منبع پایان نامه ارشد با موضوع بازار سهام، بازده سهام، ساختار بازار، بورس اوراق بهادار

معاملات آنها اندك است؛
5) ساختار قانوني کارا براي تشويق مشارکت سرمايه گذاري خارجي. اين امر با اجراي حداقل استانداردهاي لازم براي حمايت از سرمايهگذار، نظير استانداردهاي حسابداري محقق ميشود؛
6) فرآيند قانوني تصويب انتشار اوراق بهادار. اگر چه شواهدي مبني بر رابطه ي مستقيم فرآيند تصويب انتشار اوراق بهادار با نقدشوندگي وجود ندارد، برخي از پاسخدهندگان نظير مالزي، اسرائيل و عمان تأکيد کرده اند اصلاحاتي که در جهت تسريع فرآيند تصويب انجام شده است، سرعت ورود به بازار اوراق بهادار را افزايش داده و در نتيجه ميزان عرضه را نيز براي پاسخگويي به نياز سرمايه گذاران بالا برده است. اثر مثبت اصلاحات مذکور بر نقدشوندگي به ويژه در اسرائيل محسوس بوده است.
7) در بازارهاي کمتر توسعه يافته، تمرکز اصلي همچنان بر موضوعات مهمي نظير افزايش تعداد شرکتهاي پذيرفته شده است. کمبود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس در اين بازارها، اثر منفي بر نقدشوندگي دارد. در کاستاريکا شرکتهاي خصوصي از مزاياي پذيرفته شدن در بورس آگاه نيستند و سرمايه گذاران نيز از ويژگيهاي ريسک و بازده ابزارهاي سرمايه گذاري خود اطلاع ندارند. از آن گذشته واسطهگران خدمات مشاورهي مناسبي ارائه نميکنند. اکثر استراتژيهاي سرمايه گذاري ماهيت انفعالي دارند و اين امر موجب افزايش استراتژيهاي خريد و نگهداري اوراق بهادار شده است (همان منبع ، 32 ) 1.

3-2 بخش دوم : نقد شوندگي سهام و عوامل مربوط به آن
اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام به عنوان يکي از اجزاي ساختار بازار،اخيراً از اهميت ويژه اي در ادبيات مالي برخوردار گشته است. اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام از معيارهاي مهم نقدشوندگي بازار سرمابه محسوب ميشود. بسياري از تحقيقات از اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام به عنوان معيار نقدشوندگي استفاده کرده اند. اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام با عوامل متعددي در ارتباط است. در اين بخش، پس از شرح مختصري در مورد اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام، رهنمودهايي براي بررسي عوامل موثر بر اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و همچنين عوامل تأثيرپذير از اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام بر اساس تحقيقات قبلي انجام شده در اين زمينه ارائه مي گردد (رسائيان ، 1388، 54) 2.

1-3-2 عوامل نقد شوندگي سهام
اکثر سرمايه گذاران )با افق سرمايه گذاري کوتا ه مدت( سهام بسيارنقدشونده را بر سهام کم نقدشونده ترجيح ميدهند. منظور از نقدشوندگي، صرفاً سهولت در خريد و فروش دارايي مورد نظر است. از مهمترين عوامل مربوط به نقدشوندگي بازار سهام مي توان به اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام اشاره کرد. نياز به درك و اندازه گيري عوامل تعيين كننده ي اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش معامله گران در ارزيابي ساختار بازار رقابتي بسيار ضروري مي باشد.
در اين بخش پس از مرور مختصر كارهاي گذشته، رهنمودهايي براي بررسي عوامل موثر بر اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و همچنين عوامل تأثيرپذير از اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام ارائه مي شود.
قيمتي که يک معامله گر براي خريد اوراق بهادار پيشنهاد ميکند را قيمت پيشنهادي خريد و قيمتي که براي فروش اوراق بهادار پيشنهاد ميکند را قيمت پيشنهادي فروش اوراق بهادار مي گويند. اختلاف بين اين دو قيمت پيشنهادي نيز اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش اوراق بهادار ناميده مي شود. معامله سهام زماني اتفاق مي افتد که خريدار و فروشنده در نقطه اي بين قيمت پيشنهادي خريد و قيمت پيشنهادي فروش به توافق برسند. اين نقطه را قيمت تعادلي يا قيمت توافقي ميگويند. هرچه اختلاف يا فاصله ي قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام کمتر باشد، خريدار و فروشنده زودتربه قيمت تعادلي ميرسند و حجم معاملات سهام افزايش مي يابد. اين امر منجر به افزايش نقدشوندگي بازار سهام ميگردد.
برخي محققان از معيارهاي فعاليت معاملاتي همچون تعداد دفعات انجام معاملات و حجم معاملات به عنوان عوامل تعيين کننده ي اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام بهره گرفته اند.
در برخي ديگر از تحقيقات همچون تحقيق تينيک در سال 1972 ، بارنئا و لگو در سال 1975 و استل در سال 1978 اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام معيار نقدشوندگي بازار سهام و درصد روزهاي انجام معامله از عوامل تعيين کننده ي آن است.
برنچ و فريد در سال 1977 و هريس در سال 1994 حجم پولي معاملات را به عنوان يکي از عوامل تعين کننده ياختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام معرفي ميکنند . در ادامه به معرفي برخي از عوامل مؤثر بر اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام به عنوان يکي از عوامل نقد شوندگي سهام و مطالعات انجام شده در خصوص هر يک پرداخته مي شود (رسائيان ، 1388 ، 55) 1.

