دانلود پایان نامه

توجيه متدولوژي VAIC بعنوان يك تكنيك مناسب براي اندازهگيري عملكرد سرمايه فكري شرکتها.

پوتان و ديگران (2007)
هدف از اين مقاله بررسي رابطه بين سرمايه فكري شرکتها و عملكرد مالي آنهاست. در اين چارچوب از مدل پاليك استفاده شده است که يك تمرکز آسيايي و مروري بر دادههاي ١٥٠ شرکت بيان شده در بورس سنگاپور است در اين پژوهش سرمايه فكري با سه متغيير عملكرد مالي تست و بررسي ميشود.
دادههاي مورد بررسي در اين پژوهش از صورتهاي مالي حسابرسي شده پايان سال مالي شرکتهاي فعال در بورس سنگاپور جمعآوري شده است و به سالهاي ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٢ محدود شده است. (پوتان و همکاران،2007)
در اين مقاله تعدادي از انواع تقسيمبنديها و مقياسهاي اندازهگيري سرمايه فكري بيان شده است و در مورد اين تحقيق از ضريب ارزش افزوده سرمايه فكري پاليك استفاده شده است که ضريب ارزش افزوده سرمايه فكري خلاصهاي از سه ضريب ديگر شامل الف) ضريب کارآيي سرمايه فيزيكي، ب) ضريب کارآيي سرمايه انساني، ج) ضريب کارآيي سرمايه ساختاري است.
يافتههاي اين پروژه نشان ميدهد که سرمايه فكري و عملكرد مالي شرکتها ارتباط مثبتي با يكديگر دارند. سرمايه فكري شرکتها با عملكرد مالي آتي شرکتها ارتباط مثبتي دارد. نرخ رشد سرمايه فكري شرکتها ارتباط مثبتي نسبت به عملكرد شرکت دارد و توزيع سرمايه فكري نسبت به عملكرد شرکت در صنايع متفاوت است.
2-23-2. تحقيقات انجام شده در داخل كشور
انواري رستمي (1384)
در این تحقیق، محقق به بررسي رابطه ميان سرمايه فكري و ارزش بازار سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در اين راستا با استفاده از روشهاي كمي و رياضي پيشنهادي انواري رستمي و دادههاي 7 ساله شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سرمايه فكري شركتها سنجيده شده و سپس رابطه بين نتايج هر روش و ارزش بازار شركت هاي تحت بررسي از نظر آماري مورد آزمون قرار گرفته است. يافتههاي پژوهش حاكي از آن بود كه تنها دو مورد از روشهاي پيشنهادي همبستگي بالا و معنيداري با ارزش بازار سهام شركتهاي عضو بورس اوراق بهادار دارند.
يزداني(1385)
يزداني در پايان نامه کارشناسي ارشد خود به بررسي روابط متقابل بين اجزاي سرمايه فكري و اثرات آنها بر عملكرد سازماني بانك ملت استان تهران پرداخته است. روش تحقيق ايشان از نوع توصيفي و همبستگي مبتني بر مدل ساختاري ميباشد. بدين منظور پرسش نامهاي با ٥١ سئوال براي اجزاي سرمايه فكري طراحي گرديده است و تعداد عملكرد سازماني شعب بانك ملت نيز از طريق تحليل پوشش دادهها محاسبه شده است.
در اين تحقيق در ابتدا با استفاده از تحليل عاملي اکتشافي مرتبه اول عاملهاي حوزههاي سه گانه سرمايه هاي فكري استخراج گرديده و در ادامه با استفاده از تحليل عاملي تأييدي از صحت مدلهاي اندازهگيري اطمينان حاصل شد. نتايج تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از مدل معادلات ساختاري نشان داد که بين اجزاء سرمايههاي فكري روابط نسبتاً قوي وجود داشته است ولي اين سرمايهها هيچگونه تأثيري بر روي عملكرد سازماني شعب بانك ملت استان تهران نداشته است. در پايان به منظور بررسي تأثيرگذاري اين سرمايه فكري بر روي عملكرد سازماني شعب بانك ملت استان تهران کارت امتيازي و نقشه استراتژيك پيشنهاد گرديده است.
گلدي صدقي(1386)
گلدي صدقي در پاياننامه کارشناسي ارشد (رشته مديريت دولتی) خود به بررسي رابطه سرمايه فكري و بازده مالي در بين شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته که فرضيات تحقيق مزبور ١ – بررسي رابطه بين سرمايه فكري با بازده مالي جاري شرکتها ٢ – بررسي رابطه بين سرمايه فكري و بازده مالي آتي شرکتها و ٣ – بررسي رابطه سطوح سرمايه فكري در صنايع مختلف بوده است در اين تحقيق از سه شاخص مالي بازده دفتري حقوق صاحبان سهام، بازده سرمايه و عايدی هر سهم استفاده شده است. بر اساس نتايج تحقيق مذکور، ميانگين شاخص مالي درسطوح مختلف و سرمايه فكري با بازده جاري و آتي شرکت رابطه معني داري دارد.
اصغرنژاد اميری(1387)
اصغرنژاد اميری در پاياننامه کارشناسی ارشد (رشته مديريت مالی) به سنجش سرمايه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکتها پرداخته است در اين تحقيق سرمايه فکری از طريق ضريب ارزش افزوده فکری مدل پاليک سنجش شده و از شاخصهای بازده سهام و سود هر سهم و بازده دفتری حقوق صاحبان سهام بعنوان معيارهای بازده مالی استفاده شده است. فرضيههاي در نظر گرفته شده دراين تحقيق بشرح ١ – بررسي وجود رابطه معنا داربين سرمايه فكري و بازده مالي شرکتهاي سرمايهگذاري در بورس اوراق بهادار تهران و ٢ – بررسي وجود رابطه معنادار بين سرمايه فكري و بازده مالي آتي شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران ميباشد. يافتههای تحقيق حاکی از آن است که ارتباط معنادار مثبت بين سرمايه فکری و بازده مالی، سرمايه فکری و بازده مالی آتی، نرخ رشد سرمايه فکری و نرخ رشد بازده مالی آتی شرکتها سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران است.
همتی(1388)
همتي در رساله دکتري خود از طريق مقايسه شش مدل سنجش سرمايه فكري به بررسي ارتباط بين سرمايه فكري با متغيرهاي نوين سنجش عملكرد مبتني بر ارزش آفريني از جمله ارزش افزوده اقتصادي ، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده سهامدار پرداخته است. نتايج حاصل از تحقيق مبين وجود رابطه بين مقياس سرمايه فكري و ارزش افزوده بازار بوده است.
ابراهيمی(1388)
ابراهيمی در پاياننامه کارشناسی ارشد (رشته حسابداری) به بررسی تأثير سرمايه فکری بر عملکرد مالی جاری و آينده شرکتها پرداخته است در اين تحقيق سرمايه فکری از طريق مدل پاليک سنجش شده و از شاخصهای بازده دارايی، سود هر سهم و بازده دفتری حقوق صاحبان سهام بعنوان معيارهای بازده مالی استفاده شده است. فرضيههاي در نظر گرفته شده در اين تحقيق بشرح ١ـ بين سرمايه فكري و عملكرد مالي جاري شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنيداري وجود دارد و ٢ـ بين سرمايه فكري و عملكرد مالي آتي شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنيداري وجود دارد، ميباشد. يافتههای تحقيق حاکی از آن است که ارتباط معنادار مثبت بين سرمايه فکری و عملکرد مالی جاری وآينده شرکت هم در سطح کليه شرکتها و هم در سطح صنايع وجود دارد و بين اندازه شرکت و عملکرد جاری و آتی رابطه منفی وجود دارد.

فصل سوم
روش تحقیق
3-1. مقدمه
در فصل دوم به بررسي مباني نظري و ادبيات موضوع پرداخته شد. يك محقق پس از انتخاب و تعيين موضوع تحقيق بايد به دنبال تعيين روش تحقيق باشد. پايه هر علمي روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر علمي به روش شناختي مبتني است كه در آن علم به كار مي رود. انتخاب روش تحقيق بستگي به هدفها و ماهيت موضوع تحقيق و امكانات اجرايي آن دارد. بنابراين هنگامي ميتوان در مورد بررسي و انجام يك تحقيق تصميم گرفت كه ماهيت، موضوع تحقيق، هدفها و نيز وسعت و دامنه آن مشخص باشد. به عبارت ديگر، هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه روش و شيوهاي او را دقيقتر، سريعتر و آسانتر در دستيابي به پاسخ پرسشهاي تحقيق موردنظر ياري مينمايد.