منبع پایان نامه ارشد درمورد ارتباط میان و پیاده راه

جدول (5- 3): بررسی ارتباط میان ایجاد پیاده راه و کاهش ترافیک
Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
r P
0/529** 0/000
یکی از پایدارترین و سالم ترین روش های حمل نقل به صورت پیاده می باشد ولی این بدان معنا نیست که مسیرهای ماشین رو را خذف کنیم بلکه به شیوه های نوین و جدید جابجایی مثل دوچرخه و … که سبب کاهش بار ترافیک و استفاده کمتر از خودرو شخصی میباشد مدنظر است و باید اذعان داشت ایجاد پیاده راه 15 خرداد سبب کاهش بار ترافیک منطقه مورد نظر شده است. که طبق نتایجی که از آزمون هبستگی پیرسون بدست آمده است، ارتباط میان ایجاد پیاده راه و کاهش ترافیک، با 99 درصد اطمینان در جهت مثبت معنادار است (P<0.01).
فرضیه سوم: به نظر می رسد پیاده راههای شهری نقش بسزایی در برقراری تعاملات اجتماعی داشته باشند.
جدول(5-4): درصد فراوانی پاسخگویان
مبزان تاثیرگذاری ملاحظات
بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
پیاده راههای شهری نقش بسزایی در برقراری تعاملات اجتماعی دارند. 40/0 30/0 25/0 05/0 0
همان طور که در جدول آمده است بیشتر پاسخگویان معتقدند که پیاده راههای شهری نقش بسزایی در برقراری تعاملات اجتماعی دارند. پیاده راه موجب تحکم رابطه انسان و محیط شهری و راهی برای سرزندگی اجتماعی انسان و سلامت جسمی و روحی عابران پیاده و ایجاد توسعه پایدار اجتماعی می شود. تعداد خیلی کم از پاسخگویان (05/0)، معتقدند که پیاده راههای شهری تأثیر کمی بر تعاملات اجتماعی دارند. که طبق نتایجی که از آزمون هبستگی پیرسون بدست آمده است ارتباط میان ایجاد پیاده راه و تعاملات اجتماعی در جهت مثبت معنادار است (P<0.01).
5-2) نتیجه گیری
شهرها از نوع سیستم‌های پیچیده هستند و با بزرگ‌تر شدن آن‌ها پیچیدگی سیستم و تأثیر متقابل عناصر بر هم بیشتر می‌شود. تهران نیز با توجه به وسعت و جمعیت خود با مسائلی روبه‌روست که برای برخورد با آن‌ها باید راهکارهای هوشمندانه‌ای لحاظ نمود. بازار تهران با توجه به موقعیت استراتژیک خود به عنوان بزرگ‌ترین مرکز تجاری کشور روزانه پذیرای چهارصد هزار تا دو میلیون نفر می‌باشد، و به همین جهت نیازمند استفاده از شیوه حمل و نقل متناسبی می‌باشد که بتواند بیشترین تعداد افراد را در کمترین فضا جابجا نماید. بر اساس نمودار زیر که تعداد اشخاص جابجا شده در هر ساعت در یک معبر به عرض 5/3 متر با شیوه‌های مختلف حمل و نقلی نشان می‌دهد، بیشترین حجم جابجایی توسط مترو انجام می‌شود، ولی با توجه به محدودیت دسترسی این شیوه در محدوده بازار تهران باید بر ایجاد امکانات و مناسب‌سازی فضا برای پیاده و دوچرخه تمرکز داشته باشیم.

نمودار (5-1): تعداد اشخاص جابجا شده در هر ساعت در یک معبر به عرض 5/3 متر (اسماعیلی کلالق، 1390)
بنابراین مناسب‌ترین شیوه حمل و نقلی برای خیابان 15 خرداد با توجه به حجم استفاده‌کنندگان شیوه پیاده است و بر این اساس به طور کلی پروژه تبدیل خیابان پانزده خرداد به پیاده‌راه مثبت ارزیابی می‌شود. بسیاری از مشکلاتی که در ارزیابی نهایی پیاده‌راه شناسایی شده ناشی از ضعف در سایر سیستم‌های شهری برای مثال بافت اجتماعی، ضعف حمل و نقل عمومی و … می‌باشد و نمی‌توان آن را با تبدیل شدن این معبر به پیاده‌راه در ارتباط دانست. ایجاد تمهیداتی در ارتباط با تأمین امنیت پیاده‌راه، تأمین خدمات رفاهی مناسب و متناسب با تعداد استفاده‌کنندگان، ایجاد خوانایی و پیوستگی در مسیر، توجه بیشتر به جنبه تاریخی و توریستی محل، ساماندهی دست‌فروشان، چرخ‌های دستی و … می‌تواند به افزایش کارایی و مطلوبیت محیط منجر گردد. به خصوص با توجه به ماهیت تاریخی بافت قویاً پیشنهاد می‌گردد که برای حفظ چهره تاریخی محدوده از بازسازی ساختمان‌ها (تخریب و ساخت مجدد) اجتناب گردیده و صرفاً به مرمت، مقاوم‌سازی، نوسازی و بهسازی محیط در اولویت قرار گیرد. در ادامه نتایج به دست آمده در هر بعد ارائه می‌گردد:
معیار اجتماعی ـ اقتصادی
وجود جاذبه‌های تفریحی و فرهنگی مانند اجرای مراسم و اعیاد مذهبی و ملی مانند مراسم عاشورا و تاسوعا، چهارشنبه سوری، اجرای تئاتر خیابانی، اجرای موسیقی توسط نوازندگان خیابانی، نقاشی از چهره و … عواملی است که ارزیابی مثبت پیاده‌راه بازار در این مورد می‌گردد.
سابقه مشاهده جرم و جنایت‌هایی چون دزدی و کیف قاپی، ایجاد مزاحمت‌های خیابانی و درگیری و همچنین ذهنیت منفی شاغلین و عابرین از عواملی است که باعث منفی بودن نتیجه ارزیابی معیار امنیت اجتماعی در بازار می‌گردد.
با توجه به تمایل 65% از عابرین به پیاده‌روی در صورت تأمین شرایط رفاهی و امنیتی کافی می‌توان نتیجه گرفت که از نظر فرهنگی پذیرش این شیوه حمل و نقلی وجود دارد و این معیار در بازار تهران مثبت ارزیابی می‌گردد.
با توجه به غلبه فعالیت تجاری در منطقه و نبود کاربری مسکونی امکان فعالیت شبانه در محدوده وجود نداشته و این موضوع نشان‌دهنده عدم حضور چشمان ناظر بوده و از این نظر محدوده پیاده‌راه منفی ارزیابی می‌گردد.
با توجه به وجود پتانسیل‌های تاریخی و فرهنگی مانند کاخ گلستان، مسجد ارگ، مسجد امام و … از این پتانسیل‌ها به خوبی استفاده نشده و 95% از سفرها تنها به قصد خرید به محدوده انجام می‌پذیرد و این موضوع باعث منفی بودن نتیجه ارزیابی معیار توجه به نقاط جاذب فرهنگی و تاریخی می‌گردد.
معیار کالبدی ـ فضایی
غلبه کاربری‌های محدوده کاربری تجاری است. هرچند تنوع زیادی در نوع محصولات ارائه شده توسط این کاربری در محدوده پیاده‌راه بازار وجود دارد ولی تک کاربری بودن محدوده منجر به جذب صرفاً سفرهای به قصد خرید و در نتیجه تک فعالیتی بودن محیط گردیده و همچنین فعالیت 24 ساعته محیط را خدشه‌دار نموده است. بنابراین هرچند معیار تنوع در محدوده دیده می‌گردد ولی اختلاط کاربری‌ها منفی ارزیابی می‌شود.