2-3-2 اجزاي اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام به عنوان يکي از عوامل نقد شوندگي سهام
اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام از سه جزء هزينه تشکيل ميگردد: هزينه هاي اجراي سفارش، هزينه هاي نگهداري موجودي و هزينه هاي انتخاب نادرست.

3-3-2 هزينه هاي اجراي سفارش:
هزينه هايي كه مستقيماً با ارائه خدمات بازارگرداني در ارتباط است و شامل اقلامي همچون عضويت بورس، اجاره ي فضاي بورس، هزينه هاي كامپيوتري، هزينه هاي سرويس اطلاعاتي، هزينه هاي نيروي كار )حقوق و دستمزد( وهزينه هاي فرصت وقت بازارگردآنها مي باشد.

4-3-2 هزينه هاي نگهداري موجودي:
هزينه هايي ا
س
ت كه يك بازارگردان به دليل مسووليتي كه در تجهيز سرمايه گذاران به فوريتهاي مبادله )نقدينگي( دارد، متحمل مي شود.اين هزينه ها شامل هزينه ي فرصت از دست رفته ناشي از نگهداري موجودي توسط بازارگردآ نها وريسك مربوط به نوسانات ارزش موجودي به دليل تغييرات قيمت سهام مي باشد.

5-3-2 هزينه هاي انتخاب نادرست :
اين هزينه ها به دليل اين واقعيت ايجاد مي شوند كه بازارگردآن ها در فراهم كردن نقدينگي ممكن است با افرادي معامله كنند كه از تغييرات قيمت مورد انتظار در مورد اوراق بهادار مطلع باشند. به عنوان مثال اين تصوروجود دارد كه افراد خاص در مورد سهام برخي شركتها داراي اطلاعات نهاني باشند. خبرهاي پيشاپيش از سودها، ادغام ها، تحصيلها، تجديدسازمآن ها، تقسيم سهام شركت فرعي بين سهامداران شركت اصلي و تغييرات مديريت از مثا لهايي است كه به ذهن ميرسد. عدم تقارن اطلاعات در بازار، هزينه هاي انتخاب نادرست را افزايش و از اين طريق اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام را تحت تاثير قرار ميدهد. علاوه بر اين هزينه ها، سطح اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش بازارگردآ نها احتمالاً متأثر از سطح رقابت ميباشد.

6-3-2 مطالعات انجام شده در خصوص عوامل مؤثر بر اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام به عنوان يکي از عوامل نقد شوندگي سهام
تحقيقات اوليه در مورد اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام به دليل نداشتن مبناي تئوريک منسجم و پيشرفته در مورد اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام فقط به بررسي رابطه ي يک سري اطلاعات مالي خاص همچون تعداد بازارگردآ نها يا تعداد معامله گران، تعداد سهام منتشره ي شرکت، حجم معاملات، تعداد سهامداران و… با اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام پرداخته اند. اما اخيراً اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام از اجزاي مهم ساختار بازار سرمايه گرديده است و بسياري از تحقيقات بازار سرمايه را به خود معطوف داشته است.
اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام، با عوامل زيادي در ارتباط مي باشد که اين روابط موضوع بسياري از تحقيقات اخير بازار سرمايه را به خود اختصاص ميدهد. از مهمترين آ نها ميتوان به موارد زير اشاره نمود (رسائيان ، 1388 ، 55) 1.

7-3-2 رابطه ي بين اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و بازده سهام شرکتها به عنوان يکي از عوامل نقد شوندگي سهام
يکي از رويکردهاي مورد استفاده در تحقيقات مختلف براي پيش بيني بازده سهام، رويکرد مبتني بر رويداد است. اين رويدادها شامل تجزيه ي سهام، اعلام سود، تغيير در رتبه بندي شرکتها، حذف يا افزايش سود تقسيمي، عرضه ي اوليه و… ميباشد. نتايج برخي از تحقيقات، حاکي از وجود رابطه بين بازده سهام و برخي اطلاعات غيرمالي ميباشد. معيارهاي نقدشوندگي سهام همچون اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام، گردش سهام شرکت ، حجم معاملات ، حجم دلاري معاملات ، تعداد دفعات انجام معامله و درصد روزهاي انجام معامله در طول دوره(سال(از جمله ي معيارهايي هستند که ميتوانند با بازده سهام شرکتها رابطه داشته باشند. نتايج بسياري از تحقيقات نشان ميدهد که سرمايه گذاران بازده بيشتري را از نگهداري سهم هاي با درجه ي نقدشوندگي پايين انتظار دارند. آميهاد و مندلسون در سال 1986 از اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام به عنوان معيار نقدشوندگي استفاده کردند. نتايج تحقيق آ نها بيانگر رابطه ي مثبت بين اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و بازده مورد انتظار سرمايه گذاران است. هرچه اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام بيشتر باشد بازده مورد انتظار سرمايه گذاران نيز بيشتر خواهد بود.

1-7-3-2 رابطه ي سياست تقسيم سود و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام به عنوان يکي از عوامل نقد شوندگي سهام
بانرجي و همکاران شواهدي در مورد ارتباط بين سياست تقسيم سود شرکت و نقدشوندگي بازار سهام فراهم نمودند. آن ها نشان دادند که دارندگان سهم هاي کم نقدشونده تمايل بيشتري به دريافت سود نقدي دارند. در واقع نتايج تحقيق آ نها بيانگر وجود رابطه ي منفي و معني دار بين نقدشوندگي سهام و توزيع سود نقدي است.
فاما و فرنچ نشان دادند که افزايش نقدشوندگي بازار سهام آمريکا از مهمترين عوامل کاهش طرفداري سهامداران از دريافت سود نقدي است. نقدشوندگي سهام بر سياست تقسيم سود شرکتها تأثير بسزايي دارد.

2-7-3-2 رابطه ي ساختار سرمايه و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام به عنوان يکي از عوامل نقد شوندگي سهام
فريدر و مارتل به بررسي اثر متقابل نقدشوندگي سهام و ساختار سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار نيويورک براي سا لهاي 1988 تا 1998 پرداختند. معيار نقدشوندگي سهام در تحقيق آ نها اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام است. آن ها در تحقيق خود از اهرم مالي به عنوان متغير وابسته و از متغيرهاي اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام (معيار نقدشوندگي سهام)، بازده مجموع دارايي ها معيار (سودآوري شرکت که از طريق تقسيم سود قبل از ماليات و بهره80 بر مجموع دارايي ها به دست مي آيد)، لگاريتم جمع کل دارايي ها (معيار انداز ه ي شرکت)، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام (معيار فرصت رشد شرکت)، نوسانات جريانات نقدي و هزينه هاي تحقيق و توسعه به عنوان متغيرهاي مستقل استفاده کردند. روش آماري مورد استفاده جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق، رگرسيون دو مرحله اي است. نتايج تحقيق نشان ميدهد که 27 درصد از تغييرات در اهرم مالي از طريق تغيير
در متغيرهاي مستقل توضيح داده مي شود. در ضمن، افزايش يک درصدي در اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام منجر به افزايش سه درصدي در اهرم مالي مي شود. نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان ميدهد که با کاهش نقدشوندگي سهام (افزايش اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام ) اهرم مالي افزايش مي يابد. اين مسئله با اين نظريه که مديران در صورتيکه تأمين مالي از طريق انتشار سهام، گران قيمت باشد به تأمين مالي از طريق ايجاد بدهي رو مي آورند مطابقت دارد (رسائيان ، 1388، 56) 81.

