منابع پایان نامه ارشد درباره ویژگی‌های شخصیتی و توانایی پیش بینی

مطالعه‌ی صلاحیت اجتماعی در اوایل قرن 20آغاز شد در پژوهش گذشته و فعلی درنظر دارد برای پیشبرد درک چرا و چگونگی صلاحیت اجتماعی در توسعه اجتماعی سالم مهم است. کشف قابل توجه این بود که شایستگی اجتماعی مربوط به سلامت روان آینده در نتیجه ی دامن زدن به تحقیق بر چگونگی کودکان با همسالان و عملکرد خود را در موقعیت‌های اجتماعی تداخل می‌کنند.
در سال 1930محققان شروع به بررسی گروه همسالان و چگونگی ویژگی کودکان و مواضع مربوط به بهداشت روانی آینده(مانند نتایج ناسازگارانه در بزرگسالی)و همچنین به مشکلات در تنظیمات مدرسه پرداختند در سال 1950تا1960این تحقیقات نشان داد که شایستگی اجتماعی گروه همسالان را تحت تأثیر قرار داده و این پژوهش تا حد زیادی گسترش از این نقطه به بعد به عنوان مقدار افزایش اهمیت تعاملات اجتماعی بوده است. اواسط قرن 1970تا1980محققان برای مشاهده ی شایستگی اجتماعی از نظر مهارت‌های حل مسئله و استراتژی در موقعیت‌های اجتماعی آغاز شد. صلاحیت اجتماعی در حال حاضر از نظر عملکرد اجتماعی موثر که تحت تأثیر مطالعه‌ی اثر بخشی آموزش کودکان با تمرکز بر تأثیر رفتار کودکان و مهارت‌های اجتماعی نیز تحقیقاتی انجام شد.
۲-۲۰- پژوهش‌های انجام شده در داخل ایران
۲-۲۰-۱- پژوهش‌های داخلی
داورنیا(1393) در تحقیقی با عنوان” پیش بینی آسیب پذیری در برابر استرس بر اساس حمایت اجتماعی و ویژگی‌های شخصیتی” به این نتیجه رسیدند که حمایت و صلاحیت اجتماعی و ویژگی‌های شخصیتی توانایی پیش بینی آسیب پذیری در برابر استرس را دارند و می‌توان با اعمال تغییراتی بر روی این عوامل در کاهش آسیب دیدگی افراد در برابر استرس موثر واقع شد.
کمانکش(1391)توصیف سبک‌های رهبری و خصوصیات شخصی مربیان ورزشی به بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی(درونگرا، برونگرا، باثبات و بی‌ثبات) و سبک رهبری (انسانگرایی، وظیفه گرایی و تلفیقی) و مقایسه آن در مربیان ورزش‌های تیمی‌و انفرادی می‌پردازد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد.ابزار اندازه‌گیری این تحقیق پرسشنامه‌های استاندارد سبک رهبری مربیان ورزشی و ویژگی‌های شخصیتی آیزنگ می‌باشد و روایی و پایایی آنها اثبات شده استبه طورکلی یافته‌های تحقیق بیانگر آن بود که ارتباطی بین سبک رهبری و ویژگی‌های شخصیتی در مربیان ورزش‌های تیمی‌و انفرادی وجود ندارد.
ادیب نیا(1391)نقش واسطه ای سبک‌های اسناد در ارتباط با ویژگیهای شخصیتی و سازگاری زناشویی در دبیران مقطع متوسط شهرستان بستک 1390 به منظور بررسی نقش واسطه‌ای سبک‌های اسناد در ارتباط با ویژگی‌های شخصیتی و سازگاری زناشویی دبیران مقطع متوسطه شهرستان بستک تعداد 254 نفر از دبیران (137 زن و 117مرد) به روش سرشماری انتخاب شدند و از پرسشنامه‌های سازگاری زناشویی (1976)، ویژگی‌های شخصیتی پنج عاملی NEO مک کرای و کوستا (1985)، و سبک‌های اسناد پیرسون و همکاران (1983) استفاده گردید.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده گردید نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که بعد روان نژندی به صورت منفی و سایر ابعاد ویژگی‌های شخصیتی رابطه مثبت و معنی‌داری با سبک‌های اسناد دارند. همچنین روان نژندی (P<0>قایدی(1391)طی پژوهشی که انجام داد با هدف بررسی ویژگی‌های شخصیتی وابعاد آن و کمال‌گرایی با خود کار آمدی تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی منطقه لارستان صورت پذیرفت.
