منبع پایان نامه ارشد درمورد هزینه‌های نامشهود و روش بهای تمام شده

7- انتخاب خط مشیهای حسابداری
8- تلفیق به روش خرید در مقابل روش اتحاد منافع
9- درآمد (سود) سهام واحد فرعی گزارشگر بر اساس روش بهای تمام شده واحد تابعه گزارشگر.
هندریکسون بیان میکند در سال 1963 در پاسخ به درخواست کنگره امریکا از کمیسیون بورس اوراق بهادار در خصوص اعلام ابزارهای مديريت سود، این کمیسیون موارد زیر را بیان کرد: (ایراندوست، 1379)
1- ارزیابی موجودی کالا FIFO) در مقابل (LIFO
2- استهلاک منابع طبیعی
3- مالیات بردرآمد
4- هزینه‌های بازنشستگی
5- هزینه‌های تحقیق و توسعه
6- سرقفلی
7- زمان تحقق درآمد
8- سود و زیان عملیاتی در برابر سود و زیان غیر عملیاتی
9- سرمایه گذاری تلفیقی در شرکتها
10- اجاره بلند مدت یا اجازه به شرط تملک
11- اصل اتحاد یا ادغام دو یا چند موسسه
12- تلفیق واحدهای تجاری
13- اندازه گیری سود در شرکت‌ها و موسسات مالی
14- هزینه‌های نامشهود در صنایع نفت و گاز
استفاده از تغییر در روشهای حسابداری عموماً موجب تأثیر پایداری روی سود میشود اما برخی معتقدند یک مدیر زیرک کمتر ممکن است چنین ابزاری را به کارگیرد زیرا استفاده از آن تقریبآً آشکار و قابل رویت است تغییر در برآوردهای حسابداری نیز به عنوان گروه دیگری از ابزارهای مديريت سود مورد شناسایی قرار گرفتهاند، اما در مقایسه با تغییر در روشهای حسابداری تغییر در برآوردها کمتر آشکار شده و تأثیرات آن به روشنی قابل رویت نیست.
اعمال نظر مدیریت در شناسایی درآمدها و هزینه‌ها در دورههای مختلف گزارشگری سود نیز به عنوان ابزار مديريت سود مورد بحث واقع شده است. اگر چه به نظر میرسد در مديريت سود از طریق آزادی عمل مدیریت در جابه جایی هزینه‌ها بیشتر از درآمدها باشد.
با وجود این که اغلب تحقیقات بر یکی از ابزارهای مورد استفاده در مديريت سود تأکید کردهاند اما به نظر می رسددر عمل مدیران می توانند ترکیبی از این ابزارها رانیز به کار گیرند مسئله که باید به آن توجه کرد این است که ابعاد، موضوع مدیریت سود عواملی مرتبط به هم هستند. به عنوان مثال اگر سود خالص (تفاوت تمامی درآمدها و هزینه‌ها در یک دوره مالی) موضوع مديريت سود باشد، ضروری است روش‌هایی غیر از طبقهبندی، نظیر یک رخداد یا تشخیص رویدادهای مالی و یا تخصیص بکار گرفته شود. به بیانی دیگر در این حالت استفاده از روش طبقه بندی هدف مديريت را میسر نمیسازد.
2-3-10) خصوصیات روشهای مديريت سود
کاپلند1 خصوصیات متغییری که نقش مناسبی را به عنوان ابزار مديريت سود به عهده می گیرد این گونه تعریف نموده است: (آقایی و کوچکی، 1375)
1- استفاده از آن ابزار، شرکت را نسبت به انجام عمل خاصی درآینده متعهد نسازد.
2- منطبق بر قضاوت حرفهای و در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری باشد.
3- تاثیر آن بر تغییر سود قابل ملاحظه باشد.