3-7-3-2رابطه ي بين حاكميت شركتي و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام به عنوان يکي از عوامل نقد شوندگي سهام
مالكيت افراد داخلي عامل مهمي است كه مي تواند تاثير با اهميتي بر تصميمات مالي شركت داشته باشد.
كلاسنس و ديگران82 18 در سال 2000 نشان دادند كه تمركز بالاي مالكيت افراد داخلي مي تواند منجر به تصميمات مالي و سرمايه گذاري ضعيف گردد. آ نها نشان دادند كه ساختار مالكيت بسياري از شركتهاي آسياي شرقي، از جمله بسياري از شركتهاي تايلندي از تمركز بالايي برخوردار است.
بسياري از اين شركتها نيز شركت هايي هستند كه كنترل خانوادگي بر آ نها اعمال مي شود. آن ها به اين نكته اشاره ميكنند كه استفاده از ساختارهاي مالكيت هرمي در آسياي شرقي بسيار متداول است. بعلاوه گروه مديريت به همراه اعضاي خانواده در راس مالكيت هرمي معمولاً بزر گترين دارند ه ي بلوك سهام هستند. كلاسنس و ديگران شواهد پشتيباني براي اين موضوع فراهم آوردند که خانواده هايي که مديريت شرکت در دست آنهاست به جاي دادوستد سهام، سهام خود را نگه مي دارند.آن ها نشان دادند که با اين که تجزيه ي سهام، تعداد سهام موجود براي سرمايه گذاران خرد ه فروش يا افراد بيروني را افزايش مي دهد، نسبت بالاي سهام نگهداري شده توسط افراد داخلي مانع از اثر مثبت تجزيه ي سهام بر نقدشوندگي سهام مي گردد. بنابراين نقدشوندگي سهام بايستي بعد از تجزيه ي سهام براي شرکت هايي که مالکيت افراد داخلي در آنها بالاست بدون تغيير باقي بماند .
كلارك و شاستري 83 در سال 2001 بزرگي و عوامل تعيين كننده ي مقطعي هزينه هاي انتخاب نادرست را براي نمونه اي شامل 266 صندوق سرمايه گذاري مشترك موجود در بورس اوراق بهادار نيويورک بررسي كردند. آن ها به اين نتيجه رسيدند كه هزينه هاي انتخاب نادرست در صندو قهاي سرمايه گذاري مشترك به طور متوسط 50 درصد پايين تر از هزينه هاي انتخاب نادرست در سهام كنترلي با اندازه و حجم مشابه است. سرانجام آن ها به اين نتيجه رسيدند كه هزينه هاي انتخاب نادرست به طور معني داري پايين تر از ميانگين موزون هزينه هاي انتخاب نادرست سهام انفرادي موجود در پرتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترك مي باشد.
اين نتايج منطبق بر نتايج تحقيقات گورتون و پناچي 84 ، 1993 ، و سابرامانيام 85 ، 1991 ، است كه مي گويند تركيب سهام انفرادي در سبدهاي سهام ممكن است سبب كاهش هزينه هاي انتخاب نادرست معامله گردد. تمركز مالكيت افراد داخلي در صندو قهاي سرمايه گذاري مشترك بسيار پايين است. اخيراً توجه خاصي به بررسي رابطه ي بين مالكيت افراد داخلي و تصميم گير يهاي مختلف شركت شده است. علت اين امر آنست كه مالكيت افراد داخلي نقشي اساسي در مساله ي نمايندگي كه با جداسازي مالكيت و كنترل شركتها اهميت پيدا ميكند، ايفا ميكند . دنيس و استيريكلند 86 در سال 2003 با استفاده از اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام به عنوان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *