منابع و ماخذ پایان نامه توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی و عملکرد بازرگانی

3-7) روش هاي تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات
در تحقیق حاضر به دو روش توصيفي و استنباطي به تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده پرداخته شده است. در سطح توصيفي با استفاده از مشخصه هاي آماري نظير فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد و ضريب تغييرات به تحليل و توصيف ويژگي هاي جامعه پرداخته شده است. در سطح استنباطي هم به منظور آزمون فرضيه ها به منظور تعیین ارتباط بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت ها، از روش آماري معنیدار بودن ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره، استفاده شده است. ضریب همبستگی پیرسون میزان همبستگی بین دو متغیر فاصلهای یا نسبی  را محاسبه کرده و مقدار آن بین 1+ و 1-  می باشد اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنی این است که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق میافتد یعنی با افزایش در هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می یابد و برعکس اگر مقدار آن منفی شد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل میکنند یعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش مییابد و برعکس. اگر مقدار بدست آمده صفر شد نشان میدهد که هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد و اگر 1+ شد همبستگی مثبت کامل و اگر 1- شد همبستگی کامل و منفی است. تحلیل رگرسیون نیز به هدف پیشبینی یك یا چند متغیر ملاك از یك یا چند متغیر استفاده می شود. در تحقیق حاضر از نرمافزار SPSS 19 جهت تجزيه و تحليل کلیه داده ها استفاده شده است.
فصل چهارم
(تجزیه و تحلیل داده ها
و
یافتههای تحقیق)
4-1) مقدمه
تجزیه و تحلیل دادههای آماری یکی از گامهای اساسی در تحقیقات می‌باشد ونتایج تحقیقات به آن بستگی دارد. در این فصل که جهت تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده طراحی گردیده است، نخست پرسشنامههایی که توسط پاسخگویان تکمیل گردیدهاند را جمعآوری کرده و دادههای خام مورد نیاز جهت آزمون فرضیه‌ها به کمک رایانه و نرم افزار ثبت می‌گردند و سپس این داده‌ها از طریق نرم افزار spss19 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می‌گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می‌باشد، دادههای جمعآوری شده به صورت جداول آمار توصیفی (فراوانی، درصد، حداقل و حداکثر نمره، میانگین، انحراف معیار و واریانس) ارائه می‌شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می‌باشد، با استفاده آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرند که در نهایت می‌توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.
4-2) توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان
توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان که شامل جنس، سن و میزان تحصیلات میباشد به شرح ذیل است:
جنسیت پاسخگویان- مندرجات جدول (4-1) بیانگر توزیع جنسی پاسخگویان مورد مطالعه است. همانگونه که ملاحظه میشود، مردان با 3/87 درصد سهم بیشتری را نسبت به زنان (7/12 درصد) داشتهاند.
جدول 4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
تعداد
متغیر
جمع
فروانی
درصد
مرد
158
3/87
زن
23
7/12
جمع