منبع پایان نامه ارشد درباره واردات گاز و صادرات گاز

1-5-7 بخش پتروشيمي ……………………………………………………………………………………………………………………………. 17
1-6 انتقال گاز طبيعي و خطوط سراسري انتقال آن در ايران ………………………………………………………………………………….. 20
1-6-1 خط لولهي دوم سراسري انتقال گاز شمال و شمال شرق كشور ……………………………………………………………….. 20
1-6-2 خط لولهي سوم شمال و شمال غرب كشور …………………………………………………………………………………………. 21
1-6-3 خط لولهي چهارم سراسري انتقال گاز ……………………………………………………………………………………………….. 21
1-6-4 خط لولهي پنجم سراسري انتقال گاز ………………………………………………………………………………………………….. 21
1-6-5 خط لولهي ششم سراسري انتقال گاز ………………………………………………………………………………………………….. 22
1-6-6 خط لولهي هفتم سراسري انتقال گاز ………………………………………………………………………………………………….. 22
1-6-7 خط لولهي هشتم سراسري انتقال گاز …………………………………………………………………………………………………. 23
1-6-8 خط لولهي نهم سراسري(صادراتي) ……………………………………………………………………………………………………. 23
1-6-9 خط لولهي دهم سراسري انتقال گاز …………………………………………………………………………………………………… 23
1-6-10 گاز رساني ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
1-6-11 شبكه گذاري گاز طبيعي ………………………………………………………………………………………………………………… 24
1-7 صادرات و واردات گاز طبيعي ………………………………………………………………………………………………………………….. 28
1-7-1 صادرات گاز طبيعي به كشور تركيه ………………………………………………………………………………………………….. 28
1-7-2 صادرات گاز طبيعي به اروپا ……………………………………………………………………………………………………………. 29
1-7-3 صادرات گاز طبيعي ايران به پاكستان ……………………………………………………………………………………………….. 32
1-7-4 صادرات گاز طبيعي ايران به هند ……………………………………………………………………………………………………… 33
1-7-5 صادرات گاز طبيعي به كشور ارمنستان ……………………………………………………………………………………………… 35
1-7-6 صادرات گاز طبيعي به كويت ………………………………………………………………………………………………………….. 35
1-7-7 صادرات گاز طبيعي به امارات …………………………………………………………………………………………………………. 36
1-7-8 صادرات گاز طبيعي به كشور عمان …………………………………………………………………………………………………. 37