منابع پایان نامه ارشد درباره وجود رابطه و سنوات خدمت


Widget not in any sidebars


Widget not in any sidebars
براساس بررسي‌هاي انجام شده پيرامون جنسيت اعضاء جامعة‌آماري، مشخص گرديده كه از ميان جامعة‌مزبور، تعداد 871 نفر مرد و 423 نفر زن مي‌باشند. يعني از كل افرادي كه در اين پژوهش موردنظرسنجي قرار گرفته‌اند، 71 درصد مرد و 29 درصد زن بوده‌اند.
نتايج حاصل از بررسي وضعيت اعضاء جامعة آماري بيانگر آن است كه سن حدود 90 درصد از كل افراد بين 30 تا 50 سال مي‌باشد كه 63 درصد از آنها كمتر از 40 سال و 27 درصد از آنها نيز بالاي 40 سال سن دارند. به عبارتي كاركنان بانك صادرات مورد مطالعه، به طور متوسط جامعه‌اي ميانسال محسوب مي‌شوند كه اين مي‌تواند حداقل در برنامه‌هاي آموزشي مورد توجه مديران بانك قرار گيرد.
بررسي انجام شده پيرامون وضعيت تحصيلي افراد جامعة آماري موردنظر گواه اين مدعاست كه حدود 90 درصد از افراد جامعة آماري داراي مدرك فوق ديپلم و بالاتر مي‌باشند كه از اين تعداد 75 درصد بالاتر از ليسانس هستند. يعني به طور متوسط كاركنان شعب بانك صادرات مورد نظر از سطح تحصيلي مناسب و قابل قبولي برخوردارند و اين مي‌تواند در راستاي تغيير رفتار كاركنان و اشاعه رفتارهاي شهروندي سازماني مؤثر واقع گردد.
مطالعة وضعيت شغلي نشان دهنده آن است كه 68 درصد از اعضاء جامعه آماري مورد بررسي در حوزة صندوق، 17 درصد در حوزة اعتبارات، 5/12 درصد در حوزة‌معاونت و 5/2 درصد از كاركنان شعب بانك صادرات (اداره امور شعب شمال تهران) در حوزه رياست فعاليت مي‌كنند. تنوع شغلي اعضاء جامعه آماري مورد مطالعه مي‌طلبد كه مديران بانك براي ايجاد و اشاعه رفتارهاي شهروندي سازماني يك برنامه‌ريزي جامع و همه جانبه را در نظر داشته باشند، به ويژه براي كاركناني كه در حوزه‌هاي صندوق و اعتبارات فعاليت مي‌كنند و تعامل بيشتري با مراجعين دارند.
بررسي سنوات خدمت اعضاء جامعه مورد نظر حاكي از آن است حدود 76 درصد از كل افراد داراي بيش از 10 سال خدمت بوده و حدود 17 درصد بين 5 تا 10 سال و حدود 7 درصد نيز كمتر از 5 سال سابقه خدمت دارند. يعني با توجه به شرايط سني (ميانسال) افراد مربوطه، آنان از تجربة لازم و كافي جهت درك تأثير رفتارهاي شهروندي سازماني بر ميزان رضايت‌مندي مشتريان و عملكرد بانك برخوردار مي‌باشند و اين به آموزش اين گونه رفتارها كمك مي‌كند.
5-1-2- نتايج حاصل از بررسي و تجزيه و تحليل فرضيه‌هاي تحقيق
نتايج حاصل از بررسي تجزيه و تحليل فرضيه فرعي اول بيانگر آن است كه رابطة معني‌دار بين مؤلفة ‌«اطلاعات سازماني» و عملكرد شعب مورد نظر بانك صادرات مورد تائيد قرار گرفته و اطاعت سازماني بر ارتقاء عملكرد بانك اثرمعني‌داري دارد. به عبارتي الزام كاركنان به تبعيت از قوانين و مقررات مي‌تواند ضمن ايجاد نظم و انضباط و كاهش ميزان خطا و افزايش سلامت نظام اداري، زمينه را براي اجراي اثربخش امور مهيا نموده و سبب رضايت‌مندي مراجعين گردد. بديهي است ايجاد شرايط قانوني يكسان براي همگان مي‌تواند در بلندمدت باعث افزايش رضايت مراجعين گرديده و عملكرد بانك مورد نظر را نيز بهبود بخشد.
نتايج حاصل از بررسي و تجزيه و تحليل فرضيه فرعي دوم حاكي از تأثير معني‌دار «ابتكار و نوآوري كاركنان» بر عملكرد شعب مورد مطالعه بانك صادرات مي‌باشد. در واقع اعضاء جامعه آماري بر وجود رابطه معني‌دار بين ابتكار و نوآوري كاركنان و عملكرد بانك صحه گذارده و معتقدند توانايي و خلاقيت كاركنان در انجام امور، همچنين ارائه پيشنهادات جديد و نوآورانه، نه تنها مي‌تواند راه حل بهتري براي عبور از مشكلات باشد بلكه مي‌تواند به بهبود روند اجراي كار كمك كرده و ضمن ايجاد تغييرات مؤثر و خلاقانه در بانك، بر ميزان رضايتمندي مشتريان بيفزايد و از اين طريق ضمن حفظ مشتريان فعلي، زمينه را براي جذب مشتريان جديدالورود مهيا نمايند. طبعاً جذب مشتريان‌بيشتر مي‌تواند بر بهبود عملكرد بانك هم از نظر كمّي و هم به لحاظ كيفي‌بيفزايد.
نتايج حاصل از بررسي تجزيه و تحليل فرضيه فرعي سوم گواه آن است كه «فضيلت مدني كاركنان»‌ برعملكرد بانك صادرات (اداره امور شعب شمال تهران) تأثير معني‌داري دارد. در واقع چنانچه كاركنان خود را در قبال گروه‌هاي ذينفع از جمله مشتريان مسؤول و پاسخگو بدانند، همچنين اگر خود را در قبال اهداف و برنامه‌هاي كلي سازمان و همچنين در قبال حفظ اموال و دارايي‌هاي بانك مسؤول و متعهد بدانند، ‌نه تنها بر بهبود روند انجام امور تأثير مي‌گذارند بلكه در ارائه يك تصوير مثبت از بانك و جلب رضايت مشتريان اثرگذارده و در بلندمدت باعث ارتقاء سطح كمّي و كيفي عملكرد بانك صادرات مي‌گردند.
نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعي چهارم حاكي از وجود رابطه معني‌دار بين مؤلفة «توسعة شخصي كاركنان» و عملكرد شعب بانك صادرات (اداره امور شعب شمال تهران) مي‌باشد. به عبارتي آموزش و ارتقاء سطح مهارت و دانش‌و آگاهي كاركنان و حركت همگام با آخرين دستاوردهاي تكنولوژي مي‌تواند به بانك در انجام سريع و كارآمد امور كمك كرده، باعث كاهش هزينه‌ها و رشد و توسعة كمّي و كيفي بانك در حوزه‌هاي مختلف‌گردد. در واقع ارتقاء سطح دانش كاركنان و به نوعي توسعة‌شخصي آنان مي‌تواند به بانك نه تنها در حل علمي‌تر مسائل و مشكلات بهبود و ارتقاء عملكرد نيز كمك نمايد.
نتايج حاصل از بررسي و تجزيه و تحليل فرضيه فرعي پنجم بيانگر تأثيرمعني‌دار «رفتارهاي كمك كننده بر عملكرد بانك صادرات (اداره امور شعب شمال تهران) مي‌باشد. يعني بروز و اشاعه رفتارهاي كمك كننده مي‌تواند در ارتقاء عملكرد بانك مؤثر باشد. به عبارتي كمك داوطلبانه كاركنان به يكديگر در انجام وظايف محوله و كمك داوطلبانه و فراتر از وظايف قانوني و رسمي به ارباب‌رجوع نه تنها باعث بهبود جوّ و فضاي محيط كار مي‌گردد، بلكه باعث خشنودي و رضايت‌مندي مشتريان گرديده و ضمن افزايش وفاداري آنها، موجب جذب مشتريان جديد شده و در بلندمدت مي‌تواند باعث بهبود و ارتقاء كارآيي و اثربخشي بانك گردد.
