ویژگیهای سازمان و تعهد سازمانی و عوامل موثر بر تعهد سازمانی

* انسجام گروه : برخی مطالعات رابطه انسجام گروهی و تعهد سازمانی را مثبت و تعدادی دیگر، رابطه این دو را منفی دانستهاند. البته همبستگی حاصل از جمیع تحقیقات مثبت و ضعیف بوده است .
* وابستگی متقابل وظایف : در اغلب مطالعات رابطه وابستگی وظایف با تعهد، مثبت و متوسط گزارش شده است. موریس و استیزر بیان میدارند كه وقتی كاركنان در شرایط وابستگی شدید وظایف باشند از كمك خود به سازمان و گروههای مرتبط آگاهی خواهند یافت و این خود به تعهد نگرشی به سازمان منجر میشود.
* ملاحظهكاری و ساختدهی مدیران : هر دو نوع رفتار مدیران با تعهد سازمانی همبستگی نسبی و مثبت دارند. البته تحقیقات نشان میدهند كه این رابطه توسط عواملی از قبیل محیط كاری و خصوصیات پایین دستان تعدیل میشود.
* ارتباطات رهبر: چگونگی ارتباطات رهبر با تعهد سازمانی ، همبستگی قوی و مثبت دارد. بدین معنی، مدیرانی كه ارتباطات به موقع و صحیحی ایجاد میكنند موجب تقویت محیط كار و تعهد بیشتر كاركنان میگردند.
رهبری مشاركتی نیز با تعهد سازمانی همبستگی مثبت دارد. در محیطهای غیرقابل پیشبینی تاثیر مدیریت مشاركتی بر تعهد سازمانی بیشتر میشود.
د- ویژگیهای سازمان و تعهد سازمانی
در تعدادی از مطالعات ، میان اندازه سازمان و میزان تعهد سازمانی همبستگی معنیدار ملاحظه شده است. اشاره میشود كه در سازمانهای بزرگ امكانات ترفیع بیشتر است و این امر به تعهد سازمانی میانجامد. اما این مسأله توسط تجزیه و تحلیل متا تأیید نشده است .
موریس و استیزر چنین اظهار میدارند كه استنباط كارمند از عدم تمركز با میزان مشاركت واقعی رابطه داشته و به وسیله درگیرشدن در سازمان تعهد بیشتری نسبت به سازمان پیدا میكند. اما این ادعا نیز توسط تجزیه و تحلیل متا مورد تأیید قرار نگرفته است (Mcfarland&Harry 2012, p.629) .
ﻫ- وضعیت نقش و تعهد سازمانی
در تحقیقات انجام شده وضعیت نقش را از طریق تضاد نقش، ابهام نقش و تعدد نقش اندازهگیری كردهاند. براساس مطالعات مودی و همكاران وضعیت نقش یكی از مقدمات ایجاد تعهد است. تحقیق ماتیو و زاجاك نیز این مساله را تأیید میكند. یكی از فرضها در این مورد این است كه وضعیت نقش ناشی از ادراك حاصل از محیط كاری است. اما مسأله ای كه روشن نیست این است كه آیا رابطه بین وضعیت نقش و تعهدسازمانی مستقیم است و یا توسط متغیرهای دیگری از جمله رضایت شغلی و فشارهای شغلی تحت تأثیر قرار میگیرد(Donald et al, 2013, p.815). و همچنین آلن و مایر عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی را به سه دسته ویژگیهای فردی، ویژگیهای سازمانی و تجارب کاری تقسیم کردهاند که در نمودار زیر مشخص شده است.
ویژگیهای فردی
سن، جنسیت، تحصیلات، صلاحیت، احساس مهارت، دورهی تصدی شغل

تعهد سازمانی
ویژگیهای سازمان
ساختار، فرهنگ، راهبردها، سیاستها
تجارب کاری
ادراک حمایت از سوی سازمان
شکل2-5: عوامل موثر بر تعهد سازمانی (Donald et al, 2013, p.816).