منبع تحقیق با موضوع انتقال تکنولوژی و تحلیل همبستگی

بنا براین به منظور اثبات این فرضیه مولفه های اصلی موثر در ارتقاء تکنولوژی در ابعاد فنی و مهندسی در جامعه آماری شرکت برق منطقه ای غرب را مورد سنجش و ارزیابی به شرح فرضیات فرعی زیر قرار داد:
فرضیه اول: بین عامل اقتصادی بهبود تکنولوژی؛ و عامل فنی – اقتصادی ارتباط وجود دارد.
فرضیه دوم: عامل اقتصادی بهبود تکنولوژی؛ بر عامل فنی مهندسی موثر است.
فرضیه سوم: عامل اقتصادی بهبود تکنولوژی؛ بر عامل اجتماعی و فرهنگی تاثیر دارد.
فرضیه چهارم: بین عامل فنی- اقتصادی بهبود تکنولوژی؛ و عامل فنی مهندسی ارتباط وجود دارد.
فرضیه پنجم: عامل فنی- اقتصادی بهبود تکنولوژی؛ بر عامل اجتماعی و فرهنگی موثر است.
فرضیه ششم: عامل فنی و مهندسی بهبود تکنولوژی؛برعامل اجتماعی و فرهنگی تاثیر دارد.
اقدامات تحقیق
شرح اقدامات و فعالیتهای تحقیق در فصل های سوم و چهارم و نتایج بدست آمده در فصل پنجم بطور مبسوط خواهد آمد. در این بخش از تحقیق، مواردی مختصری همچون مراحل و ساختارتحقیق ارائه خواهد شد.
مراحل تحقیق
مرحله اول تحقیق: در این مرحله به مرور ادبیات تحقیق و انجام مطالعات مختص به ویژگی ها، مبانی نظری، گستره موضوع و مفاهیم تکنولوژی پرداخته خواهد شد.
مرحله دوم تحقیق: طی این مرحله از تحقیق به تبیین روش تحقیق و بررسی های به عمل آمده در خصوص تکنولوژی های نوین در صنعت و عوامل تاثیر گذار بر هر یک از محتواهای مطرح شده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
مرحله سوم تحقیق: در این مرحله به تبیین مدل بهبود و ارتقاء تکنولوژی و تجزیه و تحلیل، فرآوری داده های تحقیق و سنجش مدل تجربی کشف شده می پردازیم.
روش تحقیق:
بر اساس فرضیات مطرح شده، کشف عوامل مکنون تحقیق و ارزیابی صحت فرضیات اولیه نتایج تحقیق بدست می آید. و با تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق، انجام ارزیابی و مشاهدات مربوطه می توان ریشه یابی علل و عوامل موثر در میان داده ها و تبیین مدل ارتباطی میان عوامل اصلی و مکنون را انجام داد. روش تحقیق مورد بحث در تحقیق حاضر بطور مبسوط در فصل سوم ارائه خواهد شد.
ساختار تحقیق
تحقیق حاضر را می توان اولین گام در زمینه بررسی ارتقاء سطح تکنولوژی برق در ابعاد فنی و مهندسی دانست، و به عبارتی بررسی این موضوع پژوهش تا کنون در سطح کشور انجام نگرفته است. لازم به ذکر است، تحقیقاتی در زمینه انتقال تکنولوژی در سطح صنایع کشور انجام شده که با موضوع تحقیق حاضر متفاوت است. در اینجا فصل بندی موضوعات مطرح شده به شرح فصول پنج گا نه در زیر ارائه می گردد:
فصل اول تحقیق
این فصل به مقدمات کار و کلیات موضوع تحقیق اختصاص یافته است. بطوریکه در فصل اول جنبه های تبیین مسئله، تعریف موضوع، اهمیت موضوع، ضرورت انجام تحقیق، گستره تحقیق، قلمرو مکانی وزمانی تحقیق و ساختار تحقیق مورد بررسی واقع شده است.
فصل دوم تحقیق
این فصل به مرور ادبیات تحقیق اختصاص یافته است . در این فصل اصول و معیارهای نظری، ارزیابی مفاهیم منطبق با موضوع تحقیق مورد توجه قرار گرفته است.
فصل سوم تحقیق
فصل سوم در خصوص کلیات تحقیق، روش انجام آن، حوزه تحقیق و جامعه آماری، روش نمونه گیری، نحوه اعتبار سنجی تحلیل عامل و نحوه ی تجزیه و تحلیل داده های کمی و تحلیل همبستگی داده ها در مدل مفروض ارائه شده است.
فصل چهارم تحقیق
این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها و طرح مدل تجربی تحقیق اختصاص دارد. کلیات طراحی مسئله و مدل سازی تجربی، نحوه ی توصیف مدل تجربی، اصلاح و تکمیل و ارزیابی مدل؛ و تحلیل خطا های عملیاتی و انجام آزمون فرضیه های تحقیق و معادلات رگرسیون در مدل تجربی نهایی و مدل تجربی مطلوب به عنوان نتیجه نهایی تحقیق ارائه خواهد شد.
فصل پنجم تحقیق