دانلود پایان نامه

شکل 3-24- نمودار TG و DTA کمپلکس ZnLI2 …………………………………………………………………………………………..120
شکل 3-24-1- نمودار اولین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnLI2 …………………………………………………………………120
شکل 3-24-2- نمودار دومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnLI2 ……………………………………………………………….121
شکل 3-25- طيف IR کمپلکس ZnL(NCS)2 ………………………………………………………………………………………………….121
شکل 3-26- طيف UV-Vis کمپلکس ZnL(NCS)2 درحلال کلروفرم ………………………………………………………….122
شکل 3-27- طيف H-NMR1 کمپلکس ZnL(NCS)2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………..122
شکل 3-28- طيف C-NMR13 کمپلکس ZnL(NCS)2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………123
شکل 3-29-ولتاموگرام کمپلکس ZnL(NCS)2 در حلال استونيتريل ……………………………………………………………….123
شکل 3-30- نمودار TG و DTA کمپلکس ZnL(NCS)2 ………………………………………………………………………………124
شکل 3-30-1 نمودار اولین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(NCS)2 ……………………………………………………….124
شکل 3-30-2 نمودار دومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(NCS)2 …………………………………………………….125
شکل 3-30-3 نمودار سومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(NCS)2 ……………………………………………………125
شکل 3-31- طيف IR کمپلکس ZnL(N3)2 ………………………………………………………………………………………………………126
شکل 3-32- طيف UV-Vis کمپلکس ZnL(N3)2 درحلال کلروفرم ……………………………………………………………….126
شکل 3-33- طيف H-NMR1 کمپلکس ZnL(N3)2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده (DMSO-d6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………127
شکل 3-34- طيف C-NMR13 کمپلکس ZnL(N3)2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده (DMSO-d6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..127
شکل 3-35- ولتاموگرام کمپلکس ZnL(N3)2 در حلال استونيتريل ………………………………………………………………….128
شکل 3-36- نمودارTG وDTA کمپلکس ZnL(N3)2 ……………………………………………………………………………………..128
شکل 3-36-1 نمودار اولین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(N3)2 …………………………………………………………….129
شکل 3-36-2 نمودار دومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(N3)2 ………………………………………………………….129
شکل 3-36-3 نمودار سومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnL(N3)2 …………………………………………………………129
شکل 3-37- طيف IR کمپلکس CdLCl2 ………………………………………………………………………………………………………….130
شکل 3-38-طيف UV-Vis کمپلکس CdLCl2 در حلال دي متيل فرماميد ………………………………………………….130
شکل 3-39- طيف H-NMR1 کمپلکس CdLCl2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده(DMSO-d6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………131
شکل 3-40- طيف C-NMR13کمپلکس CdLCl2 در حلال دي متيل سولفوکسيد دوتره شده (DMSO-d6) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………131