منبع پایان نامه ارشد با موضوع قابلیت اعتماد یا پایایی و قابلیت اندازه گیری


Widget not in any sidebars

روایی عبارتست از میزان انطباق مشاهدات وپرسش های تحقیق با هدف اصلی پژوهش .آیا داده های گردآوری شده تصویر حقیقی همان موضوع مورد بررسی است یا خیر (نیل ،1374) سنجش روایی پرسشنامه حاضر با چهار نوع روایی محتوا ،روایی وابسته به ملاک ،روایی سازه و روایی صوری اندازه گیری شده است.
روایی محتوا :
اعتبار محتوا نوعي اعتبار است كه معمولا براي بررسي اجزاي تشكيل دهنده يك ابزار اندازه گيري به كار برده مي‌شود. به عنوان مثال براي يك آزمون پيشرفت تحصيلي بايد اعتبار محتواي آن را مورد نظر قرار داد. اعتبار محتواي يك ابزار اندازه گيري به سوال هاي تشكيل دهنده آن بستگي دارد. اگر سوال هاي ابزار معرف ویژگي ها و مهارت هاي ويژه اي باشد كه محقق قصد اندازه گيري آن‌ها را داشته باشد، آزمون داراي اعتبار محتوا است. براي اطمينان از اعتبار محتوا، بايد در موقع ساختن ابزار (مانند طراحي پرسشنامه) چنان عمل كرد كه سوال هاي تشكيل دهنده ابزار معرف قسمت هاي محتواي انتخاب شده باشد. بنابراين اعتبار محتوا ويژگي ساختاري ابزار است كه همزمان با تدوين آزمون در آن تنيده مي‌شود. اعتبار محتواي يك آزمون معمولا توسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين مي‌شود. از اين رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگي دارد. هدف از این نوع ارزیابی پاسخ به این سؤال است که آیا محتوای ابزار قابلیت اندازه گیری هدف تعریف شده را دارد یا خیر؟ به عنوان مثال آیا محتوای آزمونی که برای اندازه گیری افسردگی تعریف شده است، واقعا افسردگی را اندازه می گیرد.به همین دلیل برای ارزیابی روایی محتوایی از قضاوت افراد خبره در زمینه تخصصی مورد نظر استفاده می شود. برای مثال برای ارزیابی افسردگی ، پس از لیست نمودن تمام نشانه هایی که افسردگی را ارزیابی می کند از طریق ادبیات موضوع ، می توان مرتبط بودن، سادگی ووضوح هریک از آیتم ها و همچنین ضروری بودن آن ها را در قالب پرسشنامه ای از متخصصان مربوطه پرسید(سرمد،1390). روایی یا اعتبار محتوای پرسش نامه ی حاضر پس از انجام اصلاحات خواسته شده توسط استاد راهنما، استاد مشاور و تنی چند از متخصصان این حوزه تأیید شد.
روایی وابسته به ملاک :
اعتبار ملاکی عبارتست از کارآمدی یک ابزار اندازه گیری در پیش بینی رفتار یک فرد در موقعیت خاص. برای این منظور عملکرد هر فرد در آزمون با یک ملاک مقایسه می شود به عبارت دیگر اعتبار ملاکی یک ابزار اندازه گیری عبارتست از همبستگی بین نمرات آزمون و نمره ی ملاک .اعتبار ملاکی بر دو نوع اعتبار پیش بین و اعتبار همزمان می باشد. اعتبار همزمان زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که هدف جانشین کردن یک ابزار اندازه گیری به جای ابزار دیگری باشد(سرمد،1390). اعتبار همزمان این پرسش نامه از طریق بدست آوردن همبستگی آن با پرسش نامه ی تعصب آلپورت تأیید گردید و مقدار همبستگی بین دو پرسشنامه 68/0 به دست آمد.
روایی سازه :
اعتبار یا روایی سازه یک ابزار اندازه گیری نمایانگر آن است که ابزار اندازه گیری تا چه اندازه یک سازه یا خصیصه ای را که مبنای نظری دارد می سنجد . روایی سازه ای این موضوع را بررسی می کند که آیا اجزای مقیاس مورد نظر توانایی تشکیل مقیاس را دارند یا برخی از آن ها نامرتبط اند. .سازه ی نامناسب سازه ای است که توافق نظری در محتوای آن وجود ندارد این نوع روایی اغلب روایی عاملی نیز نامیده می شود و دلیل آن نیز نحوه ی ارزیابی این نوع روایی با روش های تحلیل عاملی است.اگر متغير ها در تحليل عاملي اكتشافي، داراي ساختار ساده باشند، روايي هم گرا و واگرايي آنها تاييد مي شود. منظور از ساختار ساده اين است كه هر نوع تغييري روي يك عامل، بار بالايي داشته باشد، اين بار (گاها بالاي 0.5) و روي ساير عوامل، بار پايين داشته باشد (گاها زير 0.4 ). راه دوم براي اطمينان بيشتر از روايي هم گرا و واگرا، تحليل عاملي تائيدي براي عوامل و ساختاي ست كه در مرحله قبل با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي بدست آمده است. روايي تك بعدي نيز از طريق تحليل عاملي تك بعدي و انتصاب تمام متغيرهاي يك عاملي (سازه) به آن امكان پذير است. تفاوت تحليل عاملي اكتشافي و تحليلي در روايي سنجي اين است كه در روش اكتشافي وابستگي بين آيتم هاي مقياس و متغير هاي پنهان از قبل تعيين شده نيست. در حالي كه در روش تائيدي، از قبل تعيين شده هستند. درصورتي که در روش تائيدي، روابط هم گرايي و واگرايي مورد نظر تائيد شوند (ضرايب مسير، معنادار بوده و شاخص هاي برازش در حدود مجاب باشد) مي توانيم از هر سه نوع روايي اطمينان حاصل نماييم(سرمد،1390). اعتبار همگرای پرسش نامه ی حاضر از طریق محاسبه ی همبستگی آن با پرسش نامه ی تعصب آلپورت تأیید گردید و مقدار همبستگی بین دو پرسشنامه 68/0 به دست آمد.
روایی صوری :
در صورتي يك آزمون داراي اعتبار صوري است كه سوالات آزمون در ظاهر شبيه به موضوعي باشد كه براي اندازه‌گيري آن تهيه شده است و از طريق يك بررسي نسبتاً سطحي از ظاهر سوالات تعيين شود.گاه صورت ظاهر يك آزمون از لحاظ قابليت پذيرش و معقول بودن آن آزمون براي آزمون شوندگان، داراي اهميت است. منظور اینست که بعد از طراحی و ساختن ابزار اندازه‌گیری به داوران (متخصصان) و صاحب نظران مراجعه می‌کنیم تا صحت، درستی و همخوانی ابزار تحقیق از منظر نخبگان برآورد شود .در واقع این نوع ارزیابی شامل این موضوع می شود که آیا ظاهر ابزار به صورت مناسب برای ارزیابی هدف مورد نظر طراحی شده است یا خیر؟ روايي صوري به شكل ظاهر پرسشنامه مي پردازد. در بررسي روايي صوري، فرمت كل پرسشنامه، فونت و اندازه متن پرسشنامه، چيدمان سوالات، فاصله خطوط، حجم پرسشنامه و … بررسي مي شود .در اینجا نیز از نظر متخصصان برای تعیین روایی صوری استفاده شد(سرمد،1390). پرسشنامه از نظر سطح دشواری، میزان عدم تناسب وابهام توسط استاد راهنما، استاد مشاور وتنی چند از متخصصین این حوزه مورد بررسی واصلاح قرار گرفت وپس از حذف وکاهش آیتم های نامناسب روایی صوری آن تأیید گردید.
قابلیت اعتماد یا پایایی :
قابلیت اعتماد یکی از ویژگی های فنی یک ابزار اندازه گیری می باشد. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسان بدست می دهد. تعریف ایبل و فریسبی از قابلیت اعتماد « همبستگی میان یک مجموعه از نمرات با مجموعه ی دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل در یک گروه آزمودنی بدست آمده است ». که معمولاً دامنه ی آن از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل ) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آنست که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر وی را می سنجد. لازم به ذكر است كه قابليّت اعتماد در يك آزمون مي‌تواند از موقعيتي به موقعيت ديگر و از گروهي به گروه ديگر متفاوت باشد. براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد ابزار اندازه گيري شيوه هاي مختلفي به كار برده مي‌شود. از آن جمله مي‌توان به الف) اجراي دوباره (روش بازآزمايي) ، ب) روش موازي (همتا) ، ج) روش تصنيف (دو نيمه كردن) ، د) روش كودر- ريچاردسون و ه) ضریب آلفای کرونباخ اشاره كرد. همان طور که گفته شد يكي از روشهاي محاسبه قابليت اعتماد استفاده از فرمول كرونباخ است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري از جمله پرسشنامه ها يا آزمونهايي كه خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري مي كند بكار مي رود. در اين گونه ابزارها، پاسخ هر سوال مي تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند. براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره هاي هر زير مجموعه سوال هاي پرسشنامه (يا زير آزمون) و واريانس كل را محاسبه كرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه كرد(سرمد،1390).
كه در آن:
تعداد زير مجموعه سوال هاي پرسشنامه يا آزمون.
واريانس زير آزمون ام.
واريانس كل آزمون.

