منبع پایان نامه ارشد درباره سلسله مراتب و مصرف مواد

روش شناسي
تعريف مفاهيم و متغيرها
در اين تحقيق متغير هاي جمعيتي به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شده اند که شامل:سن تماشاگران، ،وضعيت تأهل، مي شود که به ترتيب گويه هاي شماره 1و5 به اين متغيرها اختصاص دارند.
در فرضيه شماره 2 اين تحقيق پايگاه اجتماعي تماشاگران به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده است.منظور از پايگاه اجتماعي موقعيت افراد نسبت به ديگران در سلسله مراتب اجتماعي است.اين متغير با استفاده از معرف هايي مانند منزلت شغلي،سطح تحصيلات، و موقعيت خانوادگي سنجيده مي شود.در اين پژوهش براي ساختن شاخص پايگاه اجتماعي از 5 متغير هم وزن و استاندارد شده منزلت شغل پدر(در صورت شاغل بودن)،تحصيلات پاسخگو،تحصيلات پدر و تحصيلات مادر استفاده شده است که به ترتيب گويه هاي شماره11،4،12،13 پرسشنامه به اين شاخص ها مربوط مي شود..پس از احتساب نمره کامل براي هر آزمودني نمرات رتبه بندي شد و در نهايت پاسخگويان در سه گروه با پايگاه اقتصادي و اجتماعي بالا،متوسط و پايين قرار گرفته اند.
براي فرضيه ناکامي در اين تحقيق هم به ناکامي هاي پيشين افراد در زندگي آنها که در اينجا ناکامي هاي دوران تحصيل را شامل مي شود توجه شده و هم ناکامي هاي ورزشي آنها مورد توجه قرار گرفته است.اين متغير از طريق هفت متغير که شامل ،سال هاي مردودي و سال هاي تجديدي ،واحد هاي درسي ناموفق ومشروطي در دوران تحصيل،موفق نشدن در ورود به ورزشگاه،باخت تيم محبوب سنجيده خواهد شد.اعتبار اين متغيرها با استناد به تحقيقي که رحمتي در سال 1383 با عنوان بررسي اعتبار تجربي تئوري ناکامي تماشاگران فوتبال انجام داده است به ميزان قابل قبولي ارزيابي شده است.
براي فرضيه ميزان رضايت تماشاگران از امکانات رفاهي ورزشگاه در اين تحقيق معرف هايي در نظر گرفته شده که شامل:سيستم حمل و نقل به ورزشگاه،وسايل حمل ونقل عمومي،نحوه بليط فروشي،امکانات رفاهي(آبخوري ،سرويس هاي بهداشتي و…)مديريت ورزشگاه،کنترل و انتضامات،کيفيت بازي هاي ارائه شده مي شود.گويه شماره 32 پرسشنامه در اين تحقيق که به شکل جدول ارائه شده به اين شاخص ها مي پردازد و از پاسخگويان خواسته شده که نظر خود را در يک طيف 5 قسمتي نسبت به شاخص ها ذکر کنند.
براي فرضيه حضور زنان در ورزشگاه و تأثير آن بر خشونت تماشاگران يک گويه در نظر گرفته شده که از تماشاگران خواسته شده ميزان تأثير آنها را در کاهش انواع خشونت در استاديوم ها از خيلي زياد تا خيلي کم ابراز دارند.گويه شماره 29 پرسشنامه به اين متغير مربوط مي شود.
تعريف مفهومي خشونت و پرخاشگري
تعاريف فراواني درباره خشونت و پرخاشگري ارائه شده است که وجوه شتراک و اختلاف آنها قابل توجه است.برخي خشونت و پرخاشگري را واکنشي غريزي به هجوم،ناکامي ورقابت براي دستيابي به منابع مي دانند.که عمدتاً از طريق برخورد بدني تجلي مييابد(آرژيل،1993 :220)
بارون پرخاشگري را هر نوع رفتاري مي داند که معطوف به آسيب رساندن يا اعمال صدمه به فرد ديگر و علي رغم ميل وي صورت مي گيرد مي داند(بارون،1997 :12)
برد ماير با تأکيد بر جنبه ورزشي رفتار پرخاشجويانه آن را چنين تعريف مي کند:پرخاشگري اقدامي عمومي براي انجام رفتار خشن و آسيب زاست.خشونت به معناي هر نوع زيان و آسيب فيزيکي ،کلامييا غير کلامي است در حالي که رفتار آسيب زا ناظر بر هر نوع نيت يا کنش زيان آور است(بردماير،1983)
کاکلي در تعريفي جامع از خشونت و پرخاشگري مي گويد : پرخاشگري ناظر بر رفتاري است که با نيت تخريب اموال يا صدمه زدن به شخص ديگر انجام مي شود و متضمن بي توجهي محض به سلامت ديگران و احتمالا خود است پيامدهاي پرخاشگري ممکن است فيزيکييا روان شناختي باشد (کاکلي،1998، به نقل از مهدي رحمتي، 196:1383).
خشونت و پرخاشگري ورزشي را مي توان به عنوان رفتاري تعريف کرد که خارج از قواعد و هنجارهاي ورزشي رخ مي دهد. سبب آسيب عمدي مي شود و ارتباط مستقيمي با اهداف رقابتي ورزشي ندارد (تري و جکسون،1995،به نقل از مهدي رحمتي، 196:1383).
بنابراين خشونت با رفتار ،کنش و کاربرد نيروي فيزيکي آسيب زا مشخص مي گردد.همچنين مي توان خشونت را به مثابه تجلي افراطي و شديد خشم و عصبانيت به شکل احساسييا کلامي در نظر گرفت.
تعريف عملياتي خشونت
متغير وابسته اصلي در اين تحقيق خشونت است.
بنابراين اين تحقيق در پي بررسي خشونت تماشاگران مي باشد که شامل خشونت هاي فيزيکي و کلامي است و با شاخص هايي مانند :
مصرف مواد آتش زا يا پرتاب اشيا
آزار جسماني و پرتاب اشيا به طرف همديگر
توهين و فحاشي و زشت گويي
خسارت و تخريب به ورزشگاه و امکانات و وسايل حمل و نقل عمومي
با استفاده از پرسشنامه سنجيده خواهد شد.
خشونت بر عليه افراد شامل درگيري فيزيکي با طرفداران تيم رقيب يا هر نوع نزاع و دعوايي است که توسط پاسخگويان به طور عمد ايجاد مي شود.
خشونت بر عليه اموال و اشياء رفتار هايي است که به قصد آسيب رساندن به اموال و اشياء عمومي هنگام رفت و آمد به ورزشگاه انجام مي شود و به رفتار هاي ونداليستي موسوم است.در اين پژوهش براي سنجش رفتارهاي ونداليستييا خشونت عليه اموال و اشياء شش متغير تنظيم شده که شامل:پاره کردن صندلي اتوبوس، نزاع و درگيري با طرفداران تيم حريف،شعار عليه طرفداران و بازيکنان تيم حريف ،شعار نويسي روي در و ديوار معابر و مکان هاي عمومي، پرتاب قوطي و ساير اشياء به داخل زمين،تخريبب اموال عمومي و پرتاب ترقه و نارنجک در ورزشگاه مي باشد.
در اين تحقيق براي سنجش خشونت تماشاگران از دو مکانيسم استفاده شده:يکي شاخص پرخاشگري با استفاده از تست استاندارد شده اس.سي.ال 90 که شش گويه دارد: