دانلود پایان نامه
قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه کیفیت سیاست افشا پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی در این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو زمانی تحقیق
مبنای زمانی در این تحقیق از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1391 می باشد.
3-4 نوع تحقیق
نوع تحقیق بر مبنای هدف
طبق تعریف، هر پژوهش فعالیتی نظام‌مند است که طی آن، یا دانش گسترش می‌یابد یا وضعیتی توصیف و تبیین می‌گردد و یا در نهایت برای مساله یا مشکل خاص راه حل جویی می‌شود. با توجه به اینکه هر تحقیق با یک مساله و هدف خاص آغاز می‌گردد لذا بر پایه ماهیت مسائل مطرح شده و هدفی که پژوهشگر از تحقیق دنبال می‌کند، آن‌ها را طبقه‌بندی می‌کنیم. این نوع طبقه‌بندی بر میزان کاربرد مستقیم یافته‌ها و درجه تعمیم‌پذیری آن به شرایط مشابه دیگر تأکید می‌کند (خاکی،1379،ص91). هر تحقیقی، تلاش منظم و سیستماتیک به منظور دست‌یافتن به پاسخ به یک پرسش و یا راه حلی برای یک مساله است. با توجه به ماهیت‌های گوناگون پرسش‌ها و مساله‌ها، می‌توان بر اساس چگونگی این پرسش‌ها و سوالات، تحقیقات را طبقه‌بندی کرد. در طبقه‌بندی تحقیقات بر مبنای اهداف آن‌ها، قبل از هر چیز بر «میزان کاربرد مستقیم یافته‌ها و درجه‌ی تعمیم‌پذیری آن‌ها در شرایط دیگر» توجه می‌شود.
تحقیق کاربردی
تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه‌ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات بنیادی تدوین می‌شوند را برای حل مسائل اجرایی به کار می‌گیرند. این نوع تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تأکید دارند و علت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی می‌باشد.
نوع تحقیق بر مبنای روش
برای انجام تحقیقات علمی روش‌های متعددی وجود دارند که هریک از آن‌ها بر حسب ویژگی‌های سوال تحقیق، اهداف تحقیق، روابط بین متغیرها، نوع آزمون آماری و…. به نام‌های مختلف نام گذاری می‌شوند که مهم‌ترین این روش‌ها عبارتند از: تحقیق تاریخی، تحقیق توصیفی، مطالعات موردی، تحقیق همبستگی، تحقیق آزمایشی و این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی، تحلیلی و از نوع همبستگی می‌باشد.
3-5 جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها
در هر تحقیق متعارف، جمع‌آوری داده‌ها یکی از مهمترین برنامه‌هاست. در کار جمع‌آوری داده‌ها در هر تحقیق، نه تنها باید از چندین روش استفاده کرد، بلکه باید هر روش به درستی و با شناخت کامل برگزیده شود و به درستی به کار برده شود. روش‌های جمع‌آوری داده‌ها به دو دسته تقسیم می‌شود:
الف- روش‌های مستقیم: مانند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و غیره.
ب- روش‌های غیرمستقیم: نظیر استفاده از اسناد و مدارک.
یک محقق باید هر دو روش را بکار گیرد، یعنی هم خود پدیده را مستقیمأ ببیند و تحلیل کند و هم از طریق داده‌های جمع‌آوری شده توسط دیگران ( کتاب‌ها، اسناد و….) آن را مورد شناسایی قرار دهد (ساروخانی،1381،صص171-172).
داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از منابع متعدد و به روش‌های زیر استخراج، گردآوری و طبقه‌بندی گردیده و در بخش‌های مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است: