمله فقدان برنامه ريزي كارامد .عدم توسعه مطلوب منطقه اي ومحلي كه زير بناي توسعه ملي است روبروهستند .توزيع نامناسب امكانات وتسهيلات در كل كشور، بيكاري وبي توجهي به محيط زيست وكمبود امكانات مالي وارزياز ديگر مشكلات اين كشورها مي باشد.دراين خصوص صنعت گردشگري نقش مهمي رادررشد وتوسعه اقتصادي وافزايش درآمدهاي ملي ونيز كسب درآمدهاي ارزي ايفا مي نمايد(2006Tsa n Lin)
انواع گردشگري رابا توجه به عملگرد گردشگران مي توان به پايدار وناپايدارتقسيم كرد.اما دراين ميان اكوتوريسم از ساير انواع گردشگري با توسعه پايدار همخواني وسازگاري بيشتري دارد (زاهدي 1383).اكوتوريسم يا طبيعت گردي به عنوان شگلي از گردشگري پايدار است كه هم به حفاظت وهم به توسعه كمك مي كند.
اكوتوريسم مخفف Ecological Tourismاست كه معناي لغوي آن در ادبيات فارسي طبيعت گردي مي باشد وگرايشي تازه در صنعت جهانگردي است که مبتني بر مسافرتهاي هدفمندهمراه با ديدار وبرداشتهاي فرهنگي ومعنوي از جاذبه هاي طبيعي ولذت جويي از پديده هاي گوناگون آن است .
اكوتوريسم با پيروي از فلسفه حيات مدار وتكيه بر ارزشهاي ذاتي ودروني از طريق حفاظت از عرصه هاي طبيعي ،انتفاع جوامع محلي، تقويت ويژگي خرده فرهنگها ،فراهم آوري فرصتهاي اموزشي ويادگيري، تقويت اشتغال زايي وجلوگيري ازمهاجرت، التزام به مصرف گمتر منابع تجديد ناپذير، فراهم آوري فرصتهاي مشاركتي محلي، آموزش هاي زيست محيطي وبه عبارتي تركيب مناسب توسعه وحفاظت از محيط زيست وميراثهاي فرهنگي پايداري راامكانپذيرمي سازدوبا كسب درآمد ازطريق اكوتوريسم ميزان اشتغال براي افرادمحلي افزايش يافته سطح بهداشت وآموزش آنان نيزارتقامي يابد.اين پيشرفتهاي آموزشي وبهداشتي مي تواند تا مرحله فقرزدايي وحل مشكلات ناشي از رشد جمعيت وتوزيع اراضي ادامه يابد وازدامنه نخريب منابع طبيعي وخسارت به تنوع زيستي بكاهد.
بررسي جغرافياي طبيعي ايران ونيزامكان سنجي هر كدام از جاذبه هاي اكوتوريسمي قابل سرمايه گذاري در كشور بيانگران است كه اكوتوريسم درايران يك منبع اقتصادي كم نظيرخاص بسيار مستعد والبته رها شده به حال خود است (كرمي، 1383).قطعا طبيعت گردي درايران به عنوان يكي از كشورهاي برخورداراز تنوع زيستي گره زمين ازمزيت بيشتري نسبت به ديگري شاخه هاي گردشگري برخورداراست.استان لرستان سرزميني محصوردركوههاي مرتفع وصعب العبوركه در سلسله جبال زاگرس مياني باوسعت حدود 28560كيلومتر مربع ودر غرب كشور پهناور ايران واقع شده است ودر حدود 7/1درصد از مساحت كشور را در بردارد وبا داشتن تنوع زيستي اقليمي وجاذبه هاي طبيعي فراوان متاسفانه در زمينه اكوتوريسم با توجه به امار سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري استان در آخرين ردهاي اين صنعت درايران قرارگرفته است.استاني كه مجموعه هاي مختلف جهت بهره وري در اين زمينه را دارا مي باشد.