دانلود پایان نامه

بونتيس(1996) : سرمايه فكري يك چيز فرار و گريزان است اما زمانيكه کشف شده و مورد استفاده قرار گيرد سازمان را قادر ميسازد تا با يك منبع جديد در محيط رقابت کند.
دريک و کول (١٩٩٩): سرمايه فكري يك جريان دانش در درون يك شرکت است.
روس (١٩٩٧ ): سرمايه فكري شامل حاصل جمع دانش اعضاي يك سازمان و تبديل کاربرد علمي دانش اعضاي سازمان است.
سيدرمن (٢٠٠٢ ): سرمايه فكري تفاوت بين ارزش بازاري يك شرکت و هزينه جايگزيني داراييهاي آن است.
استيوارت (١٩٩٧): سرمايه فكري، مواد فكري از قبيل دانش و اطلاعات و مالكيت معنوي و تجربه است که باعث ايجاد ثروت ميشوند و هنوز تعريف جهان شمولي براي آن وجود ندارد.
موريتسن (٢٠٠١): سرمايه فكري يك دانش سازماني وسيع و گستردهاي که خاص هر شرکتي است که به شرکت اجازه ميدهد تا بطور پيوسته خود را با شرايط در حال تغيير و تحول انطباق دهد .
بونتيس(١٩٩٨): سرمايه فكري جستجو و پيگيري استفاده مؤثر از دانش (کالاي ساخته شده) در مقايسه با اطلاعات (مواد خام) است.
ادوينسون (١٩٩٧ ): سرمايه فكري يك دانش کاربردي براي خلق يك ارزش براي شرکت است.
2-4. مدلهاي طبقهبندي سرمايه فكري
در زمينه طبقه بندي اجزاء سرمايه فكري تا کنون مدلهاي زيادي ارائه شده است هريك از طبقه بنديها از جهاتي به تبيين اجزاي سرمايه فكري پرداخته است. در ادامه اين طبقهبنديها با نام محققان آنها ذکر شده و به شرح اجزاي اين طبقهبنديها پرداخته میشود. ولي بايد توجه داشت که همانند سرمايه فكري، هنوز يك تعريف طبقهبندي جهان شمولي درباره اجزاء سرمايه فكري وجود ندارد ليكن از جهت زيادي شباهتهايي بين تعاريف مختلف مشاهده ميشود و تمامي اين تعاريف و طبقهبنديها بر اين اصل استوارند که سرمايه فكري، مجموع داراييهاي ناملموس سازمان اعم از دانش (بخشي از سرمايه انساني )، سرمايه ساختاري ، سرمايه ارتباطي، سرمايه سازماني، سرمايه داخلي و سرمايه خارجي است برخي از طبقهبنديهاي ارايه شده به شرح زير است:
طبقهبندي بونتیس سال ١٩٩٨ و ٢٠٠٠
طبقهبندي استيوارت در سال ١٩٩٧
طبقهبندي گوران روز در سال ١٩٩٧
طبقهبندي آمي بروکينگ
طبقهبندي سويبي در سال ١٩٩٧
طبقهبندي ايستيس و همكارانش
طبقهبندي ادوينسون و همكارانش
طبقهبندي چن و همكارانش
طبقهبندي هاناس و لوندال
10- طبقهبندي پتي و گيوتري
11- طبقهبندي سازمان همكاري و توسعه اقتصادی
12- طبقهبندي ليم و داليمور در سال ٢٠٠٤
13- طبقهبندي آاپلن و نورتون
در ادامه برخی از مهمترین طبقهبندیهای تشریح میشوند.
طبقهبندی ادوينسون و مالونه
اين دو نفر در طرح ارزش اسكانديای خود، سرمايه فكري را به دو جزء سرمايه انساني و سرمايه ساختاري ارائه کردهاند که نمودار آن بصورت زير است: