منابع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه گذاری و حمایت عاطفی

سالیوان (1953،به نقل از باگاروزی )معتقداست اواسط و اواخر کودکی(6تا2سالگی)دوران حساس شکل گیری صمیمیت واقعی برای زندگی بعدی به شمار می رود.سالیوان چهارروندرشد راکه کودکان باید پشت سربگذارنند تابتوانندهمانند یک شخص سالم روابط صمیمانه چندبعدی خود را دربزرگسالی پایه ریزی کنند و از آن لذت ببرند را موردشناسایی قرارداده است این چهارتکلیف عبارتنداز:
1-توانایی انجام فعالیتهای رقابتی باهمسالان
2-توانایی سازش باهمسالان
3-توانایی مشارکت باهمسالان
4-توانایی همکاری باهمسالان(به نقل ازمیرباقری 1386).
صمیمیت چیست؟
صمیمیت ازنظرروان شناسان تعاریف گوناگونی دارد، اما درکل می توان آن رابه عنوان یک احساس خاص درونی درنظرگرفت.بنابرگفته( ویلز 1982 ،به نقل ازمظلومی، 1386).
صمیمیت یک احساس درونی است ،حس حاکی ازوحدت ویگانگی با دیگری ،به گونه ای که هیچ حصاری مابین خودمان و اوبرای پنهان شدن ونقش بازی کردن نبینیم، فضای امنی که درآن احساس حمایت شدن،مورداحترام بودن،پذیرفته شدن ومحبوب بودن را ازطرف مقابل دریافت می کنیم ،به طوری که بتوانیم باوجودهمه آسیب پذیری ها و مشکلاتمان، خودمان باشیم واحساس پذیرش کنیم.صمیمیت رابیشترازآن که بتوان یک تجربه یا دستاورد درنظرگرفت، بایدآن رایک فرآیند دانست ،فرآیندی که درآن افرادکوشش می کنند به همدیگرنزدیک و نزدیک ترشوند وفاصله هاراکم کنند(مظلومی ، 1386).
درواقع صمیمیت راباید محصول یک جریان رشد دررابطه دانست فرآیندی که قبل ازازدواج شروع شده وبعدازآن هم ادامه می یابد وحتی جاودان می گردد(استهمان، به نقل از گومز،2004).
دیم و گلن (1993)،نیزصمیمیت رادرطول رابطه به صورت یک سیکل می دانند وبیان می کنندکه درطول رابطه صمیمیت وضعیتی نیست که دریک موقعیت مشخص اززمان ویابه یک باره به دست آید وتاهمیشه ثابت بماند بلکه دارای هویتی متغیرو رشدکننده است ،به طوری که درآن افراددوره هایی به هم نزدیک می شوندوبعدفاصله گرفته وسپس دوباره به هم نزدیک می شوند(مظلومی ، 1386). استهمان(2004) ، سه مشخصه را برای تشریح یک ارتباط صمیمیانه بیان می کند ومی گوید:صمیمیت رابطه ای است که درآن حفاظت اعتماد دو طرفه وپذیرش وجود دارد وپذیرش شامل به رسمیت شناختن وتصویب افکار،توان مندی ها، ارزش دیگری است. رمپل،هولمز،زینا (1985)هم صمیمیت را منشعب ازاین تفکر می دانند که همسرما فقط مسئول حمایت عاطفی، روحی ،جسمی مانیست و ماهم این مسؤولیت رادرقبال اوداریم(استهمان، به نقل از گومز،2004).
استنبرگ :صمیمیت را یک مهارت وهنر می داند وآن را به عنوان هسته مرکزی عشق بالغانه درنظرمی گیرد، مهارتی که اتفاق نمی افتد مگرزمانی که دونفر به طورآگاهانه درجهت ساختن رابطه نزدیک تر باهمدیگرمشارکت کنند وبه طرزپایداری به شرکت درتجربه هایی برای باهم بودن ،تن بدهد و دراین مسیر ازسرمایه گذاری های زمانی، عاطفی ،مالی و…نیزمضایقه نکنند(به نقل ازمیرباقری 1386).
ابعادصمیمیت:
دهمز(به نقل ازهنلین، 2006)بیان می کند بیشترروان شناسان صمیمیت را دررابطه ،پدیده ای چندگانه وچندبعدی درنظرمی گیرند ومیزان صمیمیت ونزدیکی زوج هارا درنتیجه خواستن ونخواستن یا درشدت وضعف وجوداین ابعاد درروابطشان فرض می کنند.اوبیان می کند که صمیمیت ازعنصرهای چندگانه ای تشکیل شده که درطول زمان رشدمی کنند وازالگویی مرحله ای تبعیت می کننند.این الگو ، باصمیمیت عقلانی(گفتگو وخودافشایی(شروع می شود وبا صمیمیت فیزیکی(گرفتن دست،درآغوش کشیدن،رابطه جنسی ادامه می یابد وسپس به صمیمیت عاطفی(حمایت،بیان عاطفی،حمایت متقابل)منجرمی شود.
اودن (1974)،به نقل ازمظلومی)صمیمیت راشامل ابعاد سیزده گانه زیرمی داند:
1) فیزیکی:آشنایی ونزدیکی با بدن شخص دیگر درکار، بازی ،مراقبت پزشکی ،لمس وماساژ
2) جنسی:تجربه وتقسیم لذت
3) عاطفی:احساس همدلی وبیان احساسات
4) عقلانی:مطرح کردن حوزه عقایدو نظرات
5) زیباشناختی :تجربه کردن احساسات زیباشناختی
6) خلاقانه:انجام دادن فعالیت های خلاقانه باهمدیگر
7) تفریحی :انجام دادن فعالیت های تفریحی، ورزشی وبازی
8) کار:اشتراک ومشارکت درانجام کارها
9) بحران:مقابله با بحران ها مشکلات ودردها با همدیگر
10) کشمکش:مواجه شدن وجنگیدن و تلاش کردن دربر
ابرتفاوت ها