دانلود پایان نامه

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
متغیر های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….8
تعاریف نظری متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………9
تعاریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………10
فصل دوم: پیشینه نظری و پژوهشی
2-1- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………12
2-2- فرار ازمنزل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-2-1-مفهوم شناسی و نوع شناسی فرار از منزل…………………………………………………………………………………………………….12
2-2-2-علت فرار از خانه……………………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-2-3-گستره فرار از خانه……………………………………………………………………………………………………………………………………..14
2-3-تنظیم هیجان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
2-3-1-مبانی تنظیم هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………………..15
2-3-2-تعریف تنظیم هیجان………………………………………………………………………………………………………………………………….15
2-3-3-تنظیم شناختی هیجان……………………………………………………………………………………………………………………………….17
2-3-4-ابعاد تنظیم شناختی هیجان………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-3-5-مدل های تنظیم هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………….18
2-3-6-فرایند تنظیم هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………………..20
2-4-دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
2-4-1-تعریف دلبستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-4-2-پیدایش دلبستگی در کودک……………………………………………………………………………………………………………………….25
2-4-3-انواع دلبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..25