دانلود پایان نامه

همچنین تحقیقات نشان داده است که منبع کنترل با متغیر های اعتماد به نفس، اضطراب، افسردگی، درماندگی آموخته شده، استرس و دیگر نشانه های روان پریشی ارتباط دارد. مردمی که منبع کنترل بیرونی دارند، بیشتر دچار تنش روحی می شوند و مستعد ابتلا به افسردگی می باشند (بناسی، لوینی و دوفور، 1988؛ نقل شده توسط : مالتبی، دی، مکاسکیل ، 2007).
در مجموع طبق سوابق پژوهشی می توان گفت که تنظیم هیجان از جمله متغیر هایی است که با داشتن آن می توان تا حد زیادی با استرس و بحران های موجود در زندگی به خوبی کنار آمد. و عدم ایمنی پیوند دلبستگی، فرد را در مخاطره مشکلات روانی، رفتاری و ارتباطی فراوانی قرار می دهد. سبک های دلبستگی ناایمن با ایجاد فضایی نامناسب در درون خانواده سطح ارتباطی والدین با نوجوان را تحت تأثیر قرار داده و می تواند منجر به بروز رفتارهای مشکل آفرین و زمینه ساز رفتارهای بزهکارانه گردد. همچنین تحقیقات نشان دادند که افراد دارای ابراز وجود ضعیف، از عزت نفس کمتری برخوردار بوده و در رد خواسته های نامعقول دیگران همچون مصرف مواد، روابط جنسی، بزهکاری، تجاوز و … دچار ضعف هستند. و افراد دارای منبع کنترل بیرونی برخلاف درونی ها، دارای اضطراب بیشتر، عزت نفس کمتر، کم اعتماد تر، پرخاشکرتر و کم بینش تر هستند. بنابراین این متغیرها می تواند تأثیر به سزایی در رفتارهای پرخطر داشته باشند.

فصل سوم:
مواد و روش پژوهش

3-1- روش تحقیق
روش تحقیق حاضر بصورت پس رویدادی (علی– مقایسه ای) بود، چون در تحقیق پس رویدادی گروه ها از قبل شکل گرفته اند و محقق نمی تواند آزمودنی ها را بطور تصادفی در گروهها قرار دهد، در تحقیق حاضر نیز دو گروه دختران فراری و عادی بدون دخالت محقق از قبل شکل گرفته بودند.
3-2- جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دختران فراری 20-14 ساله شهر اردبیل در سال 1392 که در مراکز نگهداری بهزیستی بودند و کلیه دختران عادی 20-14 ساله شهر اردبیل در سال 1392 که در مدارس راهنمایی و دبیرستان مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می داد. از آنجا که در تحقیق های پس رویدادی حداقل حجم نمونه برای هر گروه 15 نفر می باشد، در تحقیق حاضر با مد نظر قرار دادن احتمال افت نمونه و جهت رعایت حداقل نمونه برای انجام تحلیل های چند متغیری، از هر گروه 18 نفر جهت مقایسه انتخاب شدند.
با توجه به اینکه تعداد دختران فراری در مراکز نگهداری در حین اجرای تحقیق محدود بود، لذا شیوه انتخاب دختران فراری به روش نمونه گیری در دسترس بود. اما برای انتخاب دختران عادی از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. بدین ترتیب که از بین مدارس آموزش و پرورش شهر اردبیل دو مدرسه راهنمایی دخترانه و دو دبیرستان دخترانه به تصادف انتخاب شدند، سپس از هر مدرسه انتخاب شده، یک کلاس و جمعاً 4 کلاس به شیوه ی تصادفی برگزیده شدند. در نهایت پس از انجام همتا سازی (از لحاظ سن) دختران عادی با دختران فراری، تعدادی از دختران عادی متناسب با تعداد دختران فراری انتخاب شدند.
3-3- ابزار سنجش
الف) فرم کوتاه پرسشنامهي تنظيم شناختي هيجان (CERQ) :
پرسشنامهي تنظيم شناختي هيجان توسط گارنفسكي، گرایچ و اسپینهاون (2002) تدوين شده است. اين پرسشنامه، پرسشنامهاي چندبعدي است كه جهت شناسايي راهبردهاي مقابلهاي شناختي افراد پس از تجربه كردن وقايع يا موقعيتهاي منفي مورد استفاده قرار ميگيرد. برخلاف ساير پرسشنامههاي مقابلهاي كه به صورت آشكار بين افكار فرد و اعمال واقعي وي تمايز قائل نميشوند، اين پرسشنامه افكار فرد را پس از يك تجربهي منفي يا وقايع آسيبزا ارزيابي ميكند.
اين پرسشنامه خود يك ابزار خودگزارشي است كه فرم بلند آن داراي 36 ماده است كه در تحقيق حاضر از فرم كوتاه آن كه 18 مادهاي است استفاده شد. اجراي اين پرسشنامه خيلي آسان است و براي افراد 12 سال به بالا (هم افراد بهنجار و هم جمعيتهاي باليني) قابل استفاده ميباشد. پرسشنامهي تنظيم شناختي هيجان 9 راهبرد شناختي ملامت خويش، پذيرش، نشخوارگری، تمركز مجدد مثبت، تمركز مجدد بر برنامهريزي، ارزيابي مجدد مثبت، ديدگاهپذيري، فاجعهپنداري و ملامت ديگران را ارزيابي ميكند. هر يك از زير مقياسهاي اين پرسشنامه 2 گزينه دارد که از طریق جمع بستن نمرات داده شده به هر عبارت نمره ی هر خرده مقیاس به دست می آید. هرچه نمرهي كسب شده بيشتر باشد، آن راهبرد توسط فرد بيشتر استفاده شده است.گارنفسكي و همكاران (2002) اعتبار و روايي مطلوبي را براي اين پرسشنامه گزارش كردهاند. تحقيقات روي راهبردهاي تنظيم شناختي هيجانات نشان دادهاند كه تمامي زير مقياسهاي اين آزمون از همساني دروني خوبي برخوردارند (گارنفسکی و همکاران، 2002). اعتبار پرسشنامه در فرهنگ ايراني را يوسفي (1385) با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 82/0 گزارش كرده است. روايي پرسشنامه از طريق همبستگي ميان راهبردهاي منفي با نمرات مقياس افسردگي و اضطراب پرسشنامه 28 سؤالي سلامت عمومي بررسي شده و به ترتيب ضرايبي برابر 35/0 و 37/0 بدست آمده كه هر دو ضريب در p<0>ب) پرسشنامه ی دلبستگی کولینز و رید:
این مقیاس شامل خود ارزیابی از مهات های ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه ی شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به نگاره های دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر 18 ماده بوده و از طریق علامت گذاری بر روی یک مقیاس 5 درجه ای از نوع لیکرت (به هیچ وجه با خصوصیات من تطابق ندارد = 1، تا کاملاً با خصوصیات من تطابق دارد = 5) سنجیده می شود. نتایج تحلیلی عاملی، سه زیر مقیاس را در این پرسشنامه نشان می دهد: (1) وابستگی (دلبستگی ایمن) : میزانی که اعتماد آزمودنی را به دیگران می سنجد. (2) نزدیک بودن (دلبستگی اجتنابی) : میزان آسایش در رابطه با صمیمیت و نزدیکی هیجانی را اندازه گیری می کند. (3) اضطراب (دلبستگی دوسوگرا) : ترس از داشتن رابطه را در ارتباط ها می سنجد. اجرای پرسشنامه به صورت فردی و گروهی است (مالینکرودت و همکاران، 1995؛ به نقل از پاکدامن، 1380). ضریب اعتبار این پرسشنامه نیز با استفاده از شیوه ی بازآزمایی بر روی 105 دختر و پسر در شهر تهران 97/0 گزارش شده است. روایی این پرسشنامه نیز مناسب گزارش شده است (پاکدامن، 1380).
ج) پرسشنامه ابراز وجود شرینگ:
آزمون ابراز وجود شرینگ (1980) برای سنجش میزان ابراز وجود ساخته شده است. این آزمون یک نوع پرسشنامه پنج گزینه ای است که دارای 32 سوال می باشد. نمره گذاری این آزمون بر اساس مقیاس لیکرت انجام می گیرد. ضریب همبستگی پایایی در باز آزمایی 88/0 بدست آمده است. بنابراین آزمون مذکور از نظر پایایی در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد و برای تعیین میزان جرأت ورزی آزمون مناسبی است. شرینگ (1980) پایایی این آزمون را از طریق ضریب آلفا و ضریب کورد ریچاردسون 90/0 ، و از طریق باز آزمایی 77/0 گزارش کرده است (خلعتبری، قربان شیرودی، رهبر، کیخای فرزانه، 1389).
د) پرسشنامه منبع کنترل درونی- بیرونی راتر:
پرسشنامه منبع کنترل راتر توسط راتر برای سنجش انتظارات افراد درباره ی منبع کنترل تدوین و دارای 29 ماده است که هر ماده دارای یک جفت سوال (الف و ب) می باشد. این آزمون ارتباطی با هوش و جنسیت ندارد و برای سنجش منبع کنترل در بزرگسالان تهیه شده است. از 29 ماده این پرسشنامه، 6 ماده به صورت خنثی است (ماده های 27، 24، 19، 14، 8 و 1) که منظور از آزمودن را برای آزمودنی پوشیده نگه می دارند. 23 ماده کلیدی در این آزمون عقاید و باورهای فرد درباره ی ماهیت و طبیعت جهان را اندازه می گیرند. برای نمره گذاری علامت ها یا ضربدرهایی را که در 23 ماده کلیدی این مقیاس در مقابل گزینه های مربوط به کنترل درونی زده شده است را شمارش می کنیم، حاصل نمره کل هر فرد نشان دهنده میزان کنترل درونی است و نمره کنترل بیرونی حاصل تفریق نمره کل درونی از 23 (تعداد مواد اصلی) است. ضریب روایی این مقیاس در نمونه های ایرانی با روش کورد – ریچاردسون 7/0 بوده است (غضنفری، 1371؛ به نقل از خدیوی و وکیلی مفاخری، 1390).