پایایی یک ابزار را می توان از طرق مختلف محاسبه نمود. برای محاسبه ی پایایی پرسش نامه حاضر، این پرسش نامه بر روی 30 نفر از افراد جامعه مورد نظر اجرا گردید وبا تحلیل نتایج حاصل از آن از طریق محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ در فرمول بالا و همچنین از طریق نرم افزار spss 18 ضریب آلفای کرونباخ آن معادل 0.91 بدست آمد و پایایی پرسش نامه ی محقق ساخته تعصّب تایید گردید. همچنین در اجرای نهایی بر روی نمونه مقدار ضریب پایایی آن 0.88 بدست آمد.
3-6- روش کار
پس از اخذ مجوز از دانشگاه با مراجعه به دانشگاه آزاد اسلامی جاسک وهماهنگی های لازم تعداد 300 پرسشنامه در بين دانشجویان توزيع شد. توزيع 10 پرسشنامه اضافي به دليل احتمال ناقص بودن بعضي از پرسشنامه ها وعدم عودت آنها در نظر گرفته شد. بعد از جلب رضایت شرکت‌کنندگان پرسشنامه ها بین آنها توزیع شد واز آنها خواسته شد تا سئوالات را بدقت پاسخ دهند. پرسشنامه ها، پس از جمع آوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
پس از توزيع و جمع آوري پرسشنامه ها، داده ها با استفاده از نرم افزار آماري spss تجزيه و تحليل شدند. داده‌هاي پژوهش حاضر در دو سطح توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. در سطح توصيفي از شاخص هاي آماري نظير فراواني، انحراف معيار و ميانگين استفاده شد ودر سطح استنباطي از آزمون‌هاي آماري رگرسيون چند متغيري به روش گام به گام و همزمان و هم‌چنین ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
4-1 مقدمه
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عزت نفس و خلاقیت با تعصب در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرجاسک بوده است. یافته های پژوهش حاضر در سه بخش ارائه شده اند: