منابع و ماخذ پایان نامه قانون کار و روانشناسی

با نگاهی اجتماعی و تمثیلی و با بهره گیری از اعتقادات عامه ، نهایت هنرمندی خویش را در بیان معنای مورد نظرش به تماشا می گذارد .
آنکه زیرک تر، به بو بشناسدش و آن دگر، چون بر لب و دندان زدش 1 1/2585
به دلایل منطقی و عقلانی ، مطالب اجتماعی و علمی حضور کارما را بر می رسد.
پس لبش ردش کند پیش از گلو گر چه نعره می زند شیطان: کلو
1/2586
عاقبت نگری را که انتظار می رود پس از یک دفتر پند و نصیحتی که به مخاطب آموخته است ، از خوانندگان مثنوی شریفش توقع دارد ، در این بیت به نمایش می گذارد.
و آن دگر را در گلو پیدا کند و آن دگر را در بدن رسوا کند 1 1/2587
کارمای اعتقادی-کلامی است.
و آن دگر را در حدث سوزش دهد خرج آن در دخل، آموزش دهد 1 1/2588
گروه های مختلفی را با اعمال گوناگون مطرح می کند و نتیجه ی کارهای هرکدام را متناسب با اعمالشان نشان می دهد.
و آن دگر را بعد ایام و شهور و آن دگر را بعد مرگ از قعر گور
1/2589
این ابیات، به تفاوت شناخت و معرفت آدمیان و مراتب بینش آنها اشارت دارد. چنانکه عارفان در همین دنیا، شهوات و اوصاف مذموم مانند مکر و ریا و خودبینی و شهرت طلبی و … را به صورت مار و کژدم زهرآگین مشاهده می کنند، از این رو از آن می گریزند. ولی بیشتر مردم به سبب آنکه در حجاب نفسانیات پوشیده شده اند، آن تیزبینی را در دنیا کسب نمی کنند که باطن شهوات را آن گونه خوفناک و زننده مشاهده کنند.
از این رو در غرقابه ی شهوات و لذات غوطه می خورند تا اینکه رو به مرگ روند. و ای بسا حالت مرگ و احتضار نیز آنان را هوشیار نسازد، از این رو پس از مرگ که حجاب دنیا واپس می رود، حقایق را ادارک می کنند و آن گاه ملکات و صفات دنیوی آنان را به آنان عرضه می کنند و اعمالشان به صورتهای مار و کژدم تجسم می یابد، و چون از آن می ترسند و در می رمند به آنها گفته می شود: «اینها ، اعمال شماست»
این مسأله همان است که در افواه به عذاب قبر معروف است.
وردهندش مهلت اندر قعر گور لابد آن پیدا شود یوم النشور 1 1/2590
اگر در مغاک گور به او مهلتی دهند و عذاب و کیفر آن لقمه حرام را نچشد. قطعاً اثر آن لقمه در روز محشر برای او آشکار می گردد.
در سوره ی فرقان آیه ی40 آمده است: “لایرجون نشورا…”« بیم و امیدی نسبت به رستاخیز ندارند.»
نقش پررنگ اعتقادات و پرتوهای درخشان آیات قرآن در این ابیات نمایان است.
هر نبات و شکری را در جهان مهلتی پیداست از دور زمان 1 1/2591
بیان مطلب با مدد از تمثیلی دیگر.
خوب ،خوبی را کند جذب این بدان طیبّات للطیبّین بر وی بخوان
2/80
این قانون را می توان نمونه ی “قانون جذب” در روانشناسی دانست و قانون کارما را نسبت به جذب می توان عموم و خصوص من وجه شمرد.
شاعر این اصل را بدیهی می داند که هر پدیده ی خوب ، پدیده ی خوب دیگر را به سوی خود وامی کشد و جذب می کند.
مصراع دوم اشاره به آیه 26 سوره ی مبارکه ی نور می باشد :