منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل عاملی تاییدی

ساماندهي محيط کار : پنج قدم برای سازماندهی محل کارو استاندارد سازی شامل مرتب سازی، به ترتیب چیدن، تمیز کردن، استاندارد سازی و نگه داری میباشند.
توليد همگن
منافع منعطف
دسته های تولید کوچک
همچنین مواردی دیگر از قبیل: گروهگرایی، کاهش اندازه بستهها، نقطه استفاده از انبار، درست به موقع، ضدخطا، اتوماسیون جیدوکا و بهبود مستمر برخی دیگر از متخصصان در این زمینه معتقدند برای تحقق اصول ناب در یک سازمان ده مرحله را باید طی کرد. این ده مرحله به ترتیب زیر می باشند:
مهندسی مجدد سیستم تولیدی یا خدماتی: سازماندهی مجدد زیر ساختارها و تقسیم سیستم به سلول های گوناگون به طوری که محصولات یا خدمات همسان در یک سلول قرار گیرند.
کاهش زمان راه اندازی: زمان راه اندازی یک سلول باید کمتر از مدت زمان مورد نیاز برای تولید قطعات یا ارائه خدمات باشد.
به کار گیری کنترل کیفیت: نحوه انجام عملیات باید به صورتی باشد که تک تک محصولات کنترل شوند و کیفیت محصولات خروجی 100 درصد باشد.
به کارگیری نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه: ماشین آلات نباید دچار خرابی شوند و تمامی اپراتورها باید با حد اقل اصول تعمیرات و نگهداری آشنا باشند.
توالی مناسب فعالیت ها: هیچ گونه تغییراتی در جا نمایی نهایی نباید صورت گیرد و تعداد قطعات مورد نیاز ایستگاهها پایین دستی باید توسط ایستگاههای بالا دستی تعمیر گردد مدت زمان سیکل باید برابر مدت زمان صرف شده برای تولید محصول نهایی باشد.
به کار گیری کنترل محصول: سلولها باید بتوانند تعداد محصولات مورد نیاز را دقیقاً در زمان تعیین شده برابر بسازند.
کاهش محصولات نیمه ساخته: کاهش اقلامی که تمامی عملیاتهای درون سلولی بر روی آن ها انجام گرفته است.
یکپارچه سازی تأمین کنندگان: کاهش تعداد پیمانکاران (تأمین کنندگان) و به کار گیری یک منبع واحد برای تأمین هر جزئی که خریداری می شوند.
سیستم توقف خود کار: بازرسی باید به عنوان بخشی از فرآیند تولید تلقی گردد ( صد در صد محصولات باید بازرسی شوند) و محصول نا منطبق به صورت اتوماتیک تشخیص داده شوند.
تولید یکپارچه کامپیوتر: سیستم تولیدی یا خدماتی تا جای ممکن باید عاری از خطا و تلفات باشد.
2-3-7) مدل های تولید ناب
برخی از مدلهای مشهور ارائه شده تولید ناب در سازمانها عبارتند از(جعفرنژاد و همکاران، 1390: 223-230):
مدل آكو و همكاران (2001): آکو و همکاران در تحقیقی تحت عنوان روابط ميان بكارگيري TQM , JIT, TPM و عملکرد تولیدی با هدف تعیین اينكه آيا به كارگيري يا عدم به كارگيري تكنيك هاي مربوط به TQM, JIT, TPM توضیح دهنده تفاوت هاي مشاهده شده در عملكرد كارخانهها ميباشد، مدلی ارائه کردند که تکنیک اصلی مدل بهکار رفته شامل موارد زیر میباشد:
تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی (تك بعدي كردن، روايي همگرا و واگرا)
همبستگی جفتی
آزمون قابلیت اعتماد سازی
مدل شاه و وارد (2003): مدل ارائه شده توسط شاه و وارد در تحقیقی تحت عنوان توليد ناب: زمينه، دسته هاي نابي (4 دسته TPM ،JIT ، TQM و HRM و عملکرد) که با هدف اهميت زمينه هاي سازماني در پياده سازي مناسب عمليات نابي بكارگيري همزمان فعاليتهاي نابي بر عملكرد عملياتي سازمان انجام شد بهصورت استفاده از آناليز رگرسيون سلسله مراتبي براي تجزيه و تحليل عملكرد سازماني (متغير وابسته) با متغيرهاي مستقلي چون عوامل زمينه اي، دسته هاي نابي، و صنعت می باشد.
مدل كارلسون و آهلشتروم (1996): مدل ارائه شده شامل تحقیقی بهعنوان ارزيابي تغييرات در جهت نابي بهصورت عوامل زیر بیان شده است:
مفهومسازي توليد ناب