دانلود پایان نامه

جدول4-4:توزیع فراروانی و درصد میزان تحصیلات پدران آزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی……………………….59
جدول4-5:نتایج فراوانی و درصد وضعیت شغلی پدران آزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی……………………………..59
جدول4-6:نتایج فراوانی و درصد وضعیت شغلی مادران آزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی……………………………60
جدول4-7:توزیع میانگین، حداقل و حداکثر وضعیت سنی دو گروه دختران فراری و عادی……………………………………………..60
جدول4-8:میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات متغیرهادرآزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی…………61
جدول4-9:نتایج مربوط به آزمون باکس برای متغیر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان………………………………………………….62
جدول4-10:نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری روي نمرات راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دختران فراری و عادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
جدول4-11:نتایج آزمون لوین بر روی نمرات راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دختران فراری و عادی…………………….63
جدول4-12:نتایج تحلیل واریانس چند متغیری روی ميانگين مولفه هاي راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دختران فراری و عادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
جدول4-13:نتایج مربوط به آزمون باکس برای متغیر سبک های دلبستگی………………………………………………………………….65
جدول4-14:نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری روي نمرات سبک های دلبستگی و مولفه های آن در دختران فراری و عادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
جدول4-15:نتایج آزمون لوین بر روی نمرات ابراز وجود در دو گروه دختران فراري و عادي…………………………………………..66
جدول4-16:نتایج آزمون t مستقل نمرات ابراز وجود در دو گروه دختران فراری و عادی………………………………………………..66
جدول4-17:توزیع فراوانی منبع کنترل در دو گروه دختران فراری و عادی……………………………………………………………………67
جدول4-18:نتایج آزمون مجذور کای نمرات منبع کنترل دردو گروه دختران فراری و عادی…………………………………………..67

فصل اول:
کليات پژوهش
1-1- مقدمه
سالهای نوجوانی مرحله ی مهم و برجسته رشد و تکامل اجتماعی و روانی فرد به شمار می رود. تغییرات ناگهانی و گسترده ای که در تمامی جنبه های زندگی نوجوانی ایجاد می شود، مرحله ای بحرانی را ایجاد می کند، که طبعاً مشکلات و ناسازگاری هایی را به همراه خواهد داشت. دوره ی نوجوانی زمان آرایشگری، خطرپذیری و فرصت طلبی است. اگر چه اکثر جوانان حرکت از مرحله نوجوانی را با موفقیت و بدون مواجه با مشکلات قابل توجهی می گذرانند، بسیاری از رفتارهای مخاطره آمیز نظیر بزهکاری، مصرف مواد، رابطه ی جنسی و غیره در طول این دوره افزایش پیدا می کند. نوجوانان از دهه ی دوم زندگی شان به طور بالقوه در خطر بروز رفتارهای بزهکارانه می باشند، که باعث می شود گاهی آنان از مسیر درست زندگی منحرف شده و به اعمال انحرافی روی آورند؛ بنابراین شناسایی عواملی که از بزهکاری نوجوانان جلوگیری کند، تاثیر مهمی بر بهبود تربیت جوانان شایسته دارد. فرار از منزل یک بزهکاری است، که به دلایل و انگیزه های مختلف صورت می گیرد.