دانلود پایان نامه

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
جوامع بشری برای طی کردن روند توسعه و تکامل خویش به عناصر و اجزای گوناگونی نیازمندند که یکی از مهم ترین این اجزاء نیروی انسانی کارآمد و جوان است. نوجوانان قشر عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که در آینده، پویایی و تداوم حیات نظام اجتماعی و رشد و توسعه همه جانبه آن، نقش به سزایی خواهند داشت. اما یکی از عوامل مهمی که در امحای نیروی انسانی به ویژه جمعیت جوان و فعال جوامع سهم به سزایی داشته و دارد، آسیب ها و انحرافات اجتماعی است. پدیده فرار دختران از منزل یک آسیب اجتماعی است و عدم مقابله مناسب با این پدیده، پیامدها و عواقب ناگواری برای فرد و اجتماع به دنبال دارد. پدیده فرار از منزل، در نظم جامعه اختلال و آشفتگی ایجاد می کند و منشاء بسیاري از رفتارهاي بزهکارانه نظیر وابستگی به مواد مخدر و داروهاي روان گردان، انحرافات جنسی و اخلاقی، شیوع بیماری هاي مقاربتی و عفونی، رفتارهاي خودکشی و دیگرکشی، سرقت و … می گردد (آلن راو، 1370).
لذا تحقیق حاضر در پی آن است تا علل اصلی و زیر بنایی یکی از معضلات بسیار رایج و رو به افزایش، یعنی فرار دختران از خانه که به عنوان یک عامل مهم در گسترش آسیب اجتماعی، ارکان جامعه را تهدید می کند، شناسایی نماید تا بدین وسیله بتوان با برنامه ریزی هایی در جهت رفع آن معضل و تامین بهداشت روانی جامعه گام برداشت. در راستای تحقق این هدف و با درنظر گرفتن تحقیقات پیشین در قلمرو موضوع مورد بررسی، در این پژوهش تأثیر عوامل روان شناختی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبکهای دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل که نقش مهمی در سازگاری و سلامت روان فرد دارند، در بروز رفتار فرار از خانه در دختران مورد بررسی قرار می گیرند.
فرضیات پژوهش
1- بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دختران فراری و عادی تفاوت وجود دارد.
1-1 راهبرد ملامت خود در بین دختران فراری و عادی متفاوت است.
1-2 راهبرد پذیرش در بین دختران فراری و عادی متفاوت است.
1-3 راهبرد نشخوارگری دربین دختران فراری و عادی متفاوت است.
1-4 راهبرد تمرکز مجدد مثبت دربین دختران فراری و عادی متفاوت است.
1-5 راهبرد تمرکز مجدد بر برنامه ریزی دربین دختران فراری و عادی متفاوت است.
1-6 راهبرد ارزیابی مجدد مثبت دربین دختران فراری و عادی متفاوت است.
1-7 راهبرد دیدگاه پذیری دربین دختران فراری و عادی متفاوت است.
1-8 راهبرد فاجعه پنداری دربین دختران فراری و عادی متفاوت است.
1-9 راهبرد ملامت دیگران دربین دختران فراری و عادی متفاوت است.
2- بین سبک های دلبستگی دختران فراری و عادی تفاوت وجود دارد.
2-1 دلبستگی ایمن در بین دختران فراری و عادی متفاوت است.
2-2 دلبستگی نا ایمن اجتنابی در بین دختران فراری و عادی متفاوت است.
2-3 دلبستگی نا ایمن اضطرابی در بین دختران فراری و عادی متفاوت است.
3- دختران فراری در مقایسه با دختران عادی از ابراز وجود پایین تری برخوردارند.
4- بين منبع كنترل دختران فراري و عادي تفاوت وجود دارد.
4-1 منبع کنترل درونی در بین دختران فراری و عادی متفاوت است.