منابع پایان نامه ارشد درمورد اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی و طرح واره های ناسازگار اولیه

اعتمادی، عذرا(1384).بررسی و مقایسه اثربخشی رویکرد روانی- آموزشی مبتنی بر شناختی – رفتاری و ارتباط درمانی بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان.پایان نامه دکتری.دانشگاه تربیت معلم.
اکبری، حسین. (1381). تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر احساس تنهایی دانش آموزان مقطع متوسطه مناطق 1و2 مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علامه طباطبایی.
الیری،دانیال.کی وجانگسما،ارتور.ای.راهنمای گام به گام درمان مشکلات زناشویی.ترجمه سید علی کیمیایی و زهراباقر نژاد(1384.تهران:انتشارات رشد.
امانی،احمد(1383).اثربخشی درمان شناختی –رفتاری به شیوه گروهی بر رضایت مندی زناشویی در زنان.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.
امیری،ربابه (1384).رابطه ی عمل به باورهای دینی و میزان صمیمیت زنان دانشجوی تهرانی با همسرانشان.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.
اولیاء، نرگس. فاتحی زاده،مریم. بهرامی، فاطمه(1385). تأثیرآموزش غنی سازی زندگی بر افزایش صمیمیت زوجین.فصلنامه خانواده پژوهی،سال دوم.ش،6: 119- 135.
براهینی،نسترن(1387). بررسی تأثیر آموزش نظریه انتخاب وکنترل گلاسر بر آزار عاطفی زوجین در شهر اصفهان.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.
براندن،ناتانائیل.روانشناسی حرمت نفس(1980)،ترجمه جمال هاشمی(1371).تهران: شرکت سهامی انتشار.
بخارایی،مخصوص(1385). بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی زنان خانه دارمنطقه 5 تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه الزهرا.
برنشتاین،فیلیپ.جی وبرنشتاین،مارسی.تی.زناشویی درمانی ازدیدگاه رفتاری- ارتباطی، ترجمه حسن پورعبادی نائینی و غلامرضا منشی(1382).تهران:انتشارات رشد.
پناه علی،امیر(1388). بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر نگرش نسبت به مصرف سیگار در دانش آموزان پسر سال اول متوسطه مدارس منطقه 2تبریز.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
پروچسکا،جیمزاو،نورکراس،جان،سی.(1999).نظریه های روان درمانی.ترجمه یحیی سید محمدی (1385).تهران. انتشارات رشد.
ثنایی،باقر(1369).روان درمانی و مشاوره گروهی .تهران.انتشارات چهر.
ثنایی،باقر(1379).مقیاس های سنجش خانواده وازدواج.تهران.انتشارات بعثت.
ثنایی،باقر(1378). نقش خانواده اصلی در ازدواج فرزندان.تازه ها وپژوهش های مشاوره جلد اول، ش، 2.:5-28.
جعفری هرندی،مرضیه(1388). بررسی مقایسه ای نگرش دانشجویان مجرد ومتاهل نسبت به ازدواج از دیدگاه واقعیت درمانی.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه الزهرا.
حسین آبادی،سعید (1386).بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد شناختی و مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر افسردگی خانم های 20-30 ساله ی مجرد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کنگاور. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
حسینی، سید محمود (1387).تأثیر گشتالت درمانی گروهی بر افزایش تمایزیافتگی دانش آموزان پسر اول دبیرستان شهرستان مه ولات.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
حدیدی، ژیلا(1389).تأثیر آموزش ابراز وجود بر افزایش تمایزیافتگی دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه یک شهر تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد واحدعلوم تحقیقات
خمسه،اکرم.حسینیان،سیمین(1387).بررسی تفاوت های جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمیت در دانشجویان متاهل.فصلنامه مطالعات زنان،سال ششم،ش، 1: 41-56.
دربای،مریم(1386).بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم نظریه انتخاب وفنون واقعیت درمانی بر افزایش صمیمیت زوجین ناسازگار مراجعه کننده به مراکز مشاوره.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.
ذوالفقاری،مریم.فاتحی زاده،مریم(1387).تعیین رابطه بین طرح واره های ناسازگار اولیه با ابعاد صمیمیت زناشویی زوجین در شهر اصفهان.فصلنامه خانواده پژوهی.دوره چهارم. ش،15 :57-.33.
رئوفی،مریم(1383). بررسی اثربخشی مشاوره گروهی واقعیت درمانی در مسئولیت پذیری دختران شبانه روزی استان کرمانشاه .پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد واحد رودهن.
سلطانی،مجتبی(1387).اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان خودمتمایز سازی پسران نوجوان دبیرستانی. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.