نتايج حاصل از بررسي و تجزيه و تحليل فرضيه فرعي ششم حاكي از اثر معني‌دار «جوانمردي كاركنان» بر عملكرد بانك صادرات (اداره امور شعب شمال تهران) مي‌باشد. يعني رفتارهاي جوانمردانه و همراه با گذشت و خويشتن‌داري كاركنان نسبت به شرايط سخت كار، انتظارات مديران و به ويژه توقعات بجا و نابجاي ارباب رجوع مي تواند بر بهبود فضاي حاكم بر محيط كار تأثير گذاشته و ضمن تسريع در روند انجام امور و كاهش تعارضات فردي و گروهي، بر ميزان رضايت‌مندي مراجعين بيفزايد. طبعاً اين وضعيت در بلندمدت مي‌تواند ضمن جذب مشتريان بيشتر بر ارتقاء كمي و كيفي عملكرد شعب مورد بررسي بانك صادرات تأثيرگذار باشد.
نتايج حاصل از بررسي و تجزيه و تحليل فرضيه‌فرعي هفتم حاكي از وجود رابطه معني‌دار بين «وفاداري كاركنان»‌و بهبود عملكرد بانك صادرات مورد بررسي مي‌باشد. يعني تعهد و تعلق كاركنان نسبت به سازمان، رسالت، آرمان‌ها، اهداف و برنامه‌هاي آن مي‌تواند ضمن ارائه يك تصوير مطلوب و جذاب از سازمان به محيط بيرون و تسريع فرايند اجراي امور، منافع سازمان را بر منافع شخصي خود ترجيح داده و ضمن افزايش رضايت‌مندي ارباب‌رجوع بر كارآمدي و اثربخشي عملكرد سازمان بيفزايد. در واقع تعهد، علاقه و دلبستگي كاركنان به سازمان مي‌تواند بر ميزان كارايي و اثربخشي آنان افزوده و به تدريج بر ميزان اثربخشي سازمان نيز اثرگذارد.
بررسي و تجزيه و تحليل فرضيه‌اصلي تحقيق نيز حاكي از آن است كه بين «رفتارهاي شهروندي‌سازماني»‌و عملكرد بانك صادرات (اداره امور شعب‌شمال تهران) ارتباط معني‌داري وجود دارد. به عبارتي، رفتارهاي شهروندي سازماني و مؤلفه‌هاي مربوط به آن در بهبود عملكرد بانك صادرات تأثيرگذار مي‌باشد. يعني رفتارهاي كمك‌كننده، جوانمردي كاركنان، وفاداري سازماني، اطلاعات سازماني، ابتكار و نوآوري كاركنان، فضيلت مدني و توسعة شخصي كاركنان مي‌تواند عملكرد بانك صادرات را ارتقاء داده و به سطح مطلوبي در حوزه رقابت با ديگر بانك‌ها برساند چرا كه اين گونه رفتارها مي‌تواند به عنوان يك مزيت رقابتي ـ به طور نسبي ـ در جذب مشتريان مؤثر بوده و به بهبود عملكرد بانك كمك‌نمايد.