حجم نمونه در این پژوهش شامل 304 دانش‌آموز در مقطع دبیرستان بود که به شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از بین دبیرستان‌های این منطقه انتخاب شدند.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه پنج عاملی‌ شخصیت گلدبرگ(1999)، پرسشنامه‌ی کمال‌گرایی هیل وهمکاران (2004) و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینکز (1999) بود. یافته‌ها نشان داد که بین ویژگی‌های‌شخصیتی گشودگی در تجربه، وظیفه‌مداری و توافق‌پذیری با کمال‌گرایی مثبت و بین ویژگی‌های‌شخصیتی روان‌نژندی و برون‌گرایی با کمال‌گرایی منفی رابطه معنادار وجود دارد.از سوی دیگر، بین ویژگی‌های شخصیتی گشودگی در تجربه، وظیفه‌مداری، توافق‌پذیری و کمال‌گرایی مثبت با خودکارآمدی تحصیلی رابطه معنادار وجود داشت.از بین متغیرهای پیش بین، بعد کمال‌گرایی مثبت دارای بالاترین قابلیت پیش‌بینی خودکارآمدی تحصیلی بود (47/0 ? =).وپس از آن بعد گشودگی در تجربه به طور مثبت خودکارآمدی تحصیلی را پیش‌بینی می‌کرد (27/0 ? =).دیگر متغیرها پیش‌بینی کننده‌ی خودکارآمدی تحصیلی نبودند.نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین ویژگی‌های‌شخصیتی دو جنس تفاوت معنادار وجود دارد و دختران در صفات توافق‌پذیری نمرات بالاتر از پسران بدست آوردند.از نظر کمال‌گرایی بین دو جنس تفاوت معناداری مشاهده نشد ولی دختران از خودکارآمدی تحصیلی بالاتری برخوردار بودند. در پایان، تلویحات پژوهش حاضر با تأکید بر برخی از همبسته‌های ویژگی‌های‌شخصیتی و کمال‌گرایی به منظور بهبود خودکارآمدی تحصیلی مورد بحث قرار گرفت.نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین ویژگی‌های‌شخصیتی دو جنس تفاوت معنادار وجود دارد و دختران در صفات توافق‌پذیری نمرات بالاتر از پسران بدست آوردند.از نظر کمال‌گرایی بین دو جنس تفاوت معناداری مشاهده نشد ولی دختران از خودکارآمدی تحصیلی بالاتری برخوردار بودند.در پایان، تلویحات پژوهش حاضر با تأکید بر برخی از همبسته‌های ویژگی‌های‌شخصیتی و کمال‌گرایی به منظور بهبود خودکارآمدی تحصیلی مورد بحث قرار گرفت.
عسگری و همکاران (1389) در تحقیقی پیرامون “رابطه ویژگی‌های شخصیتی و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی معلمان زن شهر اهواز” به این نتیجه رسیدند که مولفه‌های وجدانی بودن، برونگرایی و توافق و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی ارتباط معنی داری وجود دارد.اما از لحاظ مولفه‌های روان نژندی و باز بودن با رضایت شغلی ارتباط معنی داری وجود ندارد.
