دانلود پایان نامه

جدول 4-10) نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه سوم 99
جدول 4-11) نتایج تحلیل آماری برای الگوی رگرسیونی آزمون فرضیه چهارم 100
جدول 4-12) نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه چهارم 101
جدول 4-13) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات 102
جدول 5-1) نتایج آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………. 105
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1) طرح ارزش اسکاندیا (طبقه بندی ادوینسون و مالونه) 22
نمودار 2-2) طبقه بندی سویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود 25
نمودار 2-3) طبقه بندی اولیه توسط هانتاس و لوونداهل 29
نمودار 2-4) طبقه بندی لوونداهل 30
نمودار 2-5) طبقه بندی لیم و دالیمور 31
نمودار 2-6) طبقه بندی تجاری دانمارک 32
نمودار 2-7) شبکه منابع و فعالیتهای ناملموس 38
چکیده:
در حقیقت حسابداری مالی سنتی قادر به محاسبه ارزش واقعی شرکتها نمیباشد و تنها به اندازهگیری ترازنامه مالی و دارایی ملموس اکتفا میکند. سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمانها فراهم میآورد و با استفاده از آن میتوان ارزش آتی شرکتها را نیز محاسبه کرد.
هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه نوآوری بر کارآیی مالی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل دادهها، روش حداقل مربعات جزئی میباشد. نمونه آماری این تحقیق شامل شرکتهای موجود در صنایع داروسازی و سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی آن از 1383 تا 1388 میباشد. نتایج نشان داد که بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با ارزش شرکتهای نمونه آماری رابطه معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد. این در حالی است که رابطه بین کارآیی مالی با سرمایه فکری مستقیم و معناداری و رابطه بین کارآیی مالی با سرمایه نوآوری معکوس و معنادار است.
کلمات کلیدی: سرمایه فکری، سرمایه نوآوری، کارآیی مالی، ارزش شرکت، نرخ بازده داراییها، تحقیق و توسعه
فصل اول
كليات تحقيق

1-1. مقدمه
با ورود به اقتصاد دانشي، دانش در مقايسه با ساير عوامل توليد مانند زمين، سرمايه، ماشينآلات و … از ارجحيت بيشتري برخوردار شده است. بطوريکه در اقتصاد، دانش به عنوان مهمترين عامل توليد محسوب ميشود و از آن به عنوان مهمترين مزيت رقابتي سازمانها ياد میشود.
همچنين با پيشرفت سريع تكنولوژي برتر، بويژه در زمينه ارتباطات، کامپيوتر و مهندسي بيولوژي از دهه ٧٠ الگوي رشد اقتصادي جهان بطور اساسي تغيير کرد و به دنبال آن، دانش به عنوان مهمترين سرمايه جايگزين سرمايههاي پولي و فيزيكي شد.(چن و همکاران ، ٢٠٠۵)
يكي از ويژگيهاي دانش اين است که نامشهود است يعني غيرقابل لمس و غير محسوس است و ارزشگذاري و اندازهگيري آن سخت است در صورتي که در گذشته سازمانها با استفاده از روشهاي حسابداري قادر بودن تا ارزش و اندازه توليد خود را به طور کامل محاسبه کنند. ولي امروزه اين روشهای حسابداري داراي کارآيي لازم نيستند. دانش به عنوان يكي از مهمترين اجزاي داراييهاي نامشهود محسوب ميشود اگر در گذشته بيشتر داراييهاي سازمانها مشهود بودند ولي امروزه قسمت اعظم داراييهاي سازمانها نامشهود هستند. (ساليوان و همکاران ، ٢٠٠٢)
موضوع تحقيق حاضر، بررسي ارتباط بين سرمايه فكري و سرمايه نوآوري با کارآیی مالي و ارزش شركت در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد. در اين فصل، با عنوان كليات تحقيق، نگاهي كلي و سطح بالا به پژوهش ميشود. بنابراين ابتدا مسأله تحقيق بيان ميشود. هدف از ارائه اين بخش آشنايي با موضوع تحقيق بصورت كلي و درك جوانب آن بلحاظ علمي ميباشد. سپس در خصوص ضرورت انجام چنين تحقيقي در شرايط موجود بحث خواهد شد. در ادامه فرضيات تحقيق تدوين و مدلهاي آماري لازم جهت آزمون آنها ارائه خواهد شد. در پايان كلمات كليدي تحقيق به لحاظ عملياتي تعريف خواهند شد.