منابع و ماخذ پایان نامه بازده حقوق صاحبان سهام و پیوندهای پسین و پیشین

جعفرنژاد احمد، احمدي احمد، ملکی محمدحسن، 1390، ارزيابي توليد ناب با استفاده از رويكرد تركيبي ازتكنيكهاي در شرايط فازي DEMATEL و ANP، فصلنامه علمي تحقیقي مطالعات مديريت صنعتي سال هشتم، شماره 20 ، ص ص 1 – 25.
جلوداری ممقانی محمد، آزاد سیدایمان ، 1387، به کارگیری روش بردار ویژه در سنجش پیوندهای پسین و پیشین بخشهای اقتصادی، فصلنامه تحقیقهای اقتصادی ایران، ص 25.
حقیقت حمید، موسوی سید احمد، 1386، بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 47، ص ص 63-82 .
خسروي مژگان، خسروي امير، 1387، بررسی ویژگی های خدمات بیمه ای مطلوب بر حفظ و جذب مشتریان، فصلنامه تازه های جهان بیمه، شماره 129، ص ص 55-63.
خلیلی مرضیه، ناظري مسعود، 1388، بررسی جنبههای تولید ناب، تولید به هنگام، marketingarticles.ir/ArtBank/LeanProduction.pdf ،ص 22.
دعایی حبیب الله، بختیاری عباس، 1384، تاثیر فرهنگ بازار محوری بر عملکرد بازرگانی شرکتهای قطعه ساز خودرو مشهد، فصلنامه تحقیقی بازرگانی، شماره 42، ص ص 53-82.
دنیس پاسکال، 1391، تولید ناب به زبان ساده، ترجمه عباس سقایی، انتشارات مترجم، ص ص 110 – 150.
رحمانی زین العابدین، واردی سیده فاطمه، 1391، جذب و حفظ مشتری گامی در مسیر توسعه و موفقیت بانکی، ناشر كنفرانس ملي كارآفريني و مديريت كسب و كارهاي دانش بنيان، صص 10-16.
زینال طرقی محمد، 1392، مشتری مداری و اهمیت آن، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی، ص ص 6 – 22.
زندی امید، باقرزاده محمد، 1378، تولید چابک گذر از تولید ناب و دستیابی به تولید کلاس جهانی، ناشر اولین همایش مدیریت صنعتی، ص 11.
سجادي سيد حسين، دستگير محسن، فرازمند حسن، محمودي وحيد، 1386، عوامل مؤثر بر سودآوري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 80. ص ص 49-73.
صحت سعید، شریعت پناهی سید مجید، مسافری راد فراز، 1390، رابطه بازده دارایی ها بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی در صنعت بیمه، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال نهم، شماره 2، ص ص 121-140 .
طلوعي اشلقي عباس، معتدل محمد رضا، احتشام راثي رضا، 1388 ،ارائه مدل تحليلي در استقرار نظام توليد ناب (مطالعه موردي: صنعت چرم و كفش استان تهران)، فصلنامه مديريت، سال ششم، شماره 13، ص ص 36-45 .
عرب صالحی مهدی، صادقی غزل، معین الدین محمود، 1391، رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقهای تجربی حسابداری، سال سو ، شماره 9، ص ص 1-20.
عسگری حمید، 1392، عناصر و ابزار های تولید ناب، ماهنامه کنترل کیفیت، شماره 10، ص 48.
عظيمي سيد عبدالرضا، 1389، فرآيند پياده سازي کانبان و سنكرون در زنجيره تامين گروه صنعتي ايران خودرو، سایت بانك مقالات مهندسي صنايع – بتسا.
قرائی پور رضا، 1388، زنجیره تامین ناب و مدلی برای ارزیابی ناب بودن زنجیره تامین، ماهنامه صنعت خودرو، ویژه نامه زنجیره تأمین، شماره 16، ص 9.
قره نژاد سحر، 1390، لزوم حفظ مشتریان بیمه با استفاده از ابزارهای داد ه کاوی، فصلنامه تازه های جهان بیمه، شماره 150 و 151، ص ص 15-23.
قیطاسی احمد، 1392، ارزیابی عملکرد بازرگانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، ص 4.
متقی هایده، رضایی زهره، 1384، ارائه مدلی برای تعیین میزان ناب و به هنگام بودن فرآیند تولید و برنامه ریزی تولید با رویکرد فازی (مطالعه موردی شرکت ایران خودرو)، فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 13 و 14، ص ص 85-110.
مرادی ایمان الدین، 1392، توليد ناب از تئوري تا عمل، ماهنامه صنعت خودرو، شماره 51، ص 29.
مظفرنيا سحر، 1391، ارزیابی ظرفيت جذب به منظور سود آوری و فروش بيشتر بليط های الکترونيکی و سایر خدمات در شرکت های هواپيمایی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران، ص 5.
ملک اخلاق اسماعیل، رجبی زاده حسن، 1390، استراتژی های ناب و چابک و عملکرد بازاریابی شرکت، انتشارات دانشگاه گیلان، ص 2.
قنواتي مهدي، صمدي منصور، 1391، تأثير گرايش بازار و فرهنگ سازماني بر عملكرد شركتهاي كوچك و متوسط فعال در استان تهران، فصلنامه علوم مديريت ايران، سال هفتم، شماره 25 ، ص ص 74-92.