دانلود پایان نامه

شکل 3-2- طيف UV-Vis ليگاند L در حلال کلروفرم ………………………………………………………………………………………107
شکل 3-3- طيف H-NMR1 ليگاند L در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………………………………………108
شکل 3-4- طيفC-NMR13 ليگاند L در حلال کلروفرم دوتره شده ………………………………………………………………..108
شکل 3-5- ولتاموگرام ليگاند L و نمک TBAH در حلال استونيتريل ……………………………………………………………….109
شکل 3-5-1- ولتاموگرام ليگاند L و نمک TBAH در حلال DMF …………………………………………………………………109
شکل 3-6- نمودارTG و DTA ليگاند L …………………………………………………………………………………………………………….110
شکل 3-7- طيف IR کمپلکس ZnLCl2 ……………………………………………………………………………………………………………..110
شکل 3-8- طيف UV-Vis کمپلکس ZnLCl2 درحلال کلروفرم ……………………………………………………………………..111
شکل 3-9- طيف H-NMR1 کمپلکس ZnLCl2 در حلال کلروفرم دوتره شده ………………………………………………111
شکل 3-10- طيف C-NMR13 کمپلکس ZnLCl2 در حلال کلروفرم دوتره شده ………………………………………….112
شکل 3-11- ولتاموگرام کمپلکس ZnLCl2 در حلال استونيتريل ………………………………………………………………………112
شکل 3-12- نمودارTG و DTA کمپلکس ZnLCl2 ………………………………………………………………………………………..113
شکل 3-13- طيف IR کمپلکس ZnLBr2……………………………………………………………………………………………………………113
شکل 3-14- طيف UV-Vis کمپلکس ZnLBr2 درحلال کلروفرم …………………………………………………………………..114
شکل 3-15- طيف H-NMR1 کمپلکس ZnLBr2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………………..114
شکل 3-16- طيف C-NMR13 کمپلکس ZnLBr2 در حلال کلروفرم دوتره شده …………………………………………115
شکل 3-17-ولتاموگرام کمپلکس ZnLBr2 در حلال استونيتريل ……………………………………………………………………….115
شکل 3-18- نمودارTG و DTA کمپلکس ZnLBr2 ………………………………………………………………………………………..116
شکل 3-18-1- نمودار اولین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnLBr2 ……………………………………………………………..116
شکل 3-18-2-نمودار دومین مرحله تجزیه گرمایی کمپلکس ZnLBr2 …………………………………………………………….117
شکل 3-19- طيف IR کمپلک ZnLI2 …………………………………………………………………………………………………………………117
شکل 3-20- طيف UV-Vis کمپلکس ZnLI2 درحلال کلروفرم ………………………………………………………………………118
شکل 3-21- طيف H-NMR1 کمپلکس ZnLI2 در حلال کلروفرم دوتره شده ……………………………………………….118
شکل 3-22- طيف C-NMR13 کمپلکس ZnLI2 در حلال کلروفرم دوتره شده ……………………………………………..119
شکل 3-23- ولتاموگرام کمپلکس ZnLI2 در حلال استونيتريل ………………………………………………………………………….119