نتايج حاصل از ارزيابي ميانگين نظرات اعضاء جامعه آماري نسبت به هر يك از سؤال‌هاي تحقيق جهت تعيين اهميت و اولويت سؤال‌هاي مذكور بيانگر آن است كه از نقطه نظر افراد مورد نظر، سؤال‌هاي 35 و 27 به ترتيب بيشترين امتياز و سؤال 5 و 9 نيز كمترين امتياز را به خود اختصاص داده‌اند. به بيان ديگر از ديدگاه اعضا مورد بررسي، ارتقاء سطح دانش و آگاهي كاركنان در زمينه‌هاي كاري مي‌تواند در كاهش هزينه‌ها و بهبود فرايند اجراي امور بيشترين تأثير را داشته باشد. ضمن اين كه احساس مسؤوليت و پاسخگويي كاركنان نيز مي‌تواند در بهبود فرايند اجرايي، نقش كليدي برعهده داشته‌باشد. علاوه بر اين، از ديدگاه افراد مورد مطالعه، از خودگذشتگي كاركنان بانك به نفع ديگر همكاران، همچنين تمايل آنان به ارائه پيشنهادهاي نوآروانه، كمترين تأثير را در اشاعه رفتارهاي شهروندي سازماني و بهبود عملكرد بانك مربوطه خواهد داشت.
براساس امتيازات و ميانگين رتبه‌اي محاسبه شده براي سؤالات مربوط به هر فرضيه، اولويت هر يك از فرضيه‌هاي تحقيق از ديدگاه جامعه آماري مورد نظر تعيين گرديده است. در اين خصوص فرضيه فرعي ششم و اول با ميانگين‌هاي رتبه‌اي بالاتر در رتبة اول و دوم قرار دارند و پس از آنها نيز به ترتيب فرضيه‌هاي فرعي سوم، چهارم، هفتم، دوم و پنجم قرار دارند. به عبارتي از نظر كاركنان بانك صادرات مورد مطالعه، فضيلت مدني و رفتارهاي كمك‌كننده بيشترين تأثير را در اشاعه رفتارهاي شهروندي سازماني و ارتقاء عملكرد بانك دارد. پس از آن نيز وفاداري كاركنان، اطلاعت سازماني، توسعه شخصي، جوانمردي و ابتكار و نواوري كاركنان به ترتيب در مراحل بعدي اهميت، قرار دارند.
مقايسه ميانگين نظرات گروه‌هاي جنسي نسبت به سؤال‌هاي مربوط به فرضيه‌هاي تحقيق بيانگر آن است كه اعضاء جامعه آماري مورد بررسي عليرغم تأئيد تأثير مؤلفه‌هاي رفتارهاي شهروندي سازماني در پاسخ به شاخص‌هاي فرضيه فرعي سوم هم عقيده نبوده و ميانگين نظرات‌شان يكسان نمي‌باشد. در واقع كاركنان مرد و زن شعب بانك صادرات مورد نظر در پاسخ به شاخص‌هاي مربوط به فرضيه‌هاي اول، دوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم هم عقيده بوده و اختلاف نظر معني‌داري با يكديگر ندارند. امّا در خصوص ميزان تأثيرگذاري شاخص‌هاي فرضية سوم با يكديگر هم‌عقيده نمي‌باشند و اختلاف نظر دارند. در واقع كاركنان زن و مرد با يكديگر در راستاي تأثير شاخص وفاداري كاركنان در بروز رفتارهاي شهروندي سازماني و ارتقاء سطح عملكرد اختلاف نظر دارند.
بررسي تأثير عامل سن بر روي پاسخ اعضاء جامعه آماري نسبت به شاخص‌ها و سؤال‌هاي مربوط به فرضيه‌هاي تحقيق، حاكي از آن است كه سن افراد مورد بررسي تأثيري در پاسخ آنها نسبت به شاخص‌هاي فرضيه‌هاي اول، دوم و ششم نداشته است. يعني ميانگين نظرات افراد مورد بررسي در پاسخ به فرضيه‌هاي مذكور يكسان مي‌باشد. اين درحالي است كه ميانگين نظرات گروه‌هاي سني مورد بررسي در پاسخ به شاخص‌هاي فرضيه سوم، چهارم،‌پنجم و هفتم يكسان نمي‌باشد. به عبارتي اعضاء جامعة آماري در پاسخ به فرضيه‌هاي سوم، چهارم، پنجم و هفتم داراي اختلاف‌نظر معني‌داري مي‌باشند. بررسي اختلاف نظر مزبور حاكي از آن است كه اختلاف مربوطه عمدتاً مربوط به افراد با بيش از 40 سال سن و افراد كمتر از 40 سال سن مي‌باشد.
بررسي تأثير ميزان تحصيلات اعضاء جامعه آماري بر نحوه پاسخگويي به سؤال‌هاي مربوط به فرضيه‌هاي تحقيق بيانگر آن است كه كاركنان شعب بانك صادرات (اداره امور شعب شمال تهران) فقط در پاسخ به شاخص‌هاي فرضيه‌هاي سوم و هفتم داراي اختلاف نظر مي‌باشند. يعني اعضاء جامعه آماري در پاسخ به سؤال‌هاي مربوط به فرضيه‌هاي اول، دوم،‌چهارم، پنجم و ششم داراي اختلاف نظر معني‌داري نيستند و با يكديگر هم‌عقيده مي‌باشند. بررسي انجام شده حاكي از آن است كه اختلاف نظر موجود بين ميانگين نظرات گروه‌هاي تحصيلي پيرامون شاخص‌هاي فرضيه سوم و هفتم مربوط به گروه‌هاي تحصيلي ديپلم و پائين‌تر از آن و گروه‌هاي تحصيلي ليسانس و بالاتر مي‌باشد.
بررسي تأثير وضعيت شغلي بر ميانگين نظرات كاركنان شعب بانك صادرات حاكي از آن است كه افراد مورد نظر با مشاغل مختلف فقط در پاسخ به شاخص‌هاي فرضيه‌هاي سوم و هفتم هم عقيده مي‌باشند يعني ميانگين نظرات اعضاء جامعه آماري در پاسخ به حيطه‌هاي فرضه‌هاي اول،‌دوم، چهارم، پنجم و ششم يكسان نبوده و افراد با يكديگر در اين حوزه‌ها داراي اختلاف‌نظر معني‌داري مي‌باشند.
اختلاف‌نظر مربوطه در پاسخ به شاخص‌هاي فرضيه‌هاي اول، دوم و ششم عمدتاً مربوط به كاركنان حوزة رياست با كاركنان ديگر حوزه‌هاست. در پاسخ به شاخص‌هاي چهارم و پنجم نيز اختلاف‌نظر موجود بين كاركنان حوزة صندوق و كاركنان حوزة اعتبارات مي‌باشد.
بررسي تأثير سابقه خدمت اعضاء جامعة آماري مورد مطالعه بيانگر آن است كه سنوات خدمت افراد بر پاسخ آنها به شاخص‌هاي فرضيه‌هاي دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم تأثيرگذار بوده است به عبارتي ميانگين نظرات افراد مورد مطالعه فقط در پاسخ به فرضيه فرعي اول يكسان بوده و در ساير فرضيه‌ها اعضاء جامعه آماري با يكديگر داراي اختلاف‌نظر معني‌داري مي‌باشند. اختلاف نظر موجود عمدتاً بين كساني است كه از سابقه خدمت بالاي 10 سال برخوردارند و كساني كه از سابقه خدمت زير 10 سال برخوردار مي‌باشند.
5-1-3-محدوديت‌هاي تحقيق
حالات روحي ـ رواني پرسش‌شوندگان (در زمان جمع‌آوري اطلاعات ـ تكميل پرسشنامه) بر روندموفقيت تحقيق و اخذ نتايج تأثيرگذار بوده است.
بي‌اعتمادي و بي‌اثردانستني نتايج تحقيق از ديدگاه آزمون شوندگان، از ديگر محدوديت‌هايي است ك در نحوه پاسخگويي به سؤالات پرسشنامه و اخذ نتايج صحيح تأثير داشته است.
5-2- پيشنهادات