ازجمله رودخانه ها غارها طبيعت بكركوههاو كوهپايه ها ودشت هاي هموار را مي توان ذكر كرد. از نظر شرايط اقليمي داراي آب وهواي بسيار متنوع مي باشد بخشهاي مرتفع شمالي آن داراي آب وهواي سرد وكوهستاني است .در اين ناحيه زمستانهاي سردوپربرف وتابستانهاي معتدل ديده مي شودآب وهواي ناحيه جنوبي لرستان كم باران وداراي تابستانهاي گرم است بخشهاي مركزي اين استان اب وهواي معتدل دارند وبه علت وجود ارتفاعات واختلافات درجه حرارت وبارندگي مي توان مناطق سه گانه سردسيري ،گرمسيري ومعتدل را در اين استان به خوبي مشاهده كرد كه همگي غناي استان درجاذبه هاي طبيعي بكر وناشناخته وپتانسيلهاي مختلف طبيعي جهت بكارگيري صنعت اكوتوريسمرا نشان مي دهند. استان لرستان ازنظرجاذبه هاي طبيعي يكي ازاستانهاي مهم كشور به شمار مي آيد.وجودرودخانه هاي سركش سيمره ،كشكان وسزارونيزكوههاي بلندوبرف گيرگرين، اشترانكوه، سفيدكوه و..باعث ايجادسايت هاي فراوان گردشگري درجاي جاي اين استان زيباشده است.درياچه فيروزه اي گهردرارتفاعات اشترانكوه آبشارهاي، هفت گانه لرستان، تونل برفي ازنا ،تالاب هاي بين المللي پلدختر،كرانه هاي زيباي رودخانه كشكان، سراب كهمان الشتر، سراب ونايي بروجردوصدهااثرديگرنشان دهنده اهميت وجايگاه لرستان از منظرجاذبه هاي طبيعي مي باشد از اين رولرستان را مي توان گنجينةطبيعت گردي ايران ناميد.
توسعه گردشگري وبخصوص توسعه پايدارطبيعت گردي دراستان لرستان به لحاظ وجود عناصروجاذبه هاي طبيعي وفرهنگي امري امكان پذير وقابل اجرااست اما بدون شناخت وارزيابي پتانسيل هاي بالقوه وبالفعل درهرمنطقه امكان برنامه ريزي وپيش بيني وجود نخواهد داشت لذا پژوهش حاضر به پتانسيل يابي مناطق مستعد اكوتوريسم استان با استفاده از مدل شبكه هاوارزشگذاري اين مناطق با روش ارزش گذاري مشروط(C.V.M)خواهد پرداخت به دليل اينکه بهرهبرداري ازقابليتهاي بالقوه گردشگري واکوتوريسمي در هر منطقهاي ميتواندزمينهاي پوياوفعال براي توسعه آن منطقه فراهم نمايد،تحليل توانهاوقابليتهاي مزبور به گونهاي جغرافيايي ضرورتي ويژه خواهدداشت.ضرورت واهميت انجام اين تحقيق براي استان لرستان به دليل وجودجاذبههاي طبيعي استان وويژگي خاص آن براي توسعه اکوتوريسم ميباشدکه مي تواندنقش مهمي درزمينههاي توسعه فرهنگي واجتماعي-اقتصادي استان ايفانمايد
همچنين بخشي ازاين تحقيق ارتباط ميان سرمايههاي طبيعي استان و مديريت استفاده بهينه در جهت جذب درآمدهاي حاصل ازاكوتوريسم راازبعداقتصادي موردبررسي و ارزيابي قرار خواهد داد.بنابراين ميتوانيم باارزيابي پتانسيل اکوتوريسم دراستان،رابطه مناسبي بين جاذبههاي توريستي و فعاليت گردشگري ايجادکنيم وتوسعه صنعت گردشگري رافراهم نماييم.

-اهداف
-پتانسيل يابي مناطق مستعداكوتوريسم به روش شبكه هادراستان لرستان
-ارزشگذاري مناطق مستعد اكوتوريسم به روش C.V.M
-فرضيات