چراغیانی(1391)به بررسی رابطه بین عقایدپارانرمال، ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی روانی فرزندان جانبازان اعصاب و روان پرداخته است . سوال اصلی تحقیق بدین شرح مطرح گردید که آیا رابطه معنی داری بین عقایدپارانرمال، ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی روانی وجود دارد؟ جامعه تحقیق حاضر شامل کلیه فرزندان دختر جانبازان اعصاب و روان بازمانده جنگ ایران و عراق در شهرستان شهریار بوده است که از این بین تعداد 64 دانش آموز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در پژوهش حاضر شرکت نمودند. در این پژوهش از پرسشنامه‌های، الف) بهزیستی روانشناختی ریف، جهت سنجش بهزیستی روان‌شناختی ب) مقیاس سنجش عقاید پارانرمال برای سنجش عقاید پارانرمال و ج) پرسشنامه شخصیتی نئو برای اندازه گیری ویژگی‌های شخصیت استفاده شده است.برای بررسی نتایج جمع آوری شده،روش همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان به کار گرفته شد.همچنین در ابتدای این پرسشنامه‌ها جمعیت شناختی شامل سن، تحصیلات و درصد جانبازی پدر در نهایت، یافته‌های تحقیق نشان داد رابطه معنی‌داری بین برون‌گرایی و انعطاف‌پذیری با عقاید پارانرمال وجود دارد.و بهزیستی روانی با انعطاف پذیری نسبت به تجربه، برون‌گرایی و روان رنجوری رابطه معناداری دارد.در نهایت نتایج نشان داد که در فرزندان جانباز اعصاب و روان رابطه بین عقاید پارانرمال و بهزیستی روانی رابطه مثبت و در ابعاد مختلف نتایج عقاید پارانرمال در فرزندان جانبازان اعصاب و روان بیشتر کارکرد انطباقی دارد (مانند عقاید مذهبی) و با بروز علایم شخصیتی آسیب زا همراه نیست.
حسینی(1391)به بررسی رابطه ی ویژگی‌های شخصیتی و کیفیت زندگی بیماران سرطانی پرداخت. برای جامعه‌ی آماری مورد نیاز که الزامات پژوهشی و نمونه ی مورد نظر را در بر داشته باشد،بیماران بستری در بیمارستان امام حسین(ع)-وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- انتخاب شدند. تعداد134 بیمار سرطانی براساس محاسبات آماری انجام شده برای نمونه ی پژوهش انتخاب شدند. آزمودنی‌ها پرسش نامه ی کیفیت زندگی-خاص بیماران سرطانی- و ویژگی‌های شخصیتی پنج عاملی نئورا تکمیل کردند. داده‌های پژوهش با استفاده از همبستگی و آزمون t تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین سه بعداول ویژگی‌های شخصیتی(روان رنجورخویی، برون گرایی و بازبودن نسبت به تجربه) و مقیاس‌های کیفیت زندگی (سطح سلامت عمومی، مقیاس کارکردی و مقیاس علائم) بیماران سرطانی رابطه ی معنادار وجود دارد. در صورتی که بین دو بعد دیگرویژگی‌های شخصیتی)وجدانی بودن و توافق ومقیاس‌های کیفیت زندگی رابطه ی معنادار وجود ندارد . هم چنین بین ابعاد ویژگی‌های شخصیتی و نمره کلی کیفیت زندگی رابطه ی معنادار یافت نشد.
چاپاری(1392)طی انجام این پژوهش به نقش ویژگی‌های شخصیتی، عملکرد خانواده و باورهای دینی در پیش بینی سبک‌های مقابله با استرس پرداخته است.شرکت کنندگان در این پژوهش 409 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان بودند که با شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و با استفاده از پرسشنامه‌های سبک‌های مقابله با استرس پارکر و اندلر(1961)،( ویژگی‌های شخصیتی نئو کاستا و مک کری) ،( عملکرد خانواده بلوم 1981) و باورهای دینی سلطانی زاده و همکاران (1388) مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج تحلیل عاملی از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی، عملکرد خانواده و باورهای دینی و سبک مقابله ای مسئله مدار رابطه معنی داری وجود داشت(05/0P<) . نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که یک رابطه مثبت و معناداری بین ویژگی‌های شخصیتی، عملکرد خانواده و باورهای دینی با سبک‌های مقابله با استرس وجود داشت.به عنوان مثال، با افزایش نمرات ویژگی‌های شخصیتی، نمرات سبک مقابله ای مسئله مدار هم افزایش یافت.همچنین نشان داده شد که با افزایش عملکرد خانواده، سبک مقابله ای مسئله مدار و اجتنابی افزایش یافت ولی سبک مقابله ای هیجان مدار کاهش یافت.همچنین رابطه مثبت و معناداری بین سبک مقابله ای مسئله مدار و هیجان مدار با باورهای دینی وجود داشت.نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین تمام متغیرهای مورد بررسی، 2/32% سبک مقابله ای مسئله مدار، 4/32% سبک مقابله ای هیجان مدار و 8/66% سبک مقابله ای اجتنابی را پیش بینی می‌کنند.
سرحدی(1392)رابطه بین میزان سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی وسطح پیش بینی کنندگی و یا تسهیل کنندگی سیگار کشیدن در بین دانشجویان است.نمونه ای به حجم 360 نفر (200 پسر و 160 دختر) از دانشجویان دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان و علوم پزشکی زاهدان به روش نمونه گیری در دسترسی انتخاب و پس از تعیین و تقسیم به دو گروه سیگاری و غیرسیگاری پرسشنامه و ویژگی‌های شخصیتی نئو (1988) و سبک‌های دلبستگی کولینز و رید(1991) بر روی آنها به مورد اجرا گذارده شد. آزمون‌های مورد استفاده در این تحقیق در آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و در آمار استنباطی آزمون t برای دو گروه مستقل و رگرسیون گام به گام می‌باشد. تحلیل‌های آماری انجام شده نشان می‌دهد ویژگی‌های شخصیتی و همچنین سبک‌های دلبستگی پیش بینی کننده معنادار رفتار پرخطر سیگار کشیدن در بین دانشجویان می‌باشد. بنابراین با توجه به تحلیل داده‌ها ،می‌توان به نتیجه دست یافت که عوامل شخصیتی و سبک‌های دلبستگی نقش کلیدی در رفتار پر خطر سیگار کشیدن ایفا می‌کنند.
خادملو(1393)با هدف بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی وتعهد سازمانی باعملکرد شغلی معلمان زن شاغل درمدارس استثنایی،کم توان ذهنی شهرتهران اجرا گردیده است.به همین منظور، از بین معلمان استثنایی شهرتهران که حدوداً ۳۳۰ نفر می‌باشند، تعدادیکصدونود نفربراساس جدول کرجیومورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
مک کری و کوستا)برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق از NEO-FFI(پرسشنامه شخسصیتی استفاده شده است. و همینطور تعهد سازمانی(بالفورووکسلر)وعملکرد شغلی(پاترسون) مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌های این تحقیق نشان داد که بین ویژگی شخصیتی و عملکرد شغلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد، همچنین یافته‌های این تحقیق رابطه مثبت معناداری را بین برونگرایی وویژگی شخصیتی نشان داد.در حالیکه بین سازش پذیری با عملکرد شغلی رابطه معناداری مشاهده نگردید.همانطور که انتظار می‌رفت، بین روان رنجورخویی با عملکرد شغلی رابطه منفی معناداری مشاهده گردید. ولی بین وظیفه شناسی با عملکرد شغلی رابطه معناداری مشاهده گردید.هم چنین بین پذیرابودن نسبت به تجربه با عملکرد شغلی رابطه معناداری مشاهده گردید.در حالیکه رابطه بین ویژگی شخصیتی و تعهد سازمانی یک رابطه منحنی شکل بود.به این صورت که بیشترین تعهد سازمانی در حد متوسط ویژگی شخصیتی باز بودن به تجربه مشاهده گردید.سرانجام اینکه، یافته‌های این تحقیق رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی را نیز مثبت معناداری نشان دادند. براساس یافته‌های این پژوهش می‌توان گفت که ویژگی شخصیتی و تعهد سازمانی بر عملکردشغلی تاثیرمثبت دارد.
تمنائی فرد و منصوری نیک(1393)طی پژوهشی که انجام دادند با این هدف بود که بین ویژگی‌های شخصیتی ،حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با عملکرد تحصیلی ارتباط وجود دارد. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان بود. 250 دانشجوی زن و مرد به روش نمونه گیری ظبقه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو ،مقیاس حمایت اجتماعی شربورن و استوارت و مقیاس رضایت از زندگی داینر و همکاران استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه پنج عاملی شخصیت با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از پنج رگه روان رنجورخویی،برون گرایی،باز بودن به تجربه،توافق پذیری و با وجدان بودن به ترتیب88/0، 80/0، 79/0، 76/0 و 83/0و برای مقیاس‌های حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی به ترتیب 97/0 و 87/0 به دست آمد. برای تجریه و تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دو صفت روان رنجورخویی و باوجدان بودن با عملکرد تحصیلی ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین بین حمایت اجتماعی با عملکرد تحصیلی ارتباط معنادار وجود ندارد. در حالی که بین رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی ارتباط معنادار وجود دارد. در مجموع یافته‌ها موئد آن است که عملکرد تحصیلی با ویژگی‌ها و صفات پایدار فردی دانشجویان و با رضایتمندی آنان از موقعیت‌های زندگی رابطه دارد. بنابرین با توجه به عوامل فردی و محیطی موثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان و شناسایی عوامل موثر در رضایتمندی آنان می‌تواند حائز اهمیت باشد.
بخشکار(1389)هدف اصلی بررسی رابطه‌ی بین مهارت‌های تفکر انتقادی و سلامت روانی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهر همدان در سال تحصیلی( 88-89)می‌باشد.مهمترین یافته‌های پژوهش به شرح زیر است: میانگین تفکر انتقادی دانش آموزان دختر دور پیش دانشگاهی51/6از 34 و در سطح خیلی ضعیفی قرار دارد.میانگین سلامت روانی دانش آموزان مورد بررسی 52/31 می‌باشد.به عبارت دیگر 61 نفر (4/18%) فاقد اختلالات روانی ،270نفر (6/81%) مشکوک به اختلال روانی می‌باشند. بین مهارت‌های تفکر انتقادی و سلامت روانی دانش آموزان رابط مثبت و معنی داری وجود دارد. ۱- بین مهارت‌های تحلیل انتقادی و سلامت روانی دانش آموزان رابط مثبت و معنی داری وجود دارد. ۲- بین مهارت‌های ارزشیابی و سلامت روانی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد. ۳- بین مهارت‌های استنباط و سلامت روانی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد. ۴- بین مهارت‌های استدلال استقرایی و سلامت روانی دانش آموزان رابطه مثبت ومعنی داری وجود ندارد.۵-بین مهارت استدلال قیاسی با سلامت روانی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
حاضروظیفه(1391)هدف این تحقیق عبارت ازتعیین رابطه ی دانش و مهارت فراشناختی با گرایش به تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ی سوم راهنمایی شهر ارومیه در سال تحصیلی 90-91انجام گرفت.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد و از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده که حجم نمونه شامل 228نفر از دانش آموزان دخترو 156 دانش آموز پسر می‌باشد. برای اندازه گیری دانش و مهارت فراشناختی از پرسشنامه ی فراشناختی و برای (CCTDI)و برای اندازه گیری گرایش به تفکر انتقادی از پرسشنامه کالیفرنیا فرم ب استفاده شده است. و برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از معدل ترم دوم کالیفرنیا فرم ب استفاده گردیده است.