دانلود پایان نامه

 • درصورتی که اهداف فردی و سازمانی مکمل هم باشند، فعالیت های فردی به سوی اهداف سازمانی سوق می یابد. اگر نزدیکی بین این دو وجود نداشته باشد، فرد کوشش می کند اهداف فردی را تحقق بخشد، مگر آنکه فشار خارجی وی را وادار به تحقق بخشیدن به اهداف سازمان کند( لوکن، 1979).
 •  

  2-11-7-نظریه سه وجهی آلدرفر[1] یا نظریه [2]ERG

  آلدرفر با مطالعه در باره نیازهای انسانی و اعتقاد به وجود تفاوت اساسی بین نیازها، آنها را به سه دسته تقسیم نموده می باشد(به نقل از نوبخت، 1388).

  2-11-9-نظریه مک کللند[3]:

  نظریه مک کللند، مخصوصا به علت اهمیتی که به نیازهای سطوح بالای سلسله مراتب نیازهای مزلو می دهد، شناخته شده می باشد. با این هدف، او به سلسله مراتب نیازها معتقد نیست. او علاقه ندارد که توالی ظهور نیازها را تعیین کند، بلکه هدف او شناسایی چگونگی تاثیر نیازها بررفتار در محیط کار می باشد . بنا براین او مخصوصا سه نیاز ی را که آشکار با محیط کار ارتباط پیدا می کند، مورد توجه قرار می دهد. این سه نیاز عبارتند از :

  1. نیاز به خودشکوفایی
  2. نیاز به پیوند جویی

  [1].Alderfer

  [2] .Existance, Relatedness, Growth

  [3] .Mc Clelland

  دسته بندی : پایان